Hotărârea nr. 19/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 19 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 


HOTĂRÂRE

privind aprobarea  modificării Organigramei, Statului de funcții  și 

Regulamentului de organizare și funcționare  ale Complexului Multifuncțional Caraiman

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de  specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice și ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” și ”h”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei  Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se aprobă modificarea  Statului de funcții al Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr.2A și nr.2B, care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.3. Se aprobă modificarea  Regulamentului de organizare și funcționare  al Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.4. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind modificarea Organigramei, Statului de functii  și  Regulamentului de organizare și funcționare  ale Complexului Multifuncțional Caraiman își vor înceta aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri.

 

Art.5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     19

Data:   28.02.2011

 

Anexa nr.2A
la Hotărârea Consiliului Local
nr.19/28.02.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDIȚĂ,"
Ion Brad
STAT DE FUNCTII COMPLEX MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN
I. FUNCTII PUBLICE:
functie publicanivel de studiiclasagrad/ treapta profesionalanr posturi total
executieconducere
DIRECTOR EXECUTIV SII1
SEF SERVICIUSII4
SEF BIROUSII1
TOTAL FUNCTII CONDUCERE6
CONSILIERSIDEBUTANT6
SIASISTENT19
SIPRINCIPAL7
SISUPERIOR4
CONSILIER JURIDICSIDEBUTANT1
SIASISTENT1
SIPRINCIPAL1
REFERENTMIIIDEBUTANT1
MIIIASISTENT2
MIIIPRINCIPAL2
MIIISUPERIOR1
TOTAL FUNCTII PUBLICE51
Act normativ aplicabil: Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice - Anexa I Capitolul I/A
Anexa nr.2B
la Hotărârea Consiliului Local
nr.19/28.02.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDIȚĂ,"
Ion Brad
II. FUNCTII CONTRACTUALE
functie contractualanivel de studiigrad/ treapta profesionalanr posturi total
executieconducereclasa
12345
DIRECTOR ADJUNCTS(MEDIC PRIMAR) II1
SEF SERVICIUS(MEDIC PRIMAR) II2
SEF SERVICIUS(BIOLOG) II1
SEF SERVICIUS(INSPECTOR SPECIALITATE) II 1
SEF BIROUS(INSPECTOR SPECIALITATE) II 1
INSPECTOR SPECIALITATESIA1
MEDICSPRIMAR8
MEDICSSPECIALIST9
KINETOTERAPEUTSPRINCIPAL3
BIOLOGSPRINCIPAL1
PSIHOLOGSPRINCIPAL1
FARMACISTSPRIMAR1
ASISTENT FARMACIEPLPRINCIPAL1
ASISTENT MEDICALPLPRINCIPAL22
ASISTENT MEDICAL IGIENAPLPRINCIPAL1
SORA MEDICALAPRINCIPAL1
TEHNICIAN DENTARSSDPRINCIPAL2
REGISTRATOR MEDICALMPRINCIPAL3
OPERATOR REGISTR. URGENTAMPRINCIPAL3
REFERENTMIA5
INGRIJITORGI4
MUNCITORGI6
INGRIJITOR LA DOMICILIUM/G47
SOFER I3
SOFER AUTOSANITARAM/GII7
TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE135
Act normativ aplicabil: Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
"fonduri publice - Anexa I Capitolul II, Anexa III Capitolul I."
Functii publice:
Director Executiv: 1 post
Sef Serviciu: 4 posturi
Sef Birou: 1 post
Functii publice de executie: 45 posturi
TOTAL functii publice: 51 posturi
TOTAL personal contractual: 135 posturi
TOTAL POSTURI Complexul Multifunctional Caraiman = 186 posturi 

                                                                                                                       Anexa nr.3

                                                                                                                    la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                                   nr.19/28.02.2011

                                                                                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                        Ion Brad

 

 

 

 

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

COMPLEXULUI  MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

 

 

 

CAPITOLUL  I   DISPOZITII GENERALE

 

 

ART. 1  Complexul Multifunctional Caraiman (denumit in continuare CM Caraiman) functioneaza ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 1.

ART.2 CM Caraiman are rolul de a  desfasura activităţi şi de a furniza servicii de sănătate organizate la nivelul comunităţii pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă şi care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale.

Complexul  isi desfasoara activitatea pe doua componente distincte:

-                      centru de sanatate mutifunctional in vederea asigurarii unui pachet de servicii medicale adaptat la nevoile comunităţii locale; centrul de sanatate a fost organizat in baza prevederilor Legii 95/2006 privind reforma in sanatate si  in baza Ordonantei 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean.

-                      Directia Asistenta Sociala Comunitara ce ofera servicii sociale primare si specializate in vederea prevenirii marginalizarii sociale a cetatenilor sectorului 1 Bucuresti, furnizate in baza Legii 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala si legea 215/2002 privind administratia publica locala.

ART.3 Cheltuielile pentru activitatile desfasurate de CM Caraiman in indeplinirea atributiilor ce ii revin se finanteaza de la bugetul local, sume decontate de Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, venituri proprii, bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii, donatii si sponsorizari. CM Caraiman poate folosi, pentru desfasurarea si largirea activitatii sale, mijloace materiale si banesti primite de la persoane juridice si fizice, din tara sau strainatate, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.

ART. 4 CM Caraiman are sediul in Mun. Bucuresti, Sector 1, str. Caraiman nr. 33 A, Sector 1 Bucuresti.

ART.5 Principiile care stau la baza furnizării serviciilor medicale si sociale de către CM Caraiman sunt următoarele:

a) dezvoltarea si implementarea programelor vizând asigurarea sănătăţii publice;

b) monitorizarea stării de sănătate a populaţiei sectorului 1 Bucuresti;

c) protejarea populaţiei împotriva riscurilor din mediu;

d) informarea, educarea şi comunicarea pentru promovarea sănătăţii;

e) mobilizarea partenerilor comunitari în identificarea şi rezolvarea problemelor de sănătate;

f) respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;

g) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;

h) asigurarea dreptului de a alege;

i) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;

j) participarea persoanelor beneficiare;

k) cooperarea şi parteneriatul;

l) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;

m) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;

n) orientarea pe rezultate;

o) îmbunătăţirea continuă a calităţii;

 

 

CAPITOLUL II  OBIECTIVELE CM Caraiman

 

 

ART. 6  CM Caraiman are urmatoarele obiectivele generale:

A.                In domeniul asistentei medicale comunitare:

    a) implicarea comunităţii în identificarea problemelor medicale ale acesteia;

    b) definirea şi caracterizarea problemelor medicale ale comunităţii;

    c) dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităţii;

    d) monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară;

    e) asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utilizării resurselor

    f) educarea comunităţii pentru sănătate;

    g) promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale;

    h) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos;

    i) educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos;

    j) activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară;

    k) activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;

    l) activităţi de consiliere medicală şi socială;

    m) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului;

    n) activităţi de recuperare medicală.

     

B.                 in domeniul asistentei sociale comunitare:

a) implicarea comunitatiii in evaluarea problemelor sociale ale comunitatii;

b) definirea si caracterizarea problemelor sociale ale comunitati;

c) dezvoltarea de programe de informare si dezvoltare comunitara la nivelul sectorlui 1 Bucuresti;

d) dezvoltarea de programe proactive de asistenta sociala primara;

e) dezvoltarea si implementarea de programe de asistenta sociala pentru persoanele varstnice in vederea prevenirii marginalizarii sociale si integrarii sociale a a acestora;

f) activitati de evaluare initiala si consiliere sociala a cetatenilor sectorului 1 cu privire la serviciile sociale si drepturile de protectie sociala prevazute de legislatia in vigoare si cu privire la modlaitatea accesarii acestora.

g) Implementarea masurilor legislative in domeniul asistentei sociale.

 

CAPITOLUL III CONDUCEREA CM CARAIMAN

 

 

ART. 7  Conducerea CM Caraiman se asigura de catre Director executivul    si Consiliul Consultativ.

 ART. 7.1.  DIRECTOR EXECUTIVUL EXECUTIV 

Conditii pentru ocuparea postului: licentiat al invatamantului universitar de lunga durata (ciclul I+II) sau absolvent al invatamantului postuniversitar, in domeniul stiintelor socio-umane, medicina, juridice, administrative sau economice, si sa aiba o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

 Director executiv asigura conducerea CM Caraiman si raspunde de buna functionare a acesteia in indeplinirea atributiilor ce ii revin.

 Director executiv  indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

-          asigura conducerea  institutiei si raspunde de buna ei functionare in indeplinirea atributiilor ce ii revin.

-          reprezinta CM Caraiman in relatiile cu autoritatile si institutiile publice din tara si din strainatate, precum si in justite.

-          exercita atributiile ce revin CM Caraiman in calitate de persoane juridica;

-          exercita functia de ordonator tertiar de credite ;

-          intocmeste proiectul bugetului propriu al CM Caraiman si contul de incheiere al exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii consiliului consultativ si aprobarii Consiliului Local  al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti ;

-          elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta medicala comunitara;

-          elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta medicala comunitara, stadiul implementarii strategiilor si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezinta spre avizare consiliului consultativ;

-          aproba statul de personal al CM Caraiman; numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul CM Caraiman, potrivit legii; elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, statul de functii al CM Caraiman, avand avizul consiliului consultativ ;

-          controleaza activitatea personalului din cadrul CM Caraiman si aplica sanctiuni disciplinare acestui personal ;

-          Directorul executiv    indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti sau dispozitia Primarului sector 1;

-          Numirea, eliberarea din functie si sanctionarea disciplinara a Director executiv al CM Caraiman se face la propunerea  primarului Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

-          in exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Director executivul emite dispozitii.

 

ART. 7.2   CONSILIUL CONSULTATIV se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea director executivului   ,  precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea director executivului.

-          La sedintele Consiliul Consultativ pot participa, fara drept de vot, primarul sectorului 1 al municipiului Bucuresti, si alti consilieri locali (care nu sunt membri ai consiliului), precum si alte persoane invitate de membrii Consiliul Consultativ.

-          Sedintele Consiliul Consultativ se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si a presedintelui. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Consultativ adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Componenta  Consiliului Consultativ este alcatuita dupa cum urmeaza:

    a) un reprezentant al Consiliului Local Sector 1

    b) un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

    c) un reprezentant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1

    d) un reprezentant al casei de asigurări de sănătate a municipiului Bucureşti;

    e) un reprezentant al societăţii civile.

    f) Director executivul    al CM Caraiman

    g) director executiv adjunct medical CM Caraiman

   

    CONSILIUL CONSULTATIV indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

-          analizeaza si controleaza activitatea CM Caraiman si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

-          avizeaza proiectul bugetului propriu al CM Caraiman si contul de incheiere al exercitiului bugetar ;

-          avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de Director executivul    al CM Caraiman   - propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, instrainarea mijloacelor fixe din patrimoniul CM Caraiman, altele decat bunurile imobile, prin licitatie publica, organizata in conditiile legii;

-          propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, concesionarea sau inchirierea de bunuri sau servicii de catre CM Caraiman, prin licitatie publica organizata in conditiile legii;

-          intocmeste si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de functii precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului CM Caraiman, cu incadrarea in resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, in conditiile legii ;

-          Consiliul Consultativ indeplineste si alte atributii stabilite de lege sau prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

-          Consiliul Consultativ are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a Complexului şi de a face recomandări conducerii institutiei, în urma dezbaterilor.

 

 

CAPITOLUL  IV  STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

 

ART. 8  CM Caraiman 1  are urmatoarea structura organizatorica :

1.            Serviciul Consiliere si Asistenta Persoane Varstnice

-                 Biroul consiliere psiho-sociala si prevenire marginalizare sociala persoana varstnica

2.            Serviciului de asistenta comunitara, informare si consiliere socio-medicala

3.            Serviciul Juridic Contencios Achizitii Publice Resurse Umane

4.            Serviciul Financiar Contabilitate

5.            Directia- Centrul de sanatate multifunctional- dir.  adj

6.            Cabinet planificare familiala- dermatologie

7.            Cabinet medicina de familie

8.            Unitatea de Stomatologie

9.            Unitatea Ambulanta Sociala

- compartiment recuperare persoana varstnica

- compartiment dispecerat

10.        Unitatea Medicina Muncii

11.        Cabinet O.R.L

12.        Cabinet Oftalmologie

13.        Cabinet neuropsihiatrie

14.        Cabinet Radiologie

15.        Unitate Laborator analize medicale

- Compartiment hematologie-microbiologie

- Compartiment sterilizare

- Cabinet recoltare

- Compartiment Tehnica Dentara

16.        Serviciul Administrativ-

17.        Birou Transport

18.        Unitate Hospice

19.        Centru de zi pentru persoane suferind de Maladia Alztheimer

 

 

CAPITOLUL V  Conducerea CM Caraiman

 

 

CM Caraiman are un director executiv si un director adjunct.

ART.9 DIRECTOR  ADJUNCT MEDICAL- CM Caraiman

Conditii pentru ocuparea postului: licentiat al invatamantului universitar de lunga durata in domeniul medicinei si o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

-          coordoneaza, indruma si raspunde de intreaga activitate medicala a centrului;

-          asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

-          ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

-          propune Directorului executiv al CM Caraiman calendarul acţiunilor medicale derulate în compartimentele subordonate;

-          analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului executiv    al CM Caraiman;

-          propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii

-          intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile  aflate in subordinea sa;

-          propune Directorului executiv al CM Caraiman participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

-          intocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă medicala,  în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului executiv    al CM Caraiman

-          îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul executiv  al CM Caraiman, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

-          Se subordoneaza Directorului executiv al CM Caraiman;

-          organizeaza, controleaza si indruma corect activitatea personalului din cabinetele de specialitate si al celui de deservire din punct de vedere medical, al ambulantelor;

-          organizeaza consultatiile medicale de specialitate;

-          controleaza si raspunde de completarea fiselor de observatie, registrelor de consultatie si inscrierea evolutiei si a tratamentului aplicat;

-          controleaza si raspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale intocmite;

-          controleaza modul de pastrare in fisier si in cabinetele medicale a documentelor (foi de observatie, buletin de analiza, bilete de trimitere, etc) ;

-          controleaza calitatea si exactitatea datelor inscrise in foile de observatie , urmarind completarea lor la timp si inscrierea tuturor datelor, inclusiv in format electronic;

-           raspunde de buna utilizare si intretinere a aparaturii, instrumentarului si intregului inventar si face propuneri de dotare corespunzator necesitatilor;

-          controleaza permanent prezenta, tinuta corect, disciplina si comportamentul personalului;

-          urmareste organizarea interioara, repartizand spatiul si mobilierul in asa fel incat sa fi utilizat rational, cu respectarea circuitelor prevazute de reglementarile in vigoare si in conditii optime de igiena, confort si estetica;

-          urmareste respectarea normelor de disciplina a muncii de catre personalul din subordine;

 

 

CAPITOLUL VI  ATRIBUTIILE  DE SERVICIU

 

 

ART. 10 Coordonatorul Unitatii de Medicina Muncii   are in general urmatoarele atributii

-          Medicul de medicină a muncii identifică factorii de risc şi participă la acţiunile de evaluare a acestora prin următoarele acţiuni principale:

    a) recomandă investigaţiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale şi/sau al celor legate de profesie;

    b) stabileşte diagnosticul bolilor profesionale şi al celor legate de profesie;

    c) colaborează cu specialişti din alte domenii în stabilirea diagnosticului bolilor profesionale.

-          Medicul de medicină a muncii supraveghează sănătatea angajaţilor pe baza prevederilor legale şi a riscurilor profesionale pentru sănătatea angajaţilor, respectând principiile de etică, astfel:

    a) efectuează examinări medicale la încadrarea în muncă, de adaptare, periodice, la reluarea muncii şi la încetarea activităţii profesionale în respectivul loc de muncă;

    b) coordonează monitorizarea biologică a expunerii profesionale şi a efectelor biologice consecutive expunerii, după o prealabilă selecţie a celor mai adecvate teste, pe baza parametrilor de sensibilitate, specificitate şi a valorii lor predictive;

    c) ţine evidenţa şi supraveghează bolile profesionale, bolile legate de profesie şi supraveghează bolile cronice în relaţie cu munca;

    d) declară cazurile de boli profesionale, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătăţii;

    e) înregistrează bolile legate de profesie, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii;

    f) stabileşte aptitudinea în muncă, cu ocazia oricărei examinări medicale.

-          Medicul de medicină a muncii organizează supravegherea stării de sănătate a angajaţilor, concordant cu particularităţile expunerii la factorii de risc. În acest scop, medicul de medicină a muncii:

-          participă la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale şi bolile legate de profesie;

-          vizitează locurile de muncă pe care le are în supraveghere.

-          Medicul de medicină a muncii organizează primul ajutor şi tratamentul de urgenţă şi instruieşte angajaţii cu privire la aplicarea metodelor accesibile lor de prim ajutor şi a procedurilor de urgenţă, dacă are competenţă în acest sens.

-          Medicul de medicină a muncii face recomandări privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiţii de securitate a substanţelor folosite în procesul muncii, precum şi repartizarea sarcinilor de muncă, ţinând seama de capacitatea şi aptitudinile angajaţilor de a le executa.

-           evaluează priorităţile de acţiune în domeniul sănătăţii în muncă;

-           evaluează calitatea serviciilor, promovând auditul cu privire la îngrijirile de sănătate în muncă;

-           păstrează datele medicale ale serviciului sub strictă confidenţialitate;

-           concepe un program de instruire pentru personalul angajat în serviciile de medicină a muncii şi de sănătate şi securitate în muncă.

-           conducerea echipei;

-           recomandări asupra implicării altor specialişti în evaluarea riscurilor;

-           coordonarea supravegherii stării de sănătate şi a monitorizării biologice în relaţie cu mediul de muncă şi alţi factori de risc evaluaţi;

-           promovarea activităţii ştiinţifice multidisciplinare pe baza datelor colectate cu privire la expunerea la factori de risc profesionali.

-           evaluarea handicapului în relaţie cu munca;

-           managementul clinic în procesul de recuperare a capacităţii de muncă;

-           aplicarea principiilor ergonomiei în procesul de reabilitare;

-           colaborarea cu specialistul în psihologia muncii în vederea reabilitării angajaţilor cu probleme de sănătate mentală datorate unor factori aferenţi procesului muncii şi relaţiilor interumane de la locul de muncă;

-           măsurile adecvate privind sănătatea şi securitatea în muncă a angajaţilor cu probleme speciale legate de utilizarea de droguri şi consumul de alcool;

-           consilierea în probleme de reabilitare şi reangajare;

-           consilierea cu privire la menţinerea în muncă a angajaţilor vârstnici şi a celor cu disabilităţi;

-          promovarea capacităţii de muncă, a sănătăţii, îndemânării şi antrenamentului în relaţie cu cerinţele muncii.

-          consiliază angajatorul asupra unei bune adaptări a muncii la posibilităţile angajatului în circumstanţele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alăptare, adolescenţi, vârstnici şi persoane cu handicap.

-          întocmeşte rapoarte cât mai precise şi mai complete către angajator, angajaţi şi autorităţile competente, conform legii.

-          poate contribui prin activitatea sa la cunoaşterea ştiinţifică în domeniul sănătăţii în muncă, respectând principiile etice aplicate în cercetarea medicală.

 

ART. 11 MEDICUL DE SPECIALITATE   are in general urmatoarele atributii

 

-                      acorda asistenta medicala de specialitate pacientilor care se prezinta la consultatie;

-                      exemineaza pacientii si completeaza fisa de consultatii;

-                      indruma pacientii care nu necesita supraveghere i tratament de specialitate catre medicii de familie  cu indicatia conduitei terapeutice;

-                      acorda primul ajutor medical si organizeaza transportul, precum si asistenta medicala pe timpul transportului, pentru pacentii cu afectiuni medico-chirurgicale de urgenta sau se asigura caacesta este asigurat de catre Unitatea de ambulanta;

-                      efectueaza intervntii de mica chirurgie la nivelul posibilitatilor de rezolvare ambulatorie conform indicatiilor Ministerului Sanatatii;

-                      stabileste incapacitate temporara de muna si emite certificatul medical potrivit reglementarilor in vigoare;

-                      efectueaza in specialitatea respectiva consultatii medicale trimitere la comisia de expertizarea capacitatii de munca;

-                      se  ocupa permanent de ridicarea nivelului profesional propriu si al personalului din subordine;

-                      urmareste si asigura folosirea si intretinerea corecta a mijloacelor din dotare;

-                      gestioneaza medicamentele si consumabilele si face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii activitatii;

-                      controleaza respectarea normelor de igiena si antiepidemice;

-                      raspunde de respectarea, de catre personalul aflat in subordine, a normelor de disciplina a muncii si cand situatia o cere, ia masuri de sactionare;

-                      urmareste respectarea normelor de protectia si medicina muncii de catre personalul subordonat;

 

ART. 12 COORDONATORUL LABORATORULUI  DE ANALIZE MEDICALE are in general urmatoarele atributii:

Functia poate fi ocupata in conditiile legii de de medici de laborator, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti.

Atributii:

-          Organizeaza si raspunde de activitatea laboratorlui;

-          Repartizeaza sarcinile personalului medico-sanitar din subordine (indruma controleaza si raspunde de activitatea lor);

-          Analizeaza modul cum se inregistreaza rezultatele examenelor si indicii calitativi ai muncii in laborator cat si masurile luate;

-          Controleaza si conduce instruirea cadrelor din subordine;

-          Gestioneaa inventarul laboratorlui, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii activitatii;

-          Asigura si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antieidemice, de disciplina, tinuta si comportortamntul personalului din subordine;

-          Raspunde de respectarea, de catre personalul aflat in subordine, a normelor de disciplina a muncii si cand situatia o cere, ia masuri de sanctionare.

-          Implementeaza standardele de calitate si se asigura ca acestea sunt respectate de personalul din subordine

-          Este reprezentanatul managementului calitatii in cadrul CMC.

-          Urmareste permanent inregistrarea electronica a serviciilor medicale oferite.

 

-          ART. 13 MEDICUL DE LABORATOR   are in general urmatoarele atributii

-           Coordoneaza metodologic activitatea laboratorului;

-          Foloseste metodele si tehnicile cele mai moderne de diagnostic si tratament in specialitatea respectiva;

-          Executa, impreuna cu colectivul, examenele cerute de medici;

-          Intocmeste si contrasemneaza documentele privind investigatiile efectuate;

-          Aduce la cunostinta superiorilor ierarhici toate faptele deosebite petrecute in laborator ca si masurile luate;

-          Colaboreaza cu seful de laborator in vederea elaborarii unui plan de instruire a personalului;

-          Asigura buna intretinere si utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalatiilor de orice fel si a altor instrumente de inventar;

-          Colaboreaza cu medicii specialisti in vederea stabilirii diagnosticului, aplicarii tratamentului si a modului in care se solicita analizele si se folosesc rezultatele;

-          Urmareste aplicaea masurilor de protectie a muncii si de prevenire a contaminarii cu produse infectate;

 

-          ART. 14 ASISTENTA MEDICALA  are , in principal, urmatoarele sarcini,:

-          asista si ajuta pe medic la efectuarea consultatiilor medicale;

-          raspunde de starea de curatenie a cabinetului si a salii de asteptare, temperatura si aerisirea incaperilor;

-          ridica de la fisier fisele medicale ale pacientilor prezentati pentru consultatie de specialitate si le restituie dupa consultatii;

-          semnaleaza medicului urgenta examinarii bolnavilor;

-          recolteaza, la indicatia medicului, probe biologie pentru analizele curente care nu necesita tehnici speciale si ajuta la efectuarea diferitelor proceduri medicale;

-          efetueaza, la indicatia medicului, injectii, pansamente si alte tratamente prescrise;

-          raspunde de aplicarea masurilor de dezinfectie si dezinsectie, potrivit normelor in vigoare;

-          tine la zi centralizatorul statistic, fisele de dispensarizare si intocmeste darile de seama si situatiile statistice privind activitatea cabinetului;

-          inregistreaza toate datele medicale in sistemul electronic de monitorizarea a activitatii.

-          Evalueaza starea de sanaate a paciuentilor, inainte de efectuarea procedurilor medicale prin monitorizarea parametrilor fiziologici (tensiune arteriala, glicemie) pentru pacientii cunoscuti ca avand anumite antecedente medicale.

-          raspunde de respetarea normelor de disciplina a muncii, protectia si medicina muncii si P.S.I;

 

-          Art. 15 Serviciul ambulanta sociala

-          interventie de specialitate in caz de calamitate;

-          colaboreaza cu Servicial de Ambulanta de la nivelul Mun. Bucuresti si actioneaza in vederea deconcestionarii serviciului mentionat in perioadele cu solicitari multiple;

-          asistenta medicala primara la domiciliul persoanelor defavorizate;

-          transport medical asistat al pacientilor critici si ale celor cu accidentari sau imbolnaviri aute, la unitatile speitalicesti;

-          asistenta medicala la spectacole in are liber, festivaluri si manifestari speciale organizate de catre Primaria Sector 1 si la care participa persoane din grupul tinta al Complexului;

-          in situatii de forta majora poate actiona si in afara ariei de responsabilitate, la solicitare;

-          aduce la indeplinire H.C.L sector 1 privind masurile de asistenta si protectie sociala stabilite pentru combaterea efectelor saraciei extreme si pentru prevenirea excluziunii sociale;

-          adopta orice modificare legislative aparuta in domeniul asistentei persoanei varstnice;

-          adopta masurile si programele Serviciului Consiliere si Asistenta Persoane Varstnice

-          respecta Manualul de Proceduri aplicat Unitatii;

-          raspunde solicitarilor primite de la orice persoana varstnica domiciliata pe raza sectorului 1,definite conform Lg.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice conform prevederilor metodologiilor de lucru;

-          intocmeste si implementeaza Proiectul Institutional al Unitatii,care cuprinde:calendarul activitatilor,scop si cbiective,resurse alocate, responsabilitati, indicatori privind monitorizarea rezultatelor;

-          efectueaza evaluari sociomedicale in vedera stabilirii gradului de dependenta pentru persoanele varstnice;

-          intocmeste dosarul personal al beneficiarului;    

-          elaboreaza planul individualizat de ingrijire

-          dezvoltarea si consolidarea programului de furnizare de servicii care sa asigure accesul la ingrijire medicala a persoanelor dependente, prin acordarea de servicii medicale la domiciliu;

-          monitorizeaza starea de sanatate si evolutia persoanelor aflate in imposibilitatea de a-si asigura ingrijire medicala,imobilizate,aflate in stare terminala;

-          dezvolta un program de recuperare medicala la domiciliu,care sa raspunda nevoilor persoanelor aflate intr-o stare de dependenta temporara sau permanenta,in vedera valorificarii la maximum a restantului functional(personae ce sufera de patologii neurologice-post accident vascular,patologii ortopedice,post traumatice);

-          acorda servicii de kinetoterapie;

-          colaboreaza cu Serviciul Consiliere si Asistenta Persoane Varstnice in vederea dezvoltarii unui pachet integrat de servicii, respectiv acopera nevoia de servicii medicale specializate si recuperare medicala pentru beneficiarii aflati in evidenta acestui serviciu;

-          asigura sustenabilitatea proiectului”O Alta Sansa” derulat in perioada dec.2004-ian.2006 in cofinantare cu MMSSF;

-          intocmeste raport anual privind modul de desfasurare a activitatilor specifice proiectului;

-          revizuieste semestrial Planul individualizat de ingrijire al beneficiarului;

-          monitorizeaza activitatea asistentelor medicale din cadrul Fundatiei Crucea Alb-Galbena care acorda servicii medicale specializate;

-          asigura achizitionarea materialelor medico-sanitare necesare in actul de ingrijire;

-          intocmeste,mentine si actualizeaza baza de date cu persoanele varstnice ce beneficiaza de servicii de recuperare si medicale specializate;

-          colaboreaza cu medicii de families au alte institutii medicale, abilitate in vederea elaborarii unor planuri de interventie eficiente;

-          reevalueaza periodic situatia varstnicilor beneficiari de servicii medicale;

-          elaboreaza planul lunar de activitati si actiuni desfasurate de catre intraga echipa ce acorda ingrijiri medicale la domiciliu;

-          secretariat si arhiva;

 

-          ART. 16 COMPARTIMENTUL FARMACIE are urmatoarele atributii:

-          asigura aprovizionarea zilnica a locurilor de munca din oficina cu intreaga gama de produse si in cantitati corespunzatoare solicitarilor;

-          opereaza zilnic in registrul de gestiune toate documentele legale care se refera la miscarea valorica a produselor ( facturi, note de livrare, procese verbale de casare, centralizatoare zilnice de livrare a produselor ) ;

-          analizeaza periodic stocurile de produse prin prisma dinamicii lor pentru a preveni formarea de stocuri supranormative ;

-          rationalizeaza difuzarea produselor deficitare ;

-          intocmeste si depune la termen, pe baza consemnarilor si a stocurilor existente in unitate, notele de comanda necesare completarii stocului la toate produsele ;

-          organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si a celorlalte produse farmaceutice intrate in farmacie, precum si depozitarea si conservarea acestora in conditii corespunzatoare ;

-          intocmeste fisele de farmacovigilenta in conformitate cu normativele in vigoare ;

-          intocmeste caietele de sarcini pentru licitatii;

-          intocmeste proiectele de dispozitii ale Director executivului General in domeniul sau de activitate.

 

ART. 17  Serviciului de asistenta comunitara, informare si consiliere socio-medicala are urmatoarele atributii:

 

-          depistarea, evaluarea, monitorizarea si consilierea  familiilor cu risc de marginalizare sociala prin intermediul asistentilor sociali si a asistentilor medicali comunitari de zona.

-          evaluarea initiala a beneficiarilor (familii aflate în situaţie de criză recentă cu risc de separare a copilului ,  victime ale violenţei domestice, familii cu copii neglijaţi);

-          colaborarea cu departamentele specializate din cadrul CM Caraiman pentru stabilirea impreună cu beneficiarii a  planului  de servicii.

-          orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obţinerea drepturilor legale;

-          consilierea psihologică şi socială a tuturr grupurilor sociale cu risc de marginalizare sociala ;

-          iniţiază şi implementează programe de informarea a comunitatii cu privire la serviciile de asistenta sociala si asistenta medicala existente lanivelul sectorului 1 Bucuresti;

-          elaborarează proiecte şi iniţiază parteneriate pentru infiinţarea de puncte de informare si consiliere zonale pentru cetateni;

-          deruleaza in grădiniţe, şcoli şi licee programe de educaţie pentru sanatate, educaţie sexuală  si educatie comunitara;

-          implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere in vederea implementarii strategiei locale in domeniu.

-          elaboreaza studii si cercetari stiintifice in vederea imbunatatirii calitatii vietii cetatenilor, imbunatatirii starii de sanatate si prevenirii marginalizarii sociale, colaborand in acest sens cu unitati de invatamant, ong-uri si alte institutii.

-          intocmeste rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in serviciu;

-          pastreaza confidentialitatea cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

-          monitorizeaza cazurile aflate in atentia serviciului.

-          evalueaza si propune includerea beneficiarilor in program conform criteriilor stabilite la nivelul institutiei;

-          verifica si propune modalitatea de acordare a serviciilor in regim gratuit/coplata/plata integral, in  functie de prezenta documentelor anexate la dosar.

