Hotărârea nr. 190/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 190 / 2011

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                     

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2011

 

 

Vazând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Direcţia  Management Economic;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 286/ 2010  a bugetului de stat pe anul 2011, precum şi a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011;

            În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

           În temeiul art.45, alin.(2), lit. ‘’a’’ , art.81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 în suma de 1.421.418,73 mii lei se majorează cu suma de 258,48 mii lei devenind 1.421.677,21 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat pe secţiuni, după cum urmează:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 746.902,81 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  674.774,40  mii lei;

 

  Art.2.  Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 1.093.159,14 mii lei, conform anexei nr.1, fiind repartizate astfel :

Ø    Veniturile bugetului local în sumă de 1.067.243,53 mii lei se majorează cu suma de 258,48 mii lei devenind 1.067.502,01 mii lei şi sunt repartizate pe secţiuni, conform anexei nr.1.1, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 719.430,96 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 348.071,05 mii lei;

 

Ø    Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii sunt în valoare de 25.657,13 mii lei fiind repartizate pe secţiuni, conform anexei nr. 1.3, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.993,13 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 664,00 mii lei;

           Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.421.677,21 mii lei, conform anexei nr.1,  după cum urmează :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ø Bugetul local  în sumă de 1.102.597,63  mii  lei se majorează cu suma de 258,48 mii lei devenind 1.102.856,11  mii lei şi este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel :

 

(1)              1.102.856,11 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care :

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 719.430,96 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 383.425,15 mii lei;

 

(2)       154.926,69 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 80.609,49 mii lei;

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 74.317,20 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1 ;1.2.1.1.2 );

             (3)      24.771,44 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care :

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 23.198,75 mii lei;

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.572,69 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1;1.2.1.2.2);

            (4)     36.006,00 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care:

                 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 36.006,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

           (5)         520,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care :               

                   - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 520,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);

           (6)         47.406,84 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 19.731,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 27.675,84 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1);

            (7)        169.880,59 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 162.902,98 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 6.977,61 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ;1.2.1.6.1.1 ;1.2.1.6.1.1.1 ;1.2.1.6.1.1.2 ;1.2.1.6.1.2 ;1.2.1.6.1.2.1 ;

1.2.1.6.1.2.2 ;1.2.1.6.1.2.3 ;1.2.1.6.1.3 ;1.2.1.6.1.4);

            (8)        6.183,50 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 5.563,50 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 620,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ;1.2.1.7.2);

            (9)       109.044,74 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 85.545,51 mii lei ;

      - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 24.499,23 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ;1.2.1.8.2);

            (10)    159.241,10 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :

-  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 98.580,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 60.661,10 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ;1.2.1.9.2 ;1.2.1.9.3 ;1.2.1.9.4 ;1.2.1.9.5);

           (11)    170.368,39 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care :

 -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 12.490,00 mii lei;

       -  Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 157.878,39 mii lei, nerectificându-se ;

           (12)      152.988,45 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 151.554,61 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.433,84 mii lei, nerectificându-se ;

           (13)      46.829,28 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 43.729,12 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.100,16 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1) ;

           (14)     24.689,09 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 87.02, din care:

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 0,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 24.689,09 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.11 (1.2.1.11.1).

                   Deficitul secţiunii de dezvoltare în valoare de 35.354,10 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010, conform pct. 4.19 din OMFP nr. 2839/14.12.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, care prevede: “ Excedentul bugetelor locale reflectat, începând cu anul 2011, în contul 82.98.02-Excedent- se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele doua secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în exercitiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: a) ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”.

 

Ø    Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 28.689,85 mii lei se rectifică rămânând la aceeaşi valoare şi este repartizat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.4, astfel :

(1)               28.689,85 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1, din care:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 27.471,85 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.218,00  mii lei;

 

(2)               53,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, din care:

       - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 53,00 mii lei, nerectificându-se;

 

(3)       15.687,85 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :

       - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 15.023,85 mii lei;

 

                - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 664,00 mii lei, nerectificându-se;

(4)        3.300,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care:

         - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 3.300,00 mii lei, nerectificându-se;

 

     (5)      9.649,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

             -  Secţiunea de funcţionare este în sumă de 9.095,00 mii lei;

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 554,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1).

    Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 2.478,72 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010.

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 554,00 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010.

 

Ø   Bugetul din împrumuturi externe şi interne pe anul 2011 în sumă de 290.131,25 mii lei nu se rectifică fiind repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează: 

 

(1)     215.000,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care :

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 215.000,00  mii lei;

 

                 (2)   215.000,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, nerectificându-se ;

 

(3)    75.131,25 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07 nerectificându-se, din care :

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 75.131,25  mii lei;

 

(4)   65.131,25 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, nerectificându-se ;

(5)  10.000,000 mii lei pentru capitolul 84.07 Transporturi, nerectificându-se;

 

          Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 641.378,32 mii lei, conform programului de investitii publice, din care:

-   350.029,07  mii lei – buget local ;

            -    290.131,25 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi externe si interne ; 

-     1.218,00 mii lei –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii ;

 

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Poliţia Locală Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Direcţia Investiţii şi Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     190

            Data:   03.11.2011