Hotărârea nr. 191/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 191 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Administraţiei Domeniului Public Sector 1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei  Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;

Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 284/2010– Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborată dispoziţiile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Luând în considerare prevederile din Ordonanţa de urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.157/26.07.2010 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările ulterioare;

In concordanţă cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.181/27.10.2011 privind modificarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1;

Tinând cont de dispoziţia Primarului Sectorului nr. 1 al Municipiului Bucureşti nr. 4868 din 13.07.2010, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispoziţia Primarului Sectorului nr. 1 al Municipiului Bucureşti nr. 5914 din 01.11.2011 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 99 pentru Administraţia Domeniului Public Sector 1;

Ţinând seama de adresa nr. 17457/P/13.07.2010, emisă de Prefectul Municipiului Bucureşti;

              Luând în considerare adresa nr. 6016/P/16.03.2011, emisă de Prefectul Municipiului Bucureşti, în vederea respectării prevederilor art. I , punctul 14, lit.”b” din  Legea nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 952 pentru unitatea administrativ territorială a sectorului 1, începând cu data de 17.03.2011,  cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Invaţământ, Asigurări, Asistenţă Socială şi Sănătate” pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

 

      CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.   Se aprobă  modificarea numărului maxim de posturi de la 100 la 99 de posturi pentru Administraţia Domeniului Public Sector 1.

Art.2. Se aprobă  modificarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.157/26.07.2010, privind aprobarea Organigramei, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare si funcţionare Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea.

Art.4.  Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     191

            Data:   03.11.2011

 

FUNCTIA DE CONDUCERE

FUNCTIA DE EXECUTIE

GRADUL/ TREAPTA

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

Dir. General

 

II

SS

1

Dir. General adj.

 

II

SS

1

Dir. Economic

 

II

SS

1

Dir. Economic adj.

 

II

SS

1

Sef Serviciu

 

II

SS

9

Sef Birou

 

II

SS

5

Sef form. muncitori

 

II

 

5

 

consilier juridic

IA

SS

1

 

consilier juridic

I

SS

3

 

insp. specialitate

IA

SS

14

 

insp. specialitate

I

SS

6

 

insp. specialitate

II

SS

8

 

auditor

I

SS

1

 

subinginer

IA

SSD

1

 

referent

IA

M

4

 

referent

I

M

2

 

muncitori calificati

I

 

4

 

muncitori calificati

III

 

2

 

muncitori calificati

IV

 

8

 

sofer

I

 

13

 

Muncitori necalificati

I

 

6

 

magaziner

 

 

1

 

ingrijitor

 

 

2

 

total salariati

 

 

99

                                                                                  Anexa nr.1

 la Hotărârea Consiliului Local

                                                                             nr. 191/03.11.2011

                                                                                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                 Ion Brad

                                                                   

 

 

 

STAT DE FUNCȚII

al  Administrației Domeniului Public Sector 1