-          intocmeste,inregistreaza si arhiveaza foile de observatie clinica generala ale  beneficiarilor,tinand legatura cu biroul financiar pentruindeplinirea formelor legale:

-          asigura inregistrarea si programarea,in softul electronic,inclusive anticipat prin telefon,consultatiile de specialitate si tratamente la  solicitarea  pacientilor,colaborand cu asistentul medical de cabinet;

-          tine evident periodica si anuala ,in softul electronic,a numarului de inregistrari/cereri de intrare in programul de efectuare ale  actelor terapeutice si ale datelor statistice pe formulare stabilite de conducere;

 

- in domeniul informarii cetatenilor indeplineste urmatoarele atributii:

-          realizeaza informarea cetatenilor in probleme de interes public din domeniul asistentei sociale ;

-          promoveaza si protejeaza imaginea persoanei beneficiare de asistenta sociala ;

-          organizeaza evenimente de promovarea actiunilor din domeniul asistentei sociale ;

-          organizeaza campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la problematica persoanei beneficiare de asistenta sociala ;

-          realizeaza demersurile necesare in vederea asigurarii transparentei activitatilor intreprinse de catre CM CARAIMAN;

-          realizeaza demersurile necesare in vederea implicarii comunitatii locale in domeniul social prin activitati de voluntariat ;

-          permite cunoaşterea reţelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate şi diversificate în -asigură accesul neîngrădit al populaţiei la informaţiile privind dreptul acesteia la protecţie şi asistenţă socială precum şi la formalităţile şi documentaţia care sunt necesare pentru obţinerea acestor drepturi, în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare;

-          facilitează accesul categoriilor populaţionale supuse riscului marginalizării sociale la prestaţiile şi serviciile sociale oferite de CM Caraiman direct sau pe bază de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informaţiile necesare cu privire la legislaţia actuală din domeniul asistenţei/protecţiei sociale;

-          faciliteaza accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu prin afişare la sediul instituţiei ;

-          tine evidenta solicitarilor de  informaţii de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate instituţiei, în condiţiile prevăzute în art.6 din Leg.544/2001 ;

-          pentru facilitarea redactarii solicitării şi a reclamaţiei administrative, pune la dispoziţie, gratuit, persoanelor interesate formulare-tip ale acestor acte ;

-          in cazul solicitării verbale a informaţiei publice, informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris.

-          ţine un registru pentru înregistrarea petiţiilor, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale CM Caraiman privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-          intocmeste buletinul informativ prevazut de Leg.nr. 544/2001;

-          elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nerambursabila.

-          pastreaza in conditii optime fisierul si evidentele primare ale pacientilor;

-       asigura programarile, inclusiv anticipat si prin telefon, la consulatiile de specialitate si tratamente la solicitarea pacientilor;

-       raspunde de respectarea normelor de disciplina a muncii, protectia si medicina muncii si P.S.I.

-       ţine un registru general de intrare-ieşire pentru înregistrarea cererilor solicitanţilor şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale CM Caraiman privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-       ne un registru pentru înregistrarea petiţiilor, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale CM Caraiman privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-       tine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, Preşedinţie, Avocatul Poporului şi alte organe centrale ale administraţiei publice, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale CM Caraiman privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-          se ocupă de expedierea corespondenţei către persoanele/instituţiile care s-au adresat CM Caraiman. în scris ;

-          raspunde de respectarea normelor de disciplina a muncii, protectia si medicina muncii si P.S.I.

 

ART. 18 SERVICIUL CONSILIERE SI ASISTENTA PERSOANE VARSTNICE are urmatoarele atributii:

-aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

-răspunde solicitărilor primite de la orice persoană vârstnică domiciliată pe raza sectorului 1, definita conform Lg.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

-efectueaza evaluarea sociomedica si face propuneri privind internarile din cadrul Complexului Social de Servicii Straulesti, Complexului Social de Servicii Odai.

- Respecta standardele minime de calitate in domeniu si implementeaza Manualul de proceduri aplicat personalului

-elaboreaza si face demersuri in vederea asigurarii necesarului de materiale igienico-sanitare si echipamente pentru personal/ingrijitori la domiciliu

-colaborează cu alte instituţii/servicii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor vârstnice la obţinerea unor drepturi pentru acoperirea nevoilor identificate în funcţie de particularităţile cazului

-elaboreaza propuneri privind Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului precum si Manualul de proceduri;

-intocmeste Proiectul institutional conform Standardelor de Ingrijire la domiciliu;

- colaborează cu alte instituţii abilitate în vederea elaborării unor planuri de intervenţie eficiente;

-identifică O.N.G.-uri care au ca activitate ocrotirea şi socializarea persoanelor vârstnice;

-promovează parteneriate cu O.N.G.-uri pentru a lărgi sfera serviciilor existente şi iniţiază noi servicii în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice;

-mentine,actualizeaza si gestioneaza Baza de date a beneficiarilor;

-ofera statistici,la cerere,cu privire la persoana varstnica;

-elaboreaza raport de activitate la sfarsitul fiecarui an pentru activitatea desfasurata in domeniul protectiei persoanelor varstnice;

-asigura sprijin pentru persoanele varsnice fara adapost prin internarea intr-un camin;

-acorda servicii de consiliere persoanelor varstnice lipsite de sprijin familial;

-asigura promovarea serviciilor sociomedicale la domiciliu;

-organizeaza cursuri de perfectionare pentru ingrijitorii la domiciliu;

-aduce la cunostinta beneficiarilor dispozitiile Primarului,in termenul legal;

-activităţi de identificare în teren a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup pentru prevenirea marginalizării vârstnicilor;

-identificarea persoanelor vârstnice aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv;

-realizeaza demersuri pentru furnizarea de măsuri de urgenţă în vederea înlăturării situaţiei de dificultate;

-dezvolta programe cu caracter comunitar pentru persoana vârstnică;

-realizeaza demersuri in vederea prevenirii oricăror forme de dependenţă prin acţiuni de identificare, ajutor, susţinere, informare, consiliere;

-stabileşte măsuri individuale pentru prevenirea marginalizării sociale şi integrare socială;

-activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor vârstnice;

-masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala a problematicii persoanelor varstnice ;

-secretariat şi arhivă ;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de dispozitii ale Director executivului in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul CM Caraiman si D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

-aduc la indeplinire H.C.L sector 1 privind masurile de asistenta si protectie sociala stabilite pentru combaterea efectelor saraciei extreme si pentru prevenirea excluziunii sociale;

-incheie contractul de servicii cu beneficiarul/reprezentantul legal;

-intocmesc dosarul personal al beneficiarului;

-elaboreaza planul individualizat de ingrijire;

-organizeaza si coordoneaza reteaua de servicii sociomedicale prestate la domiciliul varstnicilor;

-monitorizeaza activitatea ingrijitorilor la domiciliu;

-intocmesc documentatia necesara pentru reatestarea ingrijitorilor la domiciliu;

-revizuiesc semestrial Planul individualizat de ingrijire al beneficiarului;

-managerul de program intocmeste fisa de evidenta a materialelor igienico-sanitare;

-asigura ingrijitorilor necesarul de materiale igienico-sanitare pentru eficienta actului de ingrijire la domiciliu;

-reevalueaza periodic situatia varstnicilor beneficiari de servicii sociale comunitare;

-elaboreaza planul lunar de activitati si actiuni desfasurate de catre ingrijitorii la domiciliu;

-activitati de informare despre drepturile si obligatiile persoanelor varstnice;

-secretariat si arhiva;

 

ART. 19 - Biroului Consiliere Psiho-Sociala si Prevenire Marginalizare Sociala Persoana Varstnica  va avea urmatoarele atributii:

-            duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

- răspunde solicitărilor primite de la orice persoană vârstnică domiciliată pe raza sectorului 1, definita conform Lg.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

- identifică O.N.G.-uri care au ca activitate ocrotirea şi socializarea persoanelor vârstnice;

- promovează parteneriate cu O.N.G.-uri pentru a lărgi sfera serviciilor existente şi iniţiază noi servicii în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice;

- asigura accesul liber şi nelimitat la informaţie al persoanelor de vârsta a treia prin eliminarea oricăror bariere existente.

- ofera un cadru propice pentru menţinerea contactelor interpersonale (întâlniri, discuţii, dezbateri)

- ofera servicii de divertisment pentru persoanele varstnice din sectorul 1;

- faciliteaza accesul la informaţii pe teme culturale, de sănătate sau alte teme de interes pentru vârstnici;

- faciliteaza reintegrarea şi reactivare sociala a persoanelor vârstnice cu tendinţă de autoizolare;

- consiliere socială

- consiliere psihologică individuală - prin stabilirea programului si a etapelor de consiliere, respectiv :

- evaluarea psihodiagnostica;

- consiliere psihologica de grup

- sprijin moral acordat prin intermediul grupelor de voluntari vârstnici

- activităţi de club;

- organizarea unor întâlniri ale vârstnicilor din sector cu diverşi specialişti din domeniile de interes pentru aceştia;

- organizarea unor expoziţii cu vânzare conţinând exponate realizate de vârstnici, în scopul ajutorării lor;

- organizarea program de training psihologic pentru bunici privind creşterea şi educarea nepoţilor “Şcoala Bunicilor.”

