Hotărârea nr. 209/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 209 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                   

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii  ale  Administraţiei Unităţilor de Învâţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1

 

 

             Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului  Bucureşti, Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;     

             În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioarei;

            Ținând seama de prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare coroborate cu prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 53/2003 - Codul Muncii;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti ;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr.174/2003 pentru modificarea art.25 din anexa la Hotărărea Guvernului României nr.538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat ;

            Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean și local, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 192/03.11.2011  privind  aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii  şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;                

             

 

 

 

 

              Ţinând cont de Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 10023/29.11.2011 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 19 pentru Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 ;

              Văzând Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 3220/12.05.2011 privind aprobarea Regulamentului privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum şi din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Având în vedere Referatul nr. 6517/28.11.2011 emis de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 privind solicitarea suplimentării a trei posturi de execuţie ;

           În temeiul  art.45, alin.(1), art.81, alin.(2),  lit.”e” și art.115, alin.(1), lit.”b”din  Legea nr.215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

          

            Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, cu un număr de total de 19 posturi, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3. Începând cu data prezentei hotărâri celelalte Hotărâri al Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei și  Statului de funcţii  ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 îşi încetează aplicabilitatea.

            Art.4. Primarul Sectorului 1,  Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     209

            Data:   30.11.2011

 

                                                                                                                                                                          Anexa nr. 1

                                                                                                                             la Hotărârea Consiliului Local

               nr.209/30.11.2011

                                                                                                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                         Ion Brad

 

ORGANIGRAMA

ADMINISTRAŢIEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI

UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE – SECTOR 1

 

         TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL : 19

               CONDUCERE :       2

                EXECUTIE :        17

 

 

                                                                                                            Anexa nr.2

                                                                                           la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                  nr. 209/30.11.2011

                                                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                              Ion Brad  

                                                    

 

 

 

STAT DE FUNCŢII AL

ADMINISTRAŢIEI UNITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI  UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1,

 elaborat în conformitate cu  Legea-Cadru nr. 284/28.12.2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr. 285/28.12.2010 - privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

 

 

 

FUNCŢIA

 

 

De executie            De conducere

Nivelul studiilor

Gradul/ Treapta profesional(ă)

Clasa de salarizare

Gradația

Nr.

posturi

totale

1                                      2

3

4

5

6

7

LEGEA-CADRU nr. 284/2011 CAPITOLUL II, coroborată cu  Legea nr. 285/2010

INSP.SPEC.          DIRECTOR

S

IA

78

de la 1 la 5

1

INSP.SPEC.          DIRECTOR ADJ.

S

IA

76

  de la 1 la 5

1

INSP.SPEC.                                                  

S

IA

48

de la 1 la 5

9

INSP.SPEC.             

S

I

38

de la 1 la 5

3

INSP.SPEC.             

S

II

33

de la 1 la 5

2

CONS.JURIDIC      

S

IA

48

de la 1 la 5

1

CONS.JURIDIC

S

II

33

de la 1 la 5

1

REFERENT

S

I

17

de la 1 la 5

1

TOTAL

POSTURI:

 

 

 

 

 

19