Hotărârea nr. 202/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 202 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind închiderea Centrului de Asistare şi Protecţie Copil cu Deficienţe Auditive Sf. Mihail din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în cadrul Proiectului “Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”, precum şi Protocolul de Colaborare încheiat între cele două instituţii sub nr. 3983/73/3/22.06.2011, respectiv 20148/23.06.2011;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(1),coroborat cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă închiderea Centrului de Asistare şi Protecţie Copil cu Deficienţe Auditive Sf. Mihail din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, începând cu data de 15 aprilie 2012.

 

            Art.2. Până la data de 15 aprilie 2012,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va proceda la mutarea personalului din Centrul de Asistare şi Protecţie Copil cu Deficienţe Auditive Sf. Mihail, în structura Complexului Social de Servicii Vrancei.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                       

                            Ion Brad                                                               SECRETAR

                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     202

            Data:   24.11.2011