Hotărârea nr. 189/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 189 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Protocoalelor de predare-preluare a etajului II,

boxele nr. 6, 7, nr. 9, pivniţa nr. 3 de la subsol, camera de serviciu nr. 1, podul nr. 1 de la mansardă, cotă parte indiviză din părţile de folosinţă comună a imobilului şi terenul aferent în suprafaţă de 218,33 mp - ce reprezintă 1/3 din suprafaţa totală de 655,00 mp din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Calea Dorobanţilor nr. 187, cu obligaţia menţinerii

afectaţiunii imobilului pe o perioadă de 5 ani

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv  în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul nr. 1753/2004 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;

            Luând în considerare Dispoziţia nr. 11721/9.06.2009 emisă de Primarul General al municipiului Bucureşti;

Notificarea formulată de domnul Ion Ciochină, în calitate d emandatar al domnului Popescu Vladimir şi înregistrată sub nr. 33545/16.07.2009 la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Notificarea formulată de Kroner Adina, Popescu Dragoş-Radu, Popescu Vladimir, Dumitrescu Alexandru Sergiu, Rădulescu Marius Octavian, Rădulescu Sorin Adrian, Ernest Cristina Ioana, Horman Carmen şi înregistrată sub nr. 34355/21.07.2009 la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Notificarea formulată de domnul Ion Ciochină, în calitate de mandatar al domnului Popescu Vladimir şi înregistrată sub nr. 34017/5.10.2009 la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            În temeiul prevederilor art. 45, alin.(3), art.81, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art.1. Se ia act de Dispoziţia nr. 11721/9.06.2009 emisă de Primarul General al municipiului Bucureşti şi Notificarea formulată de domnul Ion Ciochină, în calitate de mandatar al domnului Popescu Vladimir şi înregistrată sub nr. 33545/16.07.2009 la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi de Notificarea formulată de Kroner Adina, Popescu Dragoş-Radu, Popescu Vladimir, Dumitrescu Alexandru Sergiu, Rădulescu Marius Octavian, Rădulescu Sorin Adrian, Ernest Cristina Ioana, Horman Carmen şi înregistrată sub nr. 34355/21.07.2009 la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va încheia Protocoalele de predare-preluare cu proprietarii bunului menţionat la art. 1 din hotărâre. Predarea-preluarea se face cu obligaţia menţinerii afectaţiunii pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv  în perioada 6 martie 1945-22-decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Se mandatează Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sau în lipsă, înlocuitorul de drept al acestuia, pentru a semna, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Protocoalele de predare-preluare încheiate cu proprietarii bunului menţionat la art. 1 din hotărâre.

Art.4. Se mandatează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sau în lipsă, înlocuitorul de drept al acestuia, pentru a semna, în numele şi pe seama Consiliului local al Sectorului 1 Contractul de închiriere pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protectia Copilului Sector 1, domnul Lungu Corneliu şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     189

            Data:  27.10.2011