Hotărârea nr. 193/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 193 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIU LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  rectificarea şi completarea Anexei nr.1 şi Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/28.06.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării în cadrul POR/Axa prioritară 3-“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale/DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii sociale” ,  a Proiectului “Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei” elaborat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completări;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 121/28.06.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării în cadrul POR/Axa prioritară 3 - “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale/DMI ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii sociale” ,  a Proiectului “Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei”, elaborat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit. “n” şi ale art.115, alin.(1), lit.“b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se rectifică şi se completează Anexa nr. 1 - Achiziţii Publice și  Anexa nr.2 – Finanțarea Proiectului la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 121/28.06.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării în cadrul POR/Axa prioritară 3 -“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale/DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii sociale”, a Proiectului “Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei”, elaborat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 121/28.06.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării în cadrul POR/Axa prioritară 3 - “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale/DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii sociale” ,  a Proiectului “Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei”, elaborat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 rămând nemodificate.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     193

            Data:   03.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

          nr.193/03.11.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                  Ion Brad

 

 

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor publice:

ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Nr. crt.

Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului

Valoarea reală

(Lei)

Procedura

aplicată

Data  începerii procedurii*

Data   finalizării procedurii*

1

Servicii de proiectare pentru lucrări de mansardare la CSS Sf Andrei

100000

Cerere de ofertă

10.07.2009

Finalizare prin încheierea contractului în data de 09.11.2009

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

 

Nr. crt.

Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului

Valoarea estimată

(Lei)

Procedura

aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii*

Data estimată pentru finalizarea procedurii*

1

Lucrări de mansardare la CSS Sf. Andrei

1664064

Cerere de ofertă

Luna 1

Luna 3

2

Servcii de asistenta tehnica-supraveghere lucrari

67000

Cerere de oferta

Luna 1

Luna 3

3

Furnizare dotări de specialitate

202232

Cerere de ofertă

Luna 14

Luna 15

4

Cheltuieli de informare şi publicitate

15996

Atribuire directă

Luna 1

Luna 15

Luna 2

Luna 16

5

Prestări servicii de audit

35000

Atribuire directă

Luna 12

Luna 12

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea acordului de finanţare

3.4.1 INFORMAŢII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

10.07.2009

Data elaborării studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

14.06.2010

Data ultimei actualizări a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

20.07.2010

     Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

          nr.193/03.11.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                  Ion Brad

 

 

4. FINANŢAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1

CAPITOL 1

 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1

Obţinerea terenului

 0

 0

 0

 0

1.2

Amenajarea terenului

 0

 0

 0

 0

1.3

Amenajarea pentru protecţia mediului

 0

 0

 0

 0

 

TOTAL CAPITOL 1

 0

 0

 0

 0

2

CAPITOLUL 2                

 

 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

2.1

Studii de teren

 0

 0

 0

 0

2.2

Cheltuieli pentru avize, acorduri şi autorizaţii

 0

312

312

 0

2.3

Proiectare şi inginerie

65000

35000

 100000

24000

2.4

Consultanţă

 0

2.5

Asistenţă tehnică

 0

67000 

67000

16080

 

 TOTAL CAPITOL 2

 65000

102312

 167312

 40080

3

CAPITOLUL 3

 

Cheltuieli pentru investiţii

3.1

Construcţii şi instalaţii

 0

1535290

1535290

368469,6

3.2

Dotări de specialitate

 0

293108

 293108

70345,92

3.3.

Achiziţionare programe informatice

0

0

0

0

 

TOTAL CAPITOL 3

 0

1828398

 1828398

438815,52

4

CAPITOLUL 4

 

 Alte cheltuieli

4.1

Organizare de şantier

 0

 18134

18134

4352,16

4.1.1

Lucrări de construcţii şi instalaţii

 0

0

0

0

4.1.2

 Cheltuieli conexe organizării de şantier

 0

18134

18134

 4352,16

4.2

Cote legale

0

19764

19764

0

 

TOTAL CAPITOL 4

 0

 37898

37898

4352,16

5

CAPITOLUL 5

 

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

5.1

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

 

89132

89132

21391,68

 

TOTAL CAPITOL 5

 

89132

89132

21391,68

6

CAPITOLUL 6                  

 

Cheltuieli aferente implementării proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate şi informare

 0

 15996

 15996

3839,04

6.2

Cheltuieli de audit

 

 35000

 35000

 8400

 

TOTAL CAPITOL 6

 

 50996

 50996

 12239,04

I

TOTAL cheltuieli

 65000

 2108736

 2173736

 516878,4

II

Alte cheltuieli neeligibile

 

 

0

 

III

TOTAL GENERAL (I+II)

65000

2108736

2173736

516878,4

 

Bugetul proiectului =  2690614,40Lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE (lei)

I

Valoarea totală a proiectului, d.c.:

2690614,40

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

65000

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

2108736

c.

TVA

516878,4

II

Contribuţia proprie în proiect, d.c.:

108000

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile (2,04%)

43000

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile

65000

c.

Autofinanţarea proiectului*

0

III

TVA

516878,4

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

2065736

 

În care:

I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a proiectului + TVA

II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea proiectului*

*Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit