Hotărârea nr. 197/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 197 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.33/28.02.2011  privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliile de Administraţie ale  instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

   Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.11 alin. (4) lit.”e” din Legea nr.87/2006, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.33/28.02.2011 privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie ale  instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din sectorul 1;

            Ținând seama de adresa comună semnată de domnul Dan Stăncescu, respectiv domnul Ștefan Topor – consilieri locali ai Sectorului 1, înregistrată la Sectorul 1 sub.nr.32781/03.11.2011;

În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1.  Se aprobă modificarea Anexei nr.1 – poziția 20 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 33/28.02.2011 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație  ale instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1, în sensul înlocuirii domnului Dan  Stăncescu – consilier local al Sectorului 1 cu domnul Ștefan Topor – consilier local al Sectorului 1, în Consiliul de Administrație al Liceului de Muzică ”George Enescu”, situat în Str. Gheorghe Manu nr.30, Sector 1, București.

 

Art.2. Reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1 vor fi și reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.33/28.02.2011 rămân neschimbate.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, persoanele nominalizate la art.1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                       

                            Ion Brad                                                              SECRETAR

                                                                                 Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     197

            Data: 24.11.2011