Hotărârea nr. 198/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 198 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei, republicată,

 cu modificările şi completările ulterioare

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art. 42 și 43, precum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 114/1996, a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.233/2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr.29/03.02.2009  privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local nr.  285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996, precum şi aprobarea achiziţionării de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ ;

            În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publică locală, modificată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă criteriile care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant îndreptăţit să primească în anul următor o locuinţă socială, criterii necesare întocmirii listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi de necesitate, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,  Direcţia Utilităţi Publice – Compartimentul Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                       

                            Ion Brad                                                              SECRETAR

                                                                                 Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     198

            Data: 24.11.2011

 

 

 

                                                                  Anexa nr.1

              la Hotărârea Consiliului Local

                                                                 nr. 198/24.11.2011

                                                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                  Ion Brad

 

 

 

 

CRITERII

privind calcularea punctajului care stă la baza întocmirii listei de

priorităţi pentru repartizarea locuinţelor conform Legii 114/1996

 

 

Nume si Prenume……………………………….............................................

CI/CNP………………………………………………………………………..

Domiciliul stabil………………………………………………………………

Număr înregistrare cerere................................................................................

Membrii familiei şi structura locuinţei la care se încadrează ………………..

………………………………………………………………………………...

 

 

1.

Situaţia locativă actuală

 

 

a) cu contract de închiriere la proprietar

15 puncte

 

b) în spaţiul părinţilor

2 puncte

 

c) în cămine/ locuinţe de serviciu

6 puncte

 

d) persoane evacuate cu hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă

 20 puncte

 

e) persoane care locuiesc cu contract de închiriere în imobile retrocedate

10 puncte

 

 f) persoane care au locuit legal în imobile retrocedate şi care în prezent se află în imobil fara forme legale

15 puncte

 

g) beneficiarii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr.  120/2004 sau Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr.  220/2010

5 puncte

2.

Stare civilă actuală

 

 

a) căsătorit;

  4 puncte

    

b) văduv

3 puncte

 

c) divorţat; necăsătorit

3 puncte

3.

Număr copii aflaţi în întreţinere sau care gospodăresc împreună cu părinţii

 

 

1 copil

       1 punct

 

2 copii

2 puncte

 

3 copii

3 puncte

 

4 copii

4 puncte

 

> 4 copii

6 puncte

4.

Stare de sănătate actuală

 

 

a) invalizi de gradul I sau II 

3 puncte

 

b) handicapaţi

3 puncte

5.

Vechimea cererii

 

 

a)  < 1 an

1 puncte

 

b)  1-2 ani

2  puncte

 

c)  2-3 ani

3 puncte

 

d)  3-4 ani

4 puncte

 

e)  4-5 ani

5 puncte

 

f)  5- 10ani

6 puncte

 

g)  peste 10 ani

7 puncte

 

h) persoane aflate pe lista aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti  nr. 458/03.11.2008

25 puncte

 

i) persoane aflate pe lista aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti  nr.20/16.02.2010

5 puncte

 

j) persoane aflate pe lista aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti  nr.15/28.02.2011

5 puncte

6.

Venitul mediu net lunar pe membru de familie

 

 

a) < decât salariul minim pe economie

12 puncte

 

b) intre salariul minim pe economie şi venitul mediu net pe economie

9 puncte

 

c) peste venitul mediu net pe economie

7 puncte

7.

Vârsta solicitantului

 

 

 

a) sub 35 de ani

10 puncte

 

b) peste 35 de ani

5  puncte

8.

Categorii sociale

 

 

a) nu realizează venit

0 puncte

 

b) salariaţi

3 puncte

 

c) pensionari

5 puncte

    

d) şomeri ; persoane beneficiare de ajutor social

2 puncte

 

e) funcţionari publici

10 puncte

 

f) persoane cu studii superioare – se acordă doar titularului cererii

8 puncte

 

g) veterani şi văduve de război, revoluţionari răniţi şi invalizi, foşti deţinuţi politici şi urmaşii acestora

5 puncte

 

h) tineri instituţionalizaţi

5 puncte

 

i) repatriaţi

5 puncte

 

TOTAL GENERAL :

 

 

 

Note : * Se acordă 3 puncte pentru fiecare membru de familie care prezintă certificat medical invaliditate de gradul I sau II şi 3 puncte pentru fiecare membru care prezintă certificat medical de handicap, urmând ca acestea să se cumuleze ;

          * La egalitate de puncte prioritatea se stabileşte în ordinea numărului de înregistrare a cererii la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.      

          *La criteriul nr. 1 ”Situaţia locativă actuală” litera g, beneficiarii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr.  120/2004 sau Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr.  220/2010 care constau în acordarea unui sprijin financiar pentru plata chiriei, se va cumula cu una dintre situaţiile locative cuprinse între literele a şi f.

          *La criteriul nr. 5 ”Vechimea cererii” literele h ; i  şi  j se vor cumula dacă solicitantul a figurat pe listele de priorităţi aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti  nr. 458/03.11.2008 ; Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti  nr. 20/16.02.2010 şi  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti  nr.15/28.02.2011.

          * Punctajul de la criteriul nr.8 ”Categorii sociale”, litera  f se va aplica cererilor înregistrate  începând cu 01.11.2011, prin depunerea actului de studii al titularului cererii în copie legalizată. Lipsa actului de studii se va sancționa prin neacordarea punctajului.

 

 

 

 

 

 

Întocmit,