Hotărârea nr. 204/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 204 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea doamnei Mazilu Doina, asistent maternal profesionist,

angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,

 în vederea depunerii actelor necesare eliberării şi ridicării certificatului de naştere în original pentru copilul Gabor Robert Florin

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             Având în vedere Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Sentinţa Civilă nr. 617/15.06.2005, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a-V-a Civilă, prin care s-a instituit măsura de protecţie specială  plasament pentru copilul Gabor Robert Florin la asistentul maternal profesionist Mazilu Doina, precum şi Sentinţa Civilă nr. 1437/21.10.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a-IV-a Civilă, rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 08.02.2011, îndreptată prin încheierea din data de 13.01.2011 prin care se încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul Gabor Robert Florin şi se deleagă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de minor către Consiliul Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.,,n’’ şi ale art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.  Se împuterniceşte doamna Mazilu Doina, asistent maternal profesionist angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în vedere depunerii actelor necesare eliberării şi ridicării certificatului de naştere în original pentru copilul Gabor Robert Florin.

            Art.2.  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                       

                            Ion Brad                                                              SECRETAR

                                                                                 Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     204

            Data: 24.11.2011