Hotărârea nr. 184/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 184 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de rpevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945-22.12.1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenţă a Guvernului României nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuintă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.241/2001 ;

              Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului  1 nr.120/2004  privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsura de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare  ;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004  privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

 

Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/2004 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

“De acordarea ajutorului de urgenţă prevăzut la articolul 1 pot beneficia persoanele/familiile aflate în situaţie de evacuare dintr-un imobil de pe raza Sectorului 1, prin aplicarea dispozitiilor unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de retrocedare în natură a imobilului, sau prin hotărâri judecătoreţti definitive şi irevocabile, emise în aplicarea  Legii nr. 112/1995, ale Ordonanței Guvernului României nr. 40/1999 sau ale Legii nr. 10/2001.

Pot primi ajutor bănesc de la Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, numai acele persoane/familii aflate în situație de evacuare, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Legea nr. 114/1996 și au un dosar complet și aprobat, fiind luate în evidența Compartimentului Fond Imobiliar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, în perspectiva repartizării unei locuințe cu destinație socială.

Ajutorul acordat necuvenit persoanelor care se dovedește că au obținut ajutorul pentru plata chiriei sau au depus cerere pentru repartizarea unei locuințe folosind mijloace ilegale va fi recuperat conform legislației în vigoare.”

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004  privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca masură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare,  rămân neschimbate.

 

Art.3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10.11. 2011.

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul   Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Compartimentul Fond Imobiliar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     184

            Data:  27.10.2011