- colaborează cu alte instituţii abilitate în vederea elaborării unor planuri de intervenţie eficiente;

- asigură tuturor persoanelor varstnice măsuri speciale de sprijin, pentru a participa la activităţile de socializare şi petrecere a timpului liber.

 

ART. 20 SERV. JURIDIC CONTENCIOS –ACHIZITII PUBLICE -RESURSE UMANE

Compartimentul    JURIDIC- CONTENCIOS are urmatoarele atributii:

- asigura reprezentarea CM Caraiman in baza delegatiei emise de catre Director executivul    in fata instantelor judecatoresti, a birourilor notariale si a altor institutii publice;

- tina evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti

- organizeaza arhiva Serviciului;

- apara interesele legitime ale institutiei prin redactarea cererilor in justitie, rapunsuri la adresele formulate de instanta, interogatorii;

- promoveaza caile de atac prevazute de lege;

- avizeaza actele cu caracter juridic;

- verifica si avizeaza pentru legalitate Dispozitiile emise de director executivul al CM Caraiman;

- acorda consultanta si consiliere juridica compartimentelor din cadrul CM Caraiman;

- fundamenteaza sau dupa caz colaboreaza la fundamentare si redacteaza Proiectele de Hotarari promovate de CM Caraiman in Consiliul Local al Sectorului 1;

- verifica si avizeaza de legalitate documentatia de atribuire privind achizitiile publice pe baza documentatiei primite de la compartimentele din cadrul CM Caraiman care solicita demararea acesteia si o inainteaza spre semnare Director executivului Executiv;

- participa la desfasurarea procedurilor de achizitie publica organizate de CM Caraiman ;

- asigura comunicarea catre ofertantii participanti a rezultatelor procedurilor de achizitie publica;

-intocmeste punctul de vedere al CM Caraiman in cazul inregistrarii unei contestatii;

- asigura  transmiterea rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept;

-intocmeste proiectul contractului de achizitie publica si negociaza clauzele legale contractual;- tine evidenta Monitorului Oficial si comunica compartimentelor din cadrul CM Caraiman actele normative publicate si care au legatura cu activitatea CM Caraiman;

- formuleza, la solicitarea compartimentelor din cadrul CM Caraiman puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative in vigoare.

 

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE, URMARIRE CONTRACTE  are urmatoarele atributii:

ATRIBUTII PRINCIPALE conform art. 3 din HG 925/2006:

a) elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie;

b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă;

d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;

e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.

Celelalte compartimente ale CM Caraiman au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire. 

Alte atributii:

- participa in comisia de evaluare a ofertelor;

- asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza si atribuire a contractelor de achizitie publica;

- asigura comunicarea catre ofertantii participanti a rezultatelor procedurilor de achizitie publica;
- asigura inregistrarea contestatiilor si comunicarea acestora catre ministere, ofertantii implicati in procedura si comisia de analiza si solutionare a contestatiilor ;

- asigura transmiterea rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept; verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;

- intocmeste proiectul contractului de achizitie publica si negocieaza clauzele legale contractuale ;

- asigura incheierea contractelor de achizitie publica cu castigatorii procedurilor de achizitii organizate pentru bunuri, servicii si lucrari si transmiterea lor pentru urmarire Serv  Administrativ;

-asigura intocmirea dosarului achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit si tine evidenta acestora ;

-urmareste contractele de achizitie publica pe toata perioada derularii lor si verifica sumele cheltuite pana la atingerea valorii finale a contractelor;

- respecta confidentialitatea informatiilor

 

 

COMPARTIMENTUL RESURSELOR UMANE are urmatoarele atributii:

 

-gestioneaza resursele umane de la recrutare si pana la incetarea contractului individual/raporturilor de munca din serviciile, birourile si compartimentele din cadrul CM Caraiman;

-asigura respectarea legislatiei in domeniu;

-intocmeste si gestioneaza dosarele de personal ale angajatilor din cadrul CM Caraiman;

-intocmeste proiectele de dispozitii de angajare/numire si punerea in executare a modificarilor contractelor individuale/raporturilor de munca ;

-solicita si centralizeaza activitatea de evaluare anuala a personalului;

-asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale, prin concurs;

-incadreaza si stabileste salariul de baza in conformitate cu prevederile legale pentru salariatii noi;

-stabileste si actualizeaza conform prevederilor legale salariile de baza si indemnizatiile de conducere pentru angajatii CM Caraiman;

-tine evidenta fiselor de post pentru angajatii CM Caraiman;

-tine evidenta concediilor de odihna, concediilor fara salariu si concediilor pentru cresterea si ingrijirea copilului ale salariatilor;

-intocmeste, elaboreaza legitimatii de control si ecusoane in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii si ecusoane;

-intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si a celor lunare din fondul de premiere;

-analizeaza necesarul de personal pe structura si specialitati si face propuneri de masuri pentru asigurarea acestuia in functie de necesitati;

-raspunde de organizarea si functionarea, potrivit legii, a comisiei de angajare, pregatire si avansare a personalului;

 -asigura intocmirea formalitatilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul institutiei, conform prevederilor legale;

-asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul institutiei si intocmeste lucrarile privind incadrarea in munca a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;

-asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul institutiei pentru asigurarea promovarii personalului in functii/grade/trepte;

-asigura secretariatul cercetarilor prealabile in cazurile de indisciplina ;

-intocmeste lucrarile privind incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual/raporturilor de munca pentru angajatii CM Caraiman;

-calculeaza vechimea in munca la momentul angajarii si stabileste sporul de vechime;

-asigura avansarea in gradatie conform transelor de vechime in munca;

-elibereaza, la cerere adeverinte privind calitatea de salariat, vechimea in munca, drepturile salariale (salarii de baza, sporuri de vechime, etc);

-asigura aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varsta, pensionare anticipata, pensionare anticipata partial sau pentru invaliditate pentru angajatii din cadrul CM Caraiman;

-intocmeste si actualizeaza Registrul de Evidenta a Salariatilor;

- intocmeste planul anual de formare profesionala pe baza propunerilor primite;

- intocmeste planul anual de ocupare;

-intocmeste raportari statistice privind activitatea de personal;

-colaboreaza cu Serviciile Financiar Contabilitate in vederea intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli furnizand datele necesare si a statelor de plata;

-solicita efectuarea evaluarii psihologice a salariatilor CM Caraiman ;

-analizeaza propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul CM Caraiman si pregateste documentatia necesara in vederea supunerii, dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local Sector 1 a Organigramei si Statului de Functii al CM Caraiman;

-pregateste documentatia necesara elaborarii Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentului Intern si al altor instructiuni necesare bunei functionari a  CM Caraiman;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de Hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de Dispozitii ale Director executivului CM Caraiman in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul CM Caraiman pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

-indeplineste orice alte lucrari prevazute de legislatia muncii la solicitarea sefului ierarhic superior sau a Director executivului CM Caraiman.

 

 

ART. 21 SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE are urmatoarele atributii :

 

-       organizeaza si conduce contabilitatea institutiei potrivit Legii nr.82/1991 asigurand :

-       inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute atat pentru necesitatile proprii  cat si in relatiile cu clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane fizice sau juridice;

-       controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

-       respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar – contabila a normelor metodologice a Ministerului Finantelor, privind intocmirea si utilizarea acestora;

-       tine evidenta contabila primara

-       intocmeste si verifica balantele de verificare  lunare;

-       intocmeste si verifica darea de seama contabila, contul de executie,anexe si a raportului explicativ;

-       asigura respectarea normelor financiar -contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in contabilitate;

-       schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;

-       intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si a proiectelor de Dispozitii ale Director executivului in domeniul sau de activitate;

-       intocmeste raportari statistice specifice;

-       schimba permanent date si informatii cu serviciile de resort din cadrul Primariei Sectorului 1,  Directia Taxe si Impozite Sector 1, Trezoreriei Sector 1, Administratia Financiara Sector1 ;

-       ridicare si depunere de numerar;

-       ridicare si depunere de documente de decontare bancara;

-       intocmeste documentele de plata aferente cheltuielilor materiale si servicii

-       intocmeste raportari statistice specifice;

-       analizeaza necesitatile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;

-       efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;

-       urmareste incadrarea cheltuielilor bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1;

-       asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de preluare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in contabilitate;

-           intocmeste documentele necesare transferurilor de mijloace fixe;

-           efectueaza lunar platile pentru ingrijitorii persoanelor varstnice la domiciliu ;

-           verifică conturile şi închiderea acestora la finele anului;

-           intocmeste statele de plata a salariatilor

-          opereaza retineri salariale conform legilor;

-          retine si tine evidenta garantiilor materiale;

-          calculeaza diferentele salariale si retine/plateste diferentele rezultate;

-          elibereaza adeverinte solicitate de catre salariaţii instituţiei pentru diferite instituţii: medic de familie, şcoală, policlinică, spital, împrumuturi, achiziţionare bunuri în rate, compensaţii căldură, etc.

