Hotărârea nr. 203/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 203 / 2011

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani a spaţiului în suprafaţă de 32 mp, din incinta Centrului  Multifunţional Phoenix,

 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, 

cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str.Pajura, nr. 15A, Corp A,

către Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Omenia”,

cu sediul în Bucureşti, Sector 5, Str. Amurgului nr. 53

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevderile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de adresa nr. 11914/29.07.2011 a Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Omenia”, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 33437/17.10.2011;

            În temeiul art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 32 mp din incinta Centrului  Multifunţional Phoenix, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str.Pajura, nr. 15A, Corp A,  către Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Omenia”, cu sediul în Bucureşti, Sector 5, Str, Amurgului nr. 53, în scopul susţinerii pensionarilor domiciliaţi pe raza Sectorului 1, prin  ajutor reciproc şi promovarea intereselor acestora în raporturile cu instituţiile statului, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Darea în folosinţă gratuită a spaţiului menţionat la art. 1 se face în baza încheierii unui contract de comodat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi  Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Omenia”.

 Art.3. Se împuterniceşte domnul Dănuţ Ioan Fleacă - Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 1 să semneze contractul de comodat menţionat la art. 2.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protectia Copilului Sector 1, Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Omenia” şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                       

                            Ion Brad                                                               SECRETAR

                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     203

            Data:   24.11.2011