Hotărârea nr. 187/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 187 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind susţinerea demersurilor necesare implementării Proiectului „Centrul Româno-Danez  de Educaţie Integrată”  de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu VIA University College - Danemarca,  Universitatea București şi Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale ProVocație,

ce va fi depus în vederea obţinerii finanțării acordate de Fundația Velux

 

 

 

Văzând Expunerea demotive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare Proiectul „Centrul Româno-Danez de Educaţie Integrată” ce urmează a fi implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu VIA University College - Danemarca,  Universitatea București şi Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale ProVocație, după obţinerea finanțării acordate de Fundația Velux;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare,

           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1. Ia act de Proiectul „Centrul Româno-Danez de Educaţie Integrată”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre şi susţine continuarea demersurilor necesare implementării Proiectului „Centrul Româno-Danez  de Educaţie Integrată”  de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu VIA University College - Danemarca,  Universitatea București şi Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale ProVocație, ce va fi depus în vederea obţinerii finanțării acordate de Fundația Velux.

            Art.2. Ia act de angajamentul asumat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 de a prezenta Consiliului Local al Sectorului 1 forma finală a Proiectului “ Centrul Româno-Danez de Educaţie Integrată.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, VIA University College - Danemarca,  Universitatea București, Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale ProVocație. și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     187

            Data:  27.10.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Anexa nr.1

              la Hotărârea Consiliului Local

                                                                 nr. 187/27.10.2011

                                                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                  Ion Brad

 

 

 

 

 

PROIECT „CENTRUL ROMÂNO-DANEZ DE EDUCAȚIE INTEGRATĂ”

 

CONTEXT

            În ciuda îmbunătățirii condițiilor generale de viață ale copiilor din România din ultimii 10-15 ani, un număr considerabil de copii se regăsesc încă în riscul excluziunii sociale. Criza financiară a înrăutățit această situație, consecințele în plan socio-educaţional fiind numeroase, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt: abandon școlar, instituționalizare, comportament criminal și violent, sărăcie, abuz, izolare etc.

Analiza sistemului socio educaţional indică, în primul rând,  nevoia de resurse și competențe privind intervenția timpurie pentru numeroase familii în situații de risc. O parte considerabilă a acestor copii nu sunt integraţi în creșe sau grădinițe, viața lor școlară fiind dominată deseori de absență. În al doilea rând -  aspectul decisiv al problemei -, metodele profesionale din instituțiile sociale pentru copii nu s-au dezvoltat în mod semnificativ. Absența unei îngrijiri avansate și a unei abordări pedagogice a problemelor sociale pot fi responsabile pentru susținerea unei dezvoltări negative pe termen scurt și lung.

            O infrastructură bună cum ar fi clădiri noi și renovate, produse alimentare de calitate și un accent uneori exagerat pentru sănătate nu acoperă partea educaţională, de unde necesitatea utilizării unor instrumente pedagogice adaptate pentru copiii între 0-6 ani, care nu au avut parte de relații stabile și permanente cu părinții lor biologici. Acești copii pot fi asistați prin cea mai timpurie intersecție cu relații umane pozitive, pline de încredere și stabile. Un astfel de efort la vârste mici face mai probabilă dezvoltarea ulterioară a copiilor drept cetățeni normali, integrați și activi, în timp ce o intervenție greșită are riscul de a menține copiii în excludere sau instituționalizare.  Intervenția timpurie este cea mai eficientă formă de profilaxie, „reparația” ulterioară în viață fiind costisitoare în toate perspectivele iar rezultatele nu sunt foarte evidente. Se impune astfel  introducerea unor noi metode pedagogice cu un accent mai puternic pe copil drept individ, precum și o calitate mai înaltă psihologică și orientată spre asistență şi măsuri preventive în cazul copiilor în risc de excludere socială.

PARTENERIAT

Un consorțiu format din organizații relevante din București (reprezentanţi ai mediul academic, autoritatea locală şi societatea civilă) şi VIA University College, Danemarca, a convenit asupra elaborării şi implementării unui proiect ce îşi propune dezvoltarea  unui centru unltramodern de inspirație daneză care are ca obiectiv  în acelasi timp asistența copiiilor cu potențial de risc precum şi oferirea unui model pentru alte instituții și profesioniști din și în afara Bucureștiului. Proiectul reprezintă o ofertă educaţională adaptată pentru copiii între 0-3/4 ani ai căror părinți sunt marginalizați într-o scală care le reduce capacitatea de a-și îndeplini rolul parental și care - drept consecință a acestei vulnerabilități - nu își vor trimite copiii la o creșă locală. Acest tip de instituție specializată nu este foarte comun în sistemul public din București. Creșele existente (și grădinițele) se fundamentează pe metode pedagogice traditionale. Copiii din familii cu resurse limitate au nevoie de îngrijire pedagogică și tratamente compensatoare, dar așa cum este descris mai sus, sectorul social din Rimânia are dificultăți în a oferi competențele profesionale de acest gen. În același timp, proiectul devine o platformă de cooperare inter instituţională la nivel european care vizează  introducerea de metode pedagogice creative.  În acest context, cele trei organizații din România:  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 1, Bucureşti, Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale „Pro Vocație” şi Universitatea din București au partener european pe VIA University College care va asigura   transferul de know-how în domeniul pedagogiei sociale.

REZULTATE AŞTEPTATE:

Promovând şi implementând conceptul de educaţie timpurie prin înfiinţarea unui centru de educaţie integrate pentru copiii dezavantajaţi, proiectul  cuprinde două etape:

      2012-2014

           

·         Înfiinţarea centrului cu o capacitate de 25-50 de copiii dezavantajaţi, cu vârste cuprinse între 0-3/4 ani

·         Formarea formatorilor şi a personalul centrului

·         Implementarea unui program de management educaţional de inspiraţie daneză, adaptat contextului românesc

·         Evaluarea şi monitorizarea dezvoltării copiilor

·         Transferul de bune practici în cadrul altor instituţii la nivel local

·         Diseminarea proiectului prin conferinte, seminarii, articole

·         Corelarea acţiunilor cu alte proiecte derulate în domeniul pedagogiei sociale

       2015 -2017:

 

·         Înfiinţarea unui grădiniţe pentru copiii cu vâste 3/4-6 ani, pentru continuarea programului de educaţie timpurie cu grupul ţintă al etapei precedente, extins

·         Formarea la locul de muncă al personalului prin sistem de mentorat asigurat de personalul format în etapa anterioară

·         Implementarea unui program de management educaţional de inspiraţie daneză, adaptat contextului românesc la nivel de grădiniţă

·         Evaluarea şi monitorizarea dezvoltării copiilor

·         Monitorizarea elevilor pe următoarele etape de şcolarizare

·         Transferul de bune practici în cadrul altor instituţii la nivel local

·         Diseminarea proiectului prin conferinte, seminarii, articole

·         Corelarea acţiunilor cu alte proiecte derulate în domeniul pedagogiei sociale

·         Propunerea unor elemente de politică educaţională în baza experienţei acumulate.