-          întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaţii statistice privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 1;

-          întocmeşte şi transmite lunar la Administraţia Financiară a Sectorului 1

-          urmareste si verifica garantiile gestionare materiale ;

-          intocmeste actele aditionale pentru majorarea garantiilor gestionare materiale ori de cate ori este necesar ;

-          întocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară a Sectorului 1 declaraţiile privind structura şi cheltuielile de personal ale CM Caraiman

-          întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Asigurări de Sănătate (a O.P.S.N.A.J, a Transporturilor, a Municipiului Bucureşti) la Agenţia Municipiului Bucureşti pentru Ocuparea Forţei de Muncă a declaraţiilor privind contribuţiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj;

-          calculeaza si vireaza impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

-          întocmeste fişele fiscale ale salariaţilor;

-          completează cu actele necesare dosarele noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

-          verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanţa de verificare;

-          propune proiectul de buget si a rectificarii acestuia;conform surselor de finantare,

-          efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;

-          urmareste incadrarea cheltuielior bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 1 , precum si indeplinirea atributiunilor ce revin conform Ordonantei de urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale , Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002.

-          asigura deschiderea finantarii prin intocmirea lunara a cererii de credite;

-          asigura respectarea normelor  financiar -contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de preluare a datelor ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in serviciului;

 

Compartimentele  din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate:

 

1.  Compartimentul Executie bugetara

 

Acest compartiment coordoneaza activitatile legate de buget si de executia bugetara a Complexului Multifunctional Caraiman;

§  tine evidente propunerilor, angajamentelor si ordonantarilor pentru urmatoarele sectiuni:

      - de dezvoltare, detaliat pe fiecare sursa de finantare si pe fiecare linie din lista obiectelor de investitii si pe fiecare pozitie din lista dotarilor independente;

     - de functionare, pentru clasificatia functionala 66.02.50  “ Alte institutii si actiuni sanitare”, detaliat pe fiecare articol bugetar;

§  inregistreaza platile zilnice ale cheltuielilor materiale aferente capitolului bugetar

66.02.50 “ Alte institutii si actiuni sanitare”, detaliat pe fiecare articol bugetar;

§  intocmeste diverse situatii necesare pentru urmatoarele aspecte:

             -  elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli ( sau a rectificarilor bugetare din cursul anului);

             - elaborarea proiectului de buget aferent exercitiului urmator, precum si pentru estimarile pe urmatorii 3 ani;

§  intocmeste diferite anexe din bilantul contabil;

§  intocmeste executia bugetara;

§  verificarea extrasele din Trezoreriei in ceea ce privesc platile pe fiecare sesiune de

finantare;

§  verifica plata pe furnizori;

§  verifica intocmirea lunara a necesarului de deschidere ( retragere) de credite;

§  supravegheaza incadrarea fiecarui element de cheltuiala in articol bugetar,corespunzator,

§  conform legislatiei, conform prevederilor de angajare, lichidare, ordonantare si plata;

§  redimensioneaza si  efectueaza virarile de credite, propunerile de rectificare;

§  inregistrarea in evidenta cheltuielilor angajate;

§  verificarea existentei creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzatoare din

bugetul aprobat;

§  verificare daca proiectul de angajament legal se incadreaza in limitele angajamentului

bugetar, stabilite potrivit legii si daca respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii sale (control de legalitate);

§  verificare daca proiectul de angajament legal respecta sub toate aspectele ansamblul

principiilor si regulilor procedurale si metodologice care  sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (control de regularitate).

 

2. Compartimentul Financiar

In cadrul acestui compartiment se intocmesc :  Ordine de plata si Borderou Primarie, precum si operatiuni de casierie : plata si incasarea de numerar, dispozitiile prin casierie,   state de plata pentru abonamenteRATB.

Plata se dispune  de conducatorul compartimentului financiar, dupa ce se verifica daca  sunt indeplinite  toate conditii legale de plata.

§  ORDINUL DE PLATA - se intocmesc si se  semneaza de catre persoanele careau specimen de semnatura, el fiind documentul care sta la baza platilor prin Trezorerie sau alte banci; 

§  BORDEROU DE  PRIMARIEeste un centralizator al odinelor de plata, care insotit de

documentele justificativese este trimis pentru  viza la  Primaria Sectorului 1, urmand ca apoi o copie vizata sa fie transmisa impreuna cu ordinele de plata la Trezoreriei Sectorului 1 .

§  OPERATII DE CASIERIE :

- Efectueaza operatiile de incasari si plati in numerar ;

- Gestioneaza mijloacele banesti si alte valori, potrivit legii;

- Ridica numerar de la Trezorerie ;

 

3. Compartimentul Salarizare

 

In cadrul acestui compartiment se intocmesc:

 

§  state de plata (calculul salariilor si celelalte drepturi salariale : concediu de odihna ,

concedii medicale) pentru angajati;

§  adeverinte de salariu pentru angajatii   care solicita acestea, in relatia cu institutii

§  declaratii si fise fiscale;

§  situatii centralizatoare, la solicitarile sefilor ierarhici;

§  centralizeaza pontajele lunare ale tuturor compartimentelor si se preocupa de verificarea si

pastrarea lor in bune conditii;

 

4. Compartimentul Contabilitate

 

In cadrul acestui compartiment se :

 

§  efectueaza inregistrarea cantitativ si valoric a bunurilor intrate si iesite din gestiunea

centrului, pe baza documentelor justificative;

§  inregistreaza in fisele analitice intrarile si iesirile de bunuri din gestiunea cu evidentierea

soldului existent;

§  efectueaza punctarea soldului din fisele analitice cu cele existente in fisele de magazie ;

§  verifica intocmirea receptiilor si bonurilor de consum la magazia institutiei pentru toate

materialele cumparate si predarea receptiilor la biroul financiar-contabil pentru decontari;

§  verifica consumul lunar;

§  intocmesc balantele analitice lunare;

§  verifica inventarul din punct de vedere scriptic si faptic;

§  efectueaza valorificarea inventarului si se stabilesc minusurile si plusurile;

§  valorifica casarile,  dupa care acestea  se scad din fisele analitice;

§  centralizeaza valorile din inventar pe conturi distincte;

§  intocmesc notele contabile, balantele de verificare si situatiile financiare trimestriale si anuale;

                                         

 

                                   

ART. 22  SERVICIUL ADMINISTRATIV- are urmatoarele atributii

 

-          administreaza contractele de achizitie publica-realizeaza activitati cu caracter tehnic-din momentul incheierii contractului de achizitie si pana la momentul finalizarii acestuia ;

-          asigura utilizarea,gestionarea si intretinerea curenta a aparatelor de comunicatie, a copiatoarelor si retelei de calculatoare

-          organizeaza, supravegheaza efectuarea si intretinerea curateniei in sediul CM Caraiman

-          monitorizarea functionarii tehnicii de calcul in vederea asigurarii necesarului de componente consumabile si acordarea service-ului in timp util;

-          administreaza, gestioneaza si asigura aceesul la serviciile de asistenta tehnica pentru reteaua de calculatoare, pentru exploatarea rationala a echipamentului informatic.

-          intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Director executivului    in domeniul sau de activitate.

-          centralizeaza ,evalueaza referatele de necesitate transmise de fiecare departament din cadrul CM Caraiman,in vederea identificarii nevoilor si stabilirii prioritatilor in vederea intocmirii Planului anual de achizitie publica ;

-          asigura obtinerea de informatii privind nivelul curent al preturilor pentru produsele identificate prin consultarea bazei de date a CM Caraiman si/sau prin realizarea de cercetari de piata ;

-          asigura intocmirea caietelor de sarcini si a documentatiei necesare in vederea derularii procedurii de achizitie publica si o supune spre aprobare Director executiv   ;

-          intocmeste propunerile si angajamentele cheltuielilor corespunzatoare referatelor de necesitate si lanseaza comenzi catre furnizori,urmarind livrarea in termenele stabilite prin contract a produselor comandate,a lucrarilor si serviciilor,precum si cantitatea,calitatea si pretul stabilit ;

-          solicita si verifica situatia stocurilor din magazie si compara cu necesarul solicitat ;

-          asigura gestiunea patrimoniului CM Caraiman : cladirile, mobilierul si furniturile de birou, dotarile tehnice, mobilierul.

-          organizeaza si supravegheaza modul de intrebuintare a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniu CM Caraiman ;

-          intocmeste necesarul de obiecte de inventar in vederea achizitionarii lor conform legislatiei in vigoare ;

-          intervine cu promptitudine in rezolvarea situatiilor de avarii din sistem,precum si a reparatiilor curente a utilajelor si instalatiilor, prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de  intretinere, instalatori, electricieni,

 

-          IN DOMENIUL:Sanatatii si securitatii in munca

-          studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaţiile de utilizare din cadrul Complexului Multifunctional, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora;

-          execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de Directorul executiv   ;

-          participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul Complexului Multifunctional şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi;

-          asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;

-          prevenirea riscurilor profesionale;

-          informarea şi instruirea lucrătorilor;

-          asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în

-          muncă.  

-          ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente;

-           obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în

-           muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale

-           intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiilor de functionare, a

-           autorizatilor sanitar-veterinare ale unitatilor;   

-      intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local si Proiectele de dispozitii ale Director executivului Exectiv al CM Caraiman in domeniul sau de  activitate;

-     colaboreaza cu celelate servicii din cadrul CM Caraiman pentru indeplinirea       

-          corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

Art 23 BIROU TRANSPORT

-          asigura buna exploatare a parcului auto conform legislatiei in vigoare;

-          face propuneri pentru aprovizionarea unitatii cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb necesare functionarii autovehiculelor din dotare;

-          se ocupa de intretinerea si buna functionare a parcului auto;

-          asigura gestionarea si verificarea tehnica a parcului auto;

-          asigura modul de completare a foilor de parcurs in vederea exploatarii in conditii de legalitate a parcului auto.

-          primeste foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedenta;

-          calculeaza foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele inscrise in acestea: nr.km efectuati, verifica semnaturile de efectuare a acestor curse;

-          calculeaza consumul mediul zilnic de combustibil al autovehiculelor;

-          intocmeste si calculeaza F.A.Z -urile autovehiculelor;

-          intocmeste si tine evidenta rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor;

-          urmareste si tine evidenta anuntand in timp util efectuarea reviziei tehnice a autovehiculului;

-          intocmeste lucrarile de decontare a consumurilor lunare de carburanti si lubrifianti pentru autovehiculele din dotarea unitatii;

-          urmareste plata obligatiilor unitatii catre stat pentru autovehiculele din dotare: asigurari auto, taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.

-          urmareste ca schimbul de ulei al autovehiculului sa se faca la timp respectandu-se prevederile legale in acest sens;

-          face propuneri pentru achizitionarea de piese de schimb si accesorii necesare reparatiilor curente ale autovehiculelor atunci cand este cazul si certifica necesitatea acestora;

-          elibereaza bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor si tine evidenta acestora urmarind ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul sa nu depaseasca capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora;

-          urmareste incadrarea in cotele de consum de carburant alocate lunar unitatii urmarind ca acestea sa nu fie depasite;

-          intervine cu promptitudine in rezolvarea situatiilor de avarii din sistem,precum si a reparatiilor curente a utilajelor si instalatiilor, prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de  intretinere, instalatori, electricieni,

 

 

CAPITOLUL VII  BUGET SI PATRIMONIU

 

  

ART.24 Activitatea de asistenta medicala si sociala  se finanteaza din urmatoarele surse:

a)   bugetul de stat;

b)   bugetul local al sectorului 1;

c)   donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice sau juridice din tara si din strainatate;

d)   fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

e)   contributia persoanelor beneficiare;

f)   alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

ART.25Patrimoniul CM Caraiman poate fi format din:

a)   bunuri imobile proprietate publica date in administrare, in folosinta sau sub alta forma de Consiliul Local sector 1;

b)   bunuri imobile proprietate ale CM Caraiman primite cu titlu de donatie ori sponsorizare sau achizitionate din fonduri banesti provenite din donatii si sponsorizari;

c)   bunuri mobile preluate sau achizitionate din sumele alocate din bugetul propriu al sectorului in vederea asigurarii dotarilor necesare functionarii;

d)   bunuri mobile primite cu titlu de donatie sau sponsorizare ori achizitionate din fonduri banesti provenind din imprumuturi externe nerambursabile, donatii sau sponsorizari.

 

 

CAPITOLUL VIII COLABORARI CU INSTITUTII PUBLICE SI ORGANISME NEGUVERNAMENTALE

 

 

ART.26  CM Caraiman colaboreaza, in indeplinirea atributiilor ce ii revin, cu alte servicii de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primariei sectorului 1. 

ART.27 CM Caraiman poate colabora, in situatii de interes reciproc, cu servicii similare din alte judete si din sectoarele municipiului Bucuresti, realizand inclusiv schimb de informatii utile privind situatia unor persoane aflate in dificultate ori a familiilor acestora si conventii de colaborare in interes reciproc. 

ART.28  CM Caraiman colaboreaza si coopereaza in solutionarea unor segmente din activitatea de protectie a persoanei aflate in dificultate, pentru elaborarea si implementarea in comun a unor programe si proiecte de interes in domeniu cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, Inspectoratul Scolar , Directia de sanatate publica, Inspectoratul general al Politiei, Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala, Casa  de Pensii, Casa  de Asigurari de Sanatate, Parchetele de pe langa judecatoriile locale si Tribunalul Bucuresti, precum si cu alte autoritati sau institutii publice.

ART.29 In realizarea obiectivelor cuprinse in strategia locala, CM Caraiman, poate colabora, in conditiile legii,  si cu organisme private autorizate care desfasoara activitate in domeniul protectiei persoanei aflate in dificultate, cu organizatii neguvernamentale cu activitati in domeniu, romane sau straine, cu reprezentantii cultelor religioase recunoscute de lege si statul roman, precum si cu agenti economici.

 

 

CAPITOLUL IX  RELATIILE FUNCTIONALE INTRE COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AL COMPLEXULUI MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN

 

 

ART.30 Directiile, serviciile si birourile Complexului Multifunctional Caraiman sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii, in termenul legal, a lucrarilor al caror obiect implica coroborarea de competitie in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

 

CAPITOLUL X  DISPOZITII FINALE

 

 

ART. 31 Personalul C,M Caraiman raspunde civil, penal sau administrativ, dupa caz, pentru neaducerea la indeplinire a atributiilor prevazute in prezentul ROF si in fisele de post, pentru abateri de la etica si deontologia profesionala.

ART.32 Toti salariatii au obligatia de a indeplinii si alte atributii din domeniul de activitate a serviciului/biroului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea CM Caraiman menite sa concure la realizarea integrala a atributiilor Directiei, la imbunatatirea activitatii acesteia.

ART. 33 Salariatii CM Caraiman au obligatia sa asigure securitatea materialelor cu continut secret, raspunzand de scurgerea informatiilor si a documentelor din compartimentele respective.

ART.34 Neindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sanctioneaza conform legislatiei muncii.

ART.35 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare se va difuza sub semnatura director executivilor generali adjuncti, , sefilor de servicii/birouri, complexe/centre din cadrul CM Caraiman,care vor asigura, sub semnatura, luarea la cunostinta de catre toti salariatii CM Caraiman

Art.36 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.19 din  28.02.2011 și intra in vigoare de la data de  aprobarii.