Hotărârea nr. 2/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 2 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 


HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării la Programul de finanţare privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult cu Proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,

 situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9 ”

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii aprobate prin Ordinul 527/2008 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

Analizând Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, aprobat prin Ordinul nr. 1741 din 20.10.2010 al Ministrului mediului si padurilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/26.01.2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9 ”

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(2), lit.”m”  şi art.115, alin.(1), lit.,,b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă participarea la  Programul de finanţare privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult cu Proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9”.

Art.2. a) Valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 este de 4 677 076 lei (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile).

b) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile este de 4 569 330 lei.

c) Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile este de 10746 lei.

Art.3. Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura resursele financiare necesare cofinanțării proiectului, astfel:

a) Contribuţia proprie în cuantum de 12,46% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, reprezentând 569.330 lei;

b) Cheltuieli neeligibile: 107.746 lei.

Art.4. Cheltuielile de întreținere și exploatare a investiției realizate în cadrul proiectului prevăzut la art. 1 vor fi suportate din veniturile proprii ale bugetului local.

Art.5. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, orice înscrisuri necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    2

            Data:  26.01.2011