Hotărârea nr. 195/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 195 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi” din București, situată în Strada Academiei nr. 22, Sector 1, în vederea realizării lucrărilor de execuție pangar, lumânărar, laviță pridvor și consolidare ușă pridvor  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit  de Direcţia Investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile  Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”;

Ținând cont de prevederile art.3, alin. (2) din Ordonanța Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Protocolul privind parteneriatul  între Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1 ;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”s”, coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare de 486.396,00 lei Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi” din București, situată în Strada Academiei nr. 22, Sector 1, în vederea realizării lucrărilor de execuție pangar, lumânărar, laviță pridvor și consolidare ușă pridvor.

Art.2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Biserica Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi” din București, situată în Strada Academiei nr. 22, Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul de colaborare menționat la art. 2.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic, Serviciul Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                    Ion Brad

                                                                                                                SECRETAR

                                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr.:     195

Data:  17.11.2011

 

  Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

          nr.195/17.11.2011

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

    Ion Brad

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE

 

 

 

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

 

s-a încheiat prezentul

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE

 

 

 

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI:

 

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, cu sediul în București, Șoseaua București – Ploiești nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul primar Andrei Ioan Chiliman, denumit în cele ce urmează CONSILIUL;

 

și

 

Biserica Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi” din Bucuresși, situată în Strada Academiei nr. 22, Sector 1 cod de înregistrare fiscală 505000028, reprezentată prin Vasile Ioana, în calitate de Preot Paroh, denumită în cele ce urmează BISERICA

 

 

 

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 

Obiectul prezentului protocol constă în realizarea în comun a unor activități cu caracter cultural, Consiliul Local al Sectorului 1 devenind în acest proiect un partener esenţial în vederea realizării lucrărilor de execuție pangar, lumânărar, laviță pridvor și consolidare ușă pridvor și redarea lăcașului de cult circuitului cultural.

 

 

 

 

 

Art. 3. OGLIGATIILE PĂRȚILOR

 

(1) Consiliul Local al Sectorului 1 va acorda un sprijin financiar în valoare de 486.396,00 lei  Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi” din București, situată în Strada Academiei nr. 22, Sector 1, în vederea realizării lucrărilor de execuție pangar, lumânărar, laviță pridvor și consolidare ușă pridvor.

(2)  Biserica Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi” din București, situată în Strada Academiei nr. 22, Sector 1 va utiliza mijloacele primite numai în scopul menționat anterior.

(3) Biserica va prezenta Direcției Investiții din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti note justificative (deconturi) privind modul de cheltuire a ajutorului financiar.

 (4) Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliu, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural.

(5) Biserica  va menţiona  public şi  consecvent numele Sectorului 1  al Municipiului Bucuresti și al Consiliului Local al Sectorului 1 ca partener principal în faţa celorlalţi finanţatori publici din România și nu numai. Această menţionare va continua şi după darea în funcţiune a obiectivelor.

 

 

 

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 

4.1. Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit pentru aceeași perioadă, cu acordul ambelor părți.

 

 

 

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 

5.1. Prezentul protocol poate înceta:

a) prin ajungerea la termen, nici una dintre părți nemaidorind prelungirea acestuia; În cazul în care se dorește prelungirea protocolului, partea interesată poate solicita acest lucru printr-o notificare cu cel putin 15 zile înainte de data expirării protocolului.

b) prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți a obligațiilor asumate;

 

 

 

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 

6.1. Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzătoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea se datorează forței majore, așa cum este aceasta definită prin lege.

6.2. Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

 

 

 

ART. 7. DISPOZIȚII FINALE

 

7.1. Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către parți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

7.2. Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

7.3. Prezentul procol s-a încheiat astazi..................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1          PAROHIA

  Biserica Sfântul Nicolae”Dintr-o Zi”

                                                                                             

 

PRIMAR,                                                                    PREOT PAROH,

 

ANDREI IOAN CHILIMAN                                    IOANA VASILE                                                                                     

 

 

                                                                                            

Direcţia Investiţii,                                                     

 

Bogdan Pițigoi                                                                      

 

 

 

Vizat CFPP,

 

Diana Robaciu

 

 

 

Serviciul Legislație și Spații cu altă

Destinație decât cea de Locuință,

 

Șef Serviciu,

Ovidiu Fulgeanu