Hotărârea nr. 188/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 188 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Protocolului de predare-preluare a apartamentului de la parterul construcţiei situate în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 187, Sectorul 1, anexele de la subsol şi mansarda din aceeaşi construcţie, precum şi cota de teren aferentă părţilor de mai sus din construcţie, cu obligaţia menţinerii afectaţiunii imobilului pe o perioadă de 5 ani

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv  în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul nr. 1753/2004 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;

            Având în vedere Decizia nr. 1887/20.03.2008, pronunţată în Dosarul nr. 20889/1/2003 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Civilă şi de Proprietate Intelectuală, irevocabilă;

Ținând seama de Dispoziţia nr. 14198/2.08.2011 emisă de Primarul General al Municipiului Bucureşti;

            Luând în considerare cererea formulată de domnul Lungu Corneliu, înregistrată sub nr. 26923/14.09.2011 la Sectorul 1 al Municipiului București şi sub nr. 32977/12.10.2011 la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 prin care solicită încheierea Protocolului de predare-preluare a apartamentului de la parterul construcţiei situate în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 187, Sectorul 1, anexele de la subsol şi mansarda din aceeaşi construcţie, precum şi cota de teren aferentă părţilor de mai sus din construcţie;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.81, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se ia act de Decizia nr. 1887/20.03.2008, pronunţată în Dosarul nr. 20889/1/2003 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Civilă şi de Proprietate Intelectuală, irevocabilă, de Dispoziţia nr. 14198/2.08.2011 emisă de Primarul General al Municipiului Bucureşti şi cererea formulată de domnul Lungu Corneliu, înregistrată sub nr. 26923/14.09.2011 la Sectorul 1 al Municipiului București şi sub nr. 32977/12.10.2011 la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va încheia cu domnul Lungu Corneliu Protocolul de predare-preluare a bunului menţionat la art. 1 din hotărâre. Predarea-preluarea se face cu obligaţia menţinerii afectaţiunii pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, în conformitate cu prevederile art. 16, alin.(1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv  în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Se mandatează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sau în lipsă, înlocuitorul de drept al acestuia, pentru a semna, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Protocolul de predare-preluare încheiat cu proprietarul bunului menţionat la art. 1 din hotărâre.

Art.4. Se mandatează  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sau în lipsă, înlocuitorul de drept al acestuia, pentru a semna, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 Contractul de închiriere pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protectia Copilului Sector 1, domnul Lungu Corneliu şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

    

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     188

            Data:  27.10.2011