Hotărârea nr. 201/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 201 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului pentru asigurarea finanțării primului an de sustenabilitate în cadrul Proiectului „Șanse egale pe piața muncii”

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevderile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 167/2010 privind  aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei General de de Asistenţă Socială şi Protecţoa Copilului Sector 1;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă bugetul pentru asigurarea finanțării primului an de sustenabilitate în cadrul Proiectului „Șanse egale pe piața muncii”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                       

                            Ion Brad                                                               SECRETAR

                                                                                 Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

            Nr.:     201

            Data:   24.11.2011

 

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.201/24.11.2011

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                Ion Brad

 

 

 

 

 

 

Bugetul aferent primului an de sustenabilitate

 în cadrul Proiectului “Şanse egale pe piaţa muncii”

 

 

Activităţi

Materiale

Costuri

Evaluarea iniţială

Consumabile papetărie

Consumabile tonere

1.000 lei

1.000 lei

Evaluare extinsă, formare și pregătire prevocațională

Consumabile papetărie

Consumabile tonere

Produse alimentare necesare activității zilnice / ocazionale cu beneficiarii

Materiale igienico-sanitare și de curățenie

Suport material didactic

Vizite tematice în unități protejate, instituții, muzee, etc.

1.000 lei

1.200 lei

3.000 lei

 

 

 

1.000 lei

1.000 lei

1.000 lei

 

 

Angajare Asistată

Consumabile papetărie

Consumabile tonere

Produse alimentare necesare activității zilnice / ocazionale cu angajatorii

Materiale igienico-sanitare și de curățenie

1.000 lei

1.200 lei

1.000 lei

 

 

1.000 lei

 

Angajare Protejată

Consumabile papetărie

Consumabile tonere

Produse alimentare necesare activității zilnice / ocazionale cu beneficiarii

Materiale necesare procesului de spălare

Materiale igienico-sanitare și de curățenie

1.000 lei

1.200 lei

1.000 lei

 

 

6.000 lei

 

1.000 lei

 

Total

 

24.600 lei / AN