Hotărârea nr. 182/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 182 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii  Parteneriatului între Consiliul Local al Sectorului 1,

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi

Fundaţia Romanian Angeal Appeal, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,  prin Direcţia Generală Protecţia Copilului (DGPC)

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţie şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadrul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Proiectul Acordului de Parteneriat prezentat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Fundaţia Romanian Angel Appel;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1.  Se aprobă încheierea Parteneriatului între Consiliul Local  al Sectorului 1,  prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia Romanian Angeal Appeal, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Generală Protecţia Copilului (DGPC), pentru implementarea Proiectului “Şi ei trebuie să aibă o şansă”, conform Anexei nr.1, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi, în lipsă, înlocuitorii de drept ai acestora, pentru a semna Acordul de Parteneriat, conform anexei menționată la art.1

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1,  Fundaţia Romanian Angeal Appeal, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,  prin Direcţia Generală Protecţia Copilului (DGPC) şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     182

            Data:  27.10.2011

 

 

                                                                                        Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

                                                                              nr.182/27.10.2011

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                            Ion Brad

                            

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ACORD DE PARTENERIAT

 

 

Număr de înregistrare la

Fundaţia Romanian Angel Appeal 

 

Număr de înregistrare la

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală Protecţia Copilului 

 

Număr de înregistrare la

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1

 

Art. 1 Părţile

-        Fundaţia Romanian Angel Appeal, cu sediul în Str. Rodiei nr. 52, Sector 3, Bucureşti, cu punct de lucru în Strada Agricultori nr. 116 A, sector 2, Bucureşti, Cod fiscal 7274690, reprezentată prin Director General Silvia Asandi

-        Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale (MMFPS), prin Direcţia Generală Protecţia Copilului (DGPC) cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Dem. I Dobrescu nr.2-4, telefon 0213125268, fax. 021.312.72.62, cod fiscal 4266669, cont trezorerie RO 20 TREZ 70023680156 XXXXX, reprezentată prin domnul Nicolae IVASCHESCU, Secretar de stat, şi Elena Tudor, Director General

-        Consiliul Local Sectorul 1, cu sediul în Strada Banu Manta, nr. 9-13, reprezentat prin Primar, dl. ANDREI IOAN CHILIMAN, şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, cu sediul în B-dul Mareşal Averescu, nr. 17, Sector 1, Bucureşti, reprezentată prin Director General, dl. Dănuţ Ioan Fleacă, denumite în continuare CL-DGASPC Sector 1.

-        Denumite în continuare „Părţile”

au convenit următoarele:

Art.1 Acordul de  parteneriat

Prin semnarea prezentului acord, părţile îşi exprimă acordul de parteneriat în vederea implementării unor activităţi specifice în cadrul proiectului POSDRU 60289 “Şi ei trebuie să aibă o şansă”- program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist” cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,  Axa prioritară 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”,  nr. contract POSDRU/96/6.2/ S/60289 gestionat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti – Ilfov. denumit în continuare „proiect”.

 

Scopul proiectului constă în creşterea şanselor de integrare socială şi ulterior de acces pe piaţa muncii a persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA) prin diagnosticarea precoce şi facilitarea accesului la servicii şi programe de recuperare şi asistenţa specializată.

 

Art. 2 Obiectul

2.1 Obiectul acestui acord îl reprezintă stabilirea responsabilităţilor fiecărei părţi în vederea implementării activităţii de organizare/ înfiinţare a unui centru de consiliere şi asistenţă specializată pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu TSA şi aparţinătorii acestora.

 

2.2. Centrul de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu TSA (denumit în continuare “Centrul”) este un serviciu social a cărui misiune este abordarea multidisciplinară şi integrată a copiilor/ tinerilor cu TSA prin terapii de recuperare a persoanelor cu TSA în vederea integrării lor sociale şi educaţionale într-un cadru incluziv, precum şi consilierea şi asistenţa familiilor acestora. Centrul de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu TSA este organizat ca un serviciu specializat şi funcţionează în stransă legătură cu alte servicii proprii furnizorului de servicii sau oferite de alţi furnizori de servicii din domenii conexe, corespunzător nevoilor individuale ale beneficiarilor în contextul propriu socio-familial.

