Hotărârea nr. 206/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 206 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                               nr. 328/23.07.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe

 

           

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice – Compartimentul Fond Imobiliar;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit dispoziţiilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 328/23.07.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe sociale;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(2), lit.”n” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 328/23.07.2009 în sensul înlocuirii Anexei nr. 1 cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Primarul Sectorului 1, Comisia de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe sociale, Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                       

                            Ion Brad                                                              SECRETAR

                                                                                 Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     206

            Data: 24.11.2011

 

 

 

                                                                                                                Anexa nr. 1

                                                                                               la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                           nr.206/24.11.2011

                                                                                                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                 Ion Brad

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

al Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe sociale

 

 

CAPILULUL I – Dispoziţii Generale

 

Art. 1  - (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea şi funcţionarea Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe sociale.

                        (2) Locuinţa socială este acea locuinţa care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;

Art. 2  - La elaborarea prezentului regulament s-au avut în vedere şi au fost respectate prevederile următoarelor acte normative:

a) Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999  privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome

 

 

CAPITOLUL II – Principii care stau la baza prezentului Regulament

 

Art. 3. -  Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt:

a) principiul transparenţei – locuinţele sociale se repartizează şi se închiriează pe baza listei de priorităţi aprobată de Consiliul Local al Sectorului 1, în condiţiile prevăzute de lege şi de hotărârile Consiliului Local;

b) principiul obiectivului major – repartizarea locuinţelor sociale şi rezolvarea problemelor rezultând din lipsa unei locuinţe constituie un obiectiv major, de interes local pe termen lung, al administraţiei publice locale de la nivelul Sectorului 1;

c) principiul egalităţii şi nediscriminării – accesul liber şi neângrădit la locuinţe este un drept al fiecărui cetăţean.         

 

 

CAPITOLUL III – Definirea unor termeni şi noţiuni

 

 

Art. 4. - În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:

1. persoană marginalizată: - persoană care beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat în condiţiile Legii                                        nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi se află în una din următoarele situaţii:

a) nu are loc de muncă;

b) nu are locuinţă în proprietate;

c) locuieşte în condiţii improprii;

d) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mai mulţi copii în întreţinere;

f) este persoană vârstnică fără susţinători legali;

g) are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;

h) a executat o pedeapsă privată de libertate.

2. persoană cu handicap: - acea persoană căreia mediul social, neadaptat deficienţelor sale fizice, senzoriale, psihice, mentale, împiedică total sau îi limitează accesul în şanse egale la viaţa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali proprii necesitând măsuri de protecţie specială în sprijinul integrării ei sociale şi profesionale;

3. persoană vârstnică: - persoana care a împlinit vârsta de pensionare stabilită prin lege;

4. familie: - soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, părinţii soţilor, precum şi ginerii, nurorile şi copiii acestora, dacă locuiesc şi gospodăresc împreună. Este asimilat termenul de familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa precum şi bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună;

5. copil: - copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela.

6. persoană singură: - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură;

7. familie monoparentală: - este familia formată din persoana singură şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu acesta;

8. locuinţă: - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei  persoane sau familii.

9. locuinţa cu condiţii improprii: - locuinţa improvizată sau construcţia cu destinaţia de locuinţă care nu îndeplinesc cerinţele minimale de locuit astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 1 lit A din Legea nr. 114/1996 republicată cu privire la locuinţe.

10. locuinţa socială: - locuinţa care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;

11. locuinţa de necesitate: - locuinţa destinată cazării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente, sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

12. lista de priorităţi: - document întocmit pe baza criteriilor şi condiţiilor aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin care se atribuie solicitanţilor, cu chirie, locuinţele disponibile;

13. comisie: - comisie numită prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 cu atribuţii privind analiza şi aprobarea solicitărilor de atribuire de locuinţe sociale. Aceasta poate analiza orice dosar aflat pe listele de priorităţi, luând în considerare situaţia locativă a solicitanţilor.

14. contract de închiriere:  - actul juridic prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii ale proprietarului şi chiriaşului privind închirierea, exploatarea, întreţinerea şi administrarea locuinţei cu caracter social.

15. criteriu: - ordine de prioritate avută în vedere pentru ierarhizarea solicitanţilor de locuinţe (condiţii de locuit, venitul net al familiei, starea sănătăţii, etc.)

16. chirie socială: - chiria stabilită pentru locuinţele sociale al cărui nivel maxim este de 10 % din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni pe familie.

 

 

CAPITOLUL IV      - Constituirea fondului de locuinţe sociale

 

 

Art. 5 - Fondul de locuinţe sociale se constituie prin următoarele modalităţi:

a) realizarea de construcţii noi, în condiţiile legii;

b) reabilitarea unor construcţii existente, în condiţiile legii;

c) schimbarea destinaţiei unor imobile din aceea de spaţiu cu altă destinaţie în spaţiu cu destinaţie de locuinţă socială;

d) donaţii;

e) achiziţii proprii;

f) alte surse potrivit legii.

Art. 6. - Construcţiile de locuinţe sociale se vor amplasa numai pe terenuri apartinând domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, pe amplasamente prevăzute în documentaţia de urbanism, cu respectarea suprafeţei utile şi a dotărilor stabilite în limita suprafeţei construite, potrivit legii.

 

 

CAPITOLUL V – Închirierea locuinţelor sociale

 

Art. 7. - Închirierea locuinţelor sociale pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se face în baza listelor de priorităţi aprobate, în condiţiile legii, de către Consiliul Local al Sectorului 1.

Art. 8. - Listele de priorităţi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 9. - Lista de priorităţi se întocmeşte anual, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 10 - Lista de priorităţi întocmită şi aprobată, în condiţiile prezentului regulament va cuprinde în principal, fără ca enumerarea să fie una limitată:

a) numele şi prenumele solicitantului;

b) adresa de domiciliu

c) număr de camere solicitat

d) total punctaj cumulat

Art. 11. - Listele de priorităţi întocmite conform art. 10 se vor afişa la sediul Primăriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 9-13, în termen de 15 zile de la aprobarea acesteia, prin hotărârea consiliului local, şi se va putea consulta şi la Compartimentul Fond Imobiliar.

Art. 12. - În vederea verificării dosarelor şi întocmirii listei de priorităţi se numeşte Comisia de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe sociale.

 

 

CAPITOLUL VI – Atribuţiile Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe sociale

 

 

Art. 13. – (1) Comisia de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe sociale este formată din 6 membri, desemnaţi atât din rândul Consiliului Local al Sectorului 1, cât şi din rândul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

(2) Preşedintele Comisiei va fi desemnat de către Primarul Sectorului 1.

(3) Comisia se va întruni cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori va fi necesar.

(4) Membrii Comisiei nu pot vota o propunere care are ca obiect atribuirea unei locuinţe sociale unei persoane care îi este rudă sau afin până la gradul IV inclusiv. În caz de incompatibilitate persoana vizată se va abţine de la vot sau locul sau în comisie va fi luat de către unul dintre membrii supleanţi.

(5) Comisia este abilitata să repartizeze, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1, în conditiile prevederilor Legii locuintei nr.114/1996 republicată, locuinţele sociale în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarelor categorii de persoane:

  a) persoanelor şi familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

  b) tinerilor care au vârsta de până la 35 de ani;

  c) tinerilor proveniti din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani;

  d) invalizilor de gradul I şi II:                          

  e) persoanelor cu handicap;

  f) pensionarilor;

  g) veteranilor şi văduvele de război, beneficiarilor prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite.

    (6) Comisia analizează, în baza evidenţelor fondului locativ proprietate de stat ţinute de Compartimentul Fond Imobiliar şi în limitele de competenţă stabilite prin legislaţia şi actele de autoritate ale municipalităţii (Legea nr. 114/1996 şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia; Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia ; Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, din fondul locativ de stat conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/13.02.2003) situaţia persoanelor care solicită acordarea unei locuinţe sociale.

 

 

CAPITOLUL VIIModul de funcţionare a Comisiei

 

Art. 14.  – (1) Comisia de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire se va întruni cel puţin o dată pe lună sau de câte ori se va considera necesar.

(2) Şedinta este condusă de către preşedintele comisiei.

(3) După deschiderea şedinţei, Comisia va studia înscrisurile ce stau la baza hotărârilor pe care le va adopta.

(4) Serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1 va prezenta dosarele cu înscrisurile supuse analizei şi aprobării şi un borderou pe care membrii comisiei îşi vor înscrie opţiunile şi menţiunile referitoare la cauza supusă votului.

(5) La încheierea lucrărilor, fiecare membru va semna două exemplare ale borderoului, dintre care unul va rămâne în păstrarea Preşedintelui Comisiei şi unul va fi păstrat de către Compartimentul Fond Imobiliar.

(6) Hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi  care participă la sedinţa respectivă. În caz de egalitate de voturi, votul care va conta este cel al Preşedintelui comisiei.

(7) Hotărârile comisiei vor fi puse în executare de serviciul de specialitate.

 

 

Capitolul VIII – Clauze de confidenţialitate

 

Art. 15. - (1) - Membrii comisiei vor asigura confidenţialitatea informaţiilor obţinute în urma consultării dosarelor petenţilor.

(2) Documentele din cadrul Compartimentului Fond Imobiliar sau referitoare la domeniul de activitate al Compartimentului Fond Imobiliar, inclusiv borderoul din cadrul Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe sociale, vor fi studiate doar în cadrul Serviciului Fond Imobiliar sau în cadrul Comisiei.

(3) Este interzisă eliberarea de exemplare ale documentaţiei sau copii ale acesteia vreunuia dintre membrii comisiei sau vreunei persoane străine de comisie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

 

 

CAPITOLUL IX – Răspunderi şi sancţiuni

 

Art. 16. – Până la soluţionarea procedurilor administrative şi, după caz, judiciare, generate de restituirea în natură a unor imobile revendicate în baza Legii nr. 10/2001, este interzisă închirierea acestor imobile până la soluţionarea notificărilor.

(2) Nerespectarea de către membrii Comisiei a prevederilor alin. (1) atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală.

 

 

Capitolul X – Dispoziţii finale

 

Art.17. – (1) În cazul în care Comisia consideră necesar va putea solicita informaţii suplimentare sau puncte de vedere cu privire la modul de atribuire a locuinţelor compartimentelor din cadrul Primăriei Sectorului 1 sau instituţiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

(2) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data adoptării sale de catre Consiliul Local al Sectorului 1.

(3) Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Legii locuinţei  nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale celorlalte acte normative sau administrative în domeniu.