Hotărârea nr. 194/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 194 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.196/29.09.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art. 140, alin.(1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului României nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”i” şi  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/ 2001 a  administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică poziţiile nr.135, 136, 153, 170, 181, 183, 201 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 196/29.09.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, după cum urmează:

 

Nr.crt.

Obiectiv

Valori cu TVA

Investiţie

C+M

Investiţie

C+M

 

 

 mii lei

 mii lei

mii euro

mii euro

153

Imobilul din Bulevardul Dinicu Golescu nr. 23-25, Blocul B, sc. 1, 3, 4,

6.295,276

5.334,980

1.486,839

1.260,033

136

Imobilul din Bulevardul Aerogării nr. 14, Blocul 2/7

922,217

788,220

217,812

186,164

135

Imobilul din Strada Grigore Manolescu nr. 2, Blocul 16 B+C, sc. A

1.578,687

1.337,870

372,859

315,983

201

Imobilul din Strada Ficusului nr. 1, Blocul XX/5,

1.057,551

896,230

249,776

211,675

183

Imobilul din Şoseaua Pipera nr. 15, Blocul 3C,

780,936

661,810

184,444

156,308

170

Imobilul din Calea Dorobanţilor nr. 168, Blocul 15,

8.114,364

6.761,970

1.916,477

1.597,064

181

Imobilul din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 94, Blocul 14-14 A, sc. 1, 2,3

5.968,907

5.101,630

1.409,756

1.204,920

 

 

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Art.3. Serviciul Secretariat General, Audienţe, Direcţia Investiţii, Direcţia de Management Economic, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                    Ion Brad

                                                                                                                SECRETAR

                                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     194

Data:  17.11.2011