Hotărârea nr. 207/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 207 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al

Poliţiei Locale a Sectorului 1  

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;

În baza dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010  privind salarizarea în anul 2011  a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 164/28.09.2011 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1, în sensul transformării unor funcţii publice, ca urmare a promovării în grad în urma examenului ce a avut loc în zilele de 02.11.2011 și 04.11.2011, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri prevederile Statului de funcţii al Poliţiei Locale a Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.164/28.09.2011 se aplică ţinând cont şi de modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                       

                            Ion Brad                                                              SECRETAR

                                                                               Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     207

            Data: 24.11.2011

 

 

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.207/24.11.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
STAT DE FUNȚII
al POLIȚIEI LOCALE A SECTORULUI 1
STRUCTURAFuncţie demnitate publicăFuncţia publicăClasaGradul profesionalTreapta de salarizareNivelul studiilorFuncţia contractualăTreapta profesionalăNivelul studiilor
POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 1înalt funcţionar publicde conducerede execuţie de conducerede execuţie
CONDUCERE
POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR GENERAL1
POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR GENERAL ADJUNCT1
POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR EXECUTIV1
"SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS"
SEF SERVICIU1
CONSILIER JURIDIC SUPERIOR2
Biroul Asistenţă Juridică
SEF BIROU1
INSPECTOR ASISTENT2
REFERENT1IAM
INSPECTOR SPECIALITATE1IAM
INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
BIROUL RESURSE UMANE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
ŞEF BIROU1
INSPECTOR ASISTENT1
CONSILIER SUPERIOR1
CONSILIER PRINCIPAL2
REFERENT SUPERIOR1
BIROUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIA MUNCII
ŞEF BIROU1
INSPECTOR ASISTENT1Sasis.
CONSILIER SUPERIOR1
REFERENT2IAM
MUNCITOR CALIFICAT1III
MUNCITOR CALIFICAT1I
SERVICIUL ECONOMIC
ŞEF SERVICIU1
CONSILIER PRINCIPAL1
INSPECTOR ASISTENT1
Biroul Buget
ŞEF BIROU1
CONSILIER PRINCIPAL1
INSPECTOR ASISTENT1
INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
MUNCITOR CALIFICAT1III
Biroul Licitaţii Contracte
ŞEF BIROU1
INSPECTOR ASISTENT2I
REFERENT ASISTENT1
REFERENT1IAM
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE SECRETARIAT REGISTRATURĂ
ŞEF SERVICIU1
CONSILIER PRINCIPAL2
REFERENT1IIM
INSPECTOR SPECIALITATE1IIIS
REFERENT 1IAM
INSPECTOR SPECIALITATE1II
ÎNGRIJITOR1
SERVICIUL LOGISTIC
ŞEF SERVICIU1S
INSPECTOR SPECIALITATE1IAS
REFERENT4IAM
MUNCITOR CALIFICAT1III
MUNCITOR NECALIFICAT1
REFERENT1II M
DIRECŢIA POLIŢIE LOCALĂ
SERVICIUL INTERVENŢII RAPIDE
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 2Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 4Iasis.
POLIŢIST LOCAL 7IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 7IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 14IIIasis.
SERVICIUL CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 3Iasis.
POLIŢIST LOCAL 4IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 2IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 5IIIasis.
SERVICIUL 1 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 2Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
POLIŢIST LOCAL 4IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 8IIIasis.
SERVICIUL 2 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1Isup.
POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 3Iasis.
POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 4IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 6IIIasis.
SERVICIUL 3 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1Isup.
POLIŢIST LOCAL 2Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 3Iasis.
POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 4IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 7IIIasis.
"SERVICIUL DISPECERAT, ARMAMENT ŞI ANALIZA INFORMAŢIEI "
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 8Iasis.
POLIŢIST LOCAL 3IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 3IIIasis.
SERVICIUL EVIDENŢA POPULAŢIEI
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 4IIIasis.
SERVICIUL PROCEDURI
POLIŢIST LOCAL-SEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1I sup.
POLIŢIST LOCAL 1I princ.
POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 2IIIasis.
SERVICIUL PROXIMITATE PETIŢII
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 2Isup.
POLIŢIST LOCAL 5Iasis.
REFERENT1IAM
SERVICIUL PAZĂ ŞI BUNURI CONFISCATE
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
MUNCITOR CALIFICAT1III
POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 2IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 1IIIasis.
BIROUL CÂINI DE MISIUNE
POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
POLIŢIST LOCAL 1Iasis.
POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 4IIIasis.
SERVICIUL CONTROL INTERN
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 5IIIasis.
BIROUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 1Iasis.
POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
DIRECŢIA INSPECŢIE
SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL1Isup.
POLIŢIST LOCAL1Iasis.
Biroul Disciplina în Construcţii
POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
POLIŢIST LOCAL3Isup.
POLIŢIST LOCAL1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL1Iasis.
POLIŢIST LOCAL1IIIsup.
POLIŢIST LOCAL1IIIprinc.
SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI ŞI ACTIVITĂŢI COMERCIALE
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL1Isup.
POLIŢIST LOCAL1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL2Iasis.
POLIŢIST LOCAL1IIIasis.
Biroul Protecţia Mediului
POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
POLIŢIST LOCAL1Isup.
POLIŢIST LOCAL3Iasis.
POLIŢIST LOCAL1IIIasis.
SERVICIUL POLIŢIA ANIMALELOR
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL1Isup.
POLIŢIST LOCAL5Iasis.
POLIŢIST LOCAL1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL1IIIsup.
POLIŢIST LOCAL1IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL2IIIasis.
MUNCITOR NECALIFICAT4
MUNCITOR CALIFICAT2III
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE241
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE29
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE212
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1"NUMELE ŞI PRENUMELE, FUNCŢIA DEŢINUTĂ ŞI "
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE31 SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA (în original)
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE32CONDUCĂTORULUI
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE273AUTORITĂŢII / INSTITUŢIEI PUBLICE SOLICITANTE