Hotărârea nr. 186/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 186 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Fundației pentru Metode de Educație Alternativă ”Școala mea”,

situată în Str.Zeletin, nr.10-12, Sector 1, București

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ;

Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.96, alin.(2), lit.”a”  din Legea nr.1/2011 a educației naționale;

Având  în vedere adresa Fundației pentru Metode de Educație Alternativă ”Școala mea” nr.919/13.10.2011, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.30867/13.10.2011;

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1.  Se numește doamna Ana Luiza Zvirid - reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1  în Consiliul de administrație al Fundației pentru Metode de Educație Alternativă ”Școala mea”, situată în Str.Zeletin nr.10-12, Sector 1, București.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, persoana nominalizată la art.1, Fundația pentru Metode de Educație Alternativă ”Școala mea” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

            Nr.:     186

            Data:  27.10.2011