 

Art.3 Principiile de bună practică ale acordului

3.1 Părţile contribuie la realizarea scopului proiectului şi îşi asumă rolul lor aferent proiectului, aşa cum este definit la articolul 5 din prezentul acord.

3.2 Părţile se consultă în mod regulat şi se informează reciproc asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

3.3 Părţile implementează activităţile din proiect, cu respectarea standardelor profesionale şi de etică în vigoare.

 

Art. 4 Durata acordului

Prezentul Acord îşi produce efectele de la momentul semnării lui, pentru o perioadă de 5 ani.

 

 

Art.5 Drepturile şi obligaţiile părţilor:

 

Art.5.1. Fundaţia Romanian Angel Appeal:

- Contribuie la dotarea materială a Centrului în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de consiliere, terapie de recuperare pentru persoanele cu TSA şi asistenţă specializată a familiilor acestora, conform bugetului proiectului. Dotarea pusă la dispoziţie de Fundaţie este prevăzută în Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul Acord.

- Asigură periodic, în limita bugetului prevăzut în proiect (Anexa 1), consumabile şi materiale educaţionale specifice necesare activităţilor de consiliere şi asistenţă specializată.

- Contribuie la organizarea şi formarea profesioniştilor implicaţi în oferirea de servicii de consiliere şi asistenţă specializată a persoanelor cu TSA şi a familiilor acestora. Formările vor fi organizate în intervalul iulie 2011 – ianuarie 2012.

- Contribuie la elaborarea instrumentelor de monitorizare a activităţilor din cadrul centrului şi centralizează lunar informaţiile cu privire la grupul ţintă din datele furnizate de centru.

- Coordonează activităţile de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor oferite prin Centrul de consiliere şi asistenţă specializată persoanelor cu TSA şi familiilor acestora;

- Coordonează campania de promovare a serviciilor oferite în cadrul Centrului de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA şi familiie acestora.

 

Art.5.2. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Direcţia Generală Protecţia Copilului:

 

- Sprijină şi coordonează metodologic autorităţile locale şi partenerii acestora în vederea organizării/ înfiinţării Centrului de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA şi familiile acestora;

- Sprijină si coordonează metodologic autorităţile locale în vederea asigurării unei funcţionari eficiente, în cadrul structurilor acestora a centrelor de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA şi familiile acestora;

- Contribuie la elaborarea instrumentelor de monitorizare a activităţilor din cadrul Centrului şi de evaluare a calităţii serviciului şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor ;

- Participă la monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor oferite prin Centrul de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA şi familiile acestora.

- Participă la coordonarea campaniei de promovare a serviciilor oferite în cadrul Centrului de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA şi familiile acestora.

 

Art.5.3. Consiliul Local Sectorul 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sectorul 1

- Pune la dispoziţie, în mod gratuit, spaţiul corespunzător în care va funcţiona Centrul de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA şi familiile acestora. Spaţiul în care va funcţiona Centrul este situat în localitatea Bucureşti, la adresa B-dul Mareşal Averescu nr.17, sector 1, în cadrul Pavilionului 6 CSS „Sf. Ecaterina”, are  6 încăperi şi o suprafaţă de 91,5 mp. DGASPC Sectorul 1 se obligă să menţină destinaţia spaţiului ca Centru de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA şi familiile acestora, până la finalizarea prezentului Acord şi să nu modifice destinaţia centrului şi a bunurilor primite în cadrul proiectului pe durata prezentului acord şi timp de 1 an de la încetarea acestuia. În cazul în care din varii motive DGASPC sector 1 nu mai poate să pună la dispoziţie spaţiul prevazut mai sus, se obligă ca în termen de maxim 15 zile de la data imposibilităţii asigurării spaţiului să pună la dispoziţie un nou spaţiu similar.

- Asigură susţinerea cheltuielilor privind plata utilităţilor necesare funcţionării centrului.

- Asigură personalul Centrului de consiliere şi asistenţă specializată din resursa umană proprie sau prin colaborări. Detaliile cu privire la personalul Centrului de consiliere sunt prevazute în Anexa 2, parte integrantă a prezentului Acord.

- Asigură accesul în cadrul centrului a profesioniştilor formaţi în cadrul proiectului pentru efectuarea practicii monitorizate, 30 de ore în terapia de recuperare pentru fiecare profesionist ce va fi format în cadrul proiectului.

- Asigură recepţia bunurilor şi a consumabilelor pe baza proceselor verbale de predare primire, realizează trimestrial un raport de utilizare a consumabilelor şi întocmeşte cereri de necesar conform modelelor puse la dispoziţie de RAA. Procesele verbale de predare-primire,  rapoartele de utilizare consumabile şi cererile de necesar vor fi transmise trimestrial Fundaţiei Romanian Angel Appeal.

- Evaluează împreună cu experţii contractaţi în cadrul proiectului, nevoile de dotare ale spaţiului unde va funcţiona Centrul .

- Contribuie la dotarea materială necesară desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de consiliere, terapie de recuperare şi suport necesare persoanelor cu TSA şi familiilor acestora, în cadrul centrelor de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu TSA.

- Asigură servicii de calitate prin Centrul de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA şi familiile acestora şi colaborează cu celelalte părţi contractuale pentru monitorizarea şi evaluarea activităţilor specifice Centrului

- Asigură funcţionalitatea Centrului în cadrul celorlalte structuri ale furnizorului de servicii şi conexiunea cu alte structuri specializate din afara acestuia, pentru recuperarea adecvată a persoanei cu TSA;

- Contribuie la campania de promovare a serviciilor oferite în cadrul Centrului de consiliere şi asistenta specializată pentru persoanele cu TSA si familiile acestora.

- Pune la dispoziţia RAA Formularul de Identificare a Grupului ţintă completat - Anexa 4, Registrul Grupului ţintă- Anexa 5 şi Rapoarte tehnice lunare- Anexa 6.

- Permite reprezentanţilor AMPOSDRU sau OIRPOSDRU delegaţi, după caz, să efectueze vizite şi controale inopinate sau planificate la termenele stabilite de către aceştia.

- Se obligă să asigure paza şi integritatea bunurilor fiind direct răspunzatori de distrugerea sau furtul acestora.

 

Art. 6 Confidenţialitatea

6.1 Părţile convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii.

6.2 Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord şi în orice alte scopuri necesare bunei desfăşurari a activităţii acestora.

 

Art. 7 Notificări

7.1 Orice comunicare între Părţi în legătură cu prezentul Acord se va face în scris.

7.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire.

7.3 Comunicările între părţi care nu se referă la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face de asemenea prin telefon, fax sau e-mail.

 

Art 8 Legea aplicabilă

8.1 Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia românească în vigoare.

8.2 Pe durata prezentului Acord părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a executat prezentul Acord de Parteneriat.

 

Art. 9 Litigii

9.1 Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătura cu prezentul Acord de Parteneriat va fi soluţionată pe calea negocierilor între Părţi, iar în situaţia în care acestea nu ajung la nici un acord privind soluţionarea acestei dispute, aceasta va fi solutionată de instanţele competente.

 

Art.10 Încetarea acordului

10.1. Prezentul acord poate înceta prin acordul părţilor, prin act adiţional.

10.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Acord de către una dintre părţi în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera reziliat de plin drept prezentul contract, fără a mai fi necesară nici o altă formalitate şi punere în întârziere, existând doar obligaţia ca părţile să se înştiinţeze în scris despre cauzele rezilierii.

10.3. Prezentul Acord poate fi modificat unilateral de către Fundaţia Romanian Angel Appeal, cu notificarea părţilor, ca urmare a unei Scrisori/Notificări primite de la AMPOSDRU/OIRPOSDRU sau în cazul modificărilor Contractului de finanţare dintre Fundaţia Romanian Angel Appeal şi  AMPOSDRU, în măsura în care acestea sunt de natură să influenţeze derularea obiectivelor specificate în cadrul acestui acord de parteneriat.

10.4.Părţile se obligă ca în cazul în care sunt preluate prin comasare/absorţie de către alte entităţi, sunt reorganizate, se desfiinţează, să solicite preluarea de către noile entităţi a drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, iar dacă acest lucru nu este posibil, dau dreptul celeilalte părţi să considere reziliat de plin drept prezentul contract, fără a mai fi necesară nici o altă formalitate şi punere în întârziere, cu obligaţia restituirii tuturor bunurilor materiale obţinute în baza prezentului acord.

 

Art.11 Forţă majoră

11.1. Nici una dintre Părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod necorespunzator, total sau parţial, a oricăreia dintre obligaţiile care îi incumbă în baza acordului de parteneriat, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data încheierii acordului de parteneriat şi ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă. Partea care invocă evenimentul mai sus menţionat este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi imediat şi în mod complet producerea acestuia şi să ia măsurile care îi sunt posibile în vederea limitării consecintelor respectivului eveniment.

 

Art.12 Prevederi finale

12.1.Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost investiţi, la data executării prezentului contract, cu toate puterile legale de a semna şi executa prezentul Acord.

12.2. Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeaşi valoare legală.

 

Fundaţia Romanian Angel Appeal        

Silvia Asandi

Director General

 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Nicolae IVĂŞCHESCU

Secretar de stat

 

Elena Tudor

Director General

 

Pentru C.L. – D.G.A.S.P.C. Sector 1

Primar,

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Secretar al Primăriei Sector 1,

Jur.Bogdan Grigorescu

 

Director General DGASPC Sector 1

Dănuţ Ioan Fleacă

 

Director Economic DGASPC Sector 1

Daniela Niţă 

 

 

 

 

Anexa.1  Dotarea materială şi consumabilele alocate Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoanele cu TSA şi familiile acestora

 

Anexa nr.1  Dotarea materială şi logistică pentru Centrul de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA şi familiile acestora, situat în Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu nr. 17, Pavilion 6, pusă la dispoziţie de către Fundaţia Romanian Angel Appeal conform bugetului proiectului constă în:

 

-          Birou

-          Scaun birou

-          2 scaune

-          Etajeră

-          Dulap

-          Fişet

-          Masă plastic cu 2 scaune

-          Computer cu lincenţe

 

Pentru desfăşurarea sesiunilor de consiliere, centrele de consiliere şi asistenţă a persoanelor cu TSA beneficiază de asemenea de consumabile educaţionale în valoare totală de 12.000 lei până la finalul proiectului. Consumabilele vor fi achiziţionate de Partenerul Principal (Fundaţia RAA) prin procedura de achiziţie şi livrate  trimestrial centrului în baza unui raport de utilizare şi a unei cereri de necesar şi vor fi recepţionate în baza unui proces verbal.

În plus, Centrul va beneficia de teste psihologice şi instrumente specifice terapiei TSA în valoare totală de 2500 lei.

 

La finalul proiectului, dotarea materiala a fiecarui centru este transferată în patrimoniul autorităţii administraţiei publice prin act de donaţie.

 


Anexa 2.  Personalul Centrului de consiliere şi asistenţă specializată

                                                                                                                                              

Atribuţiile membrilor echipei centrului de consiliere şi asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA

 

Echipa centrului va fi formată din personal angajat în cadrul DGASPC sector 1, avându-se în vedere atât necesităţile existente pentru un centru nou înfiinţat, cât şi posibilităţile financiare/umane ale DGASPC.

 

În măsura în care este posibil vor fi create poziţii noi în organigrama DGASPC. În cazul în care acest lucru nu este posibil, personalul alocat va avea menţionate în fişa postului atribuţiile de mai jos.

 

Echipa centrului este constituită din 6 persoane, angajate în cadrul DGASPC: 1 şef birou, 4 inspector specialitate cu atribuţii psiholog şi 1 inspector specialitate cu atribuţii psihopedagog.

 

Monitorul/şeful birou desemnat (nume, prenume..................................................., durată timp lucru în centru (timp normal, parţial) are ca atribuţii:

- coordonarea practicii supervizate a personalului format în terapii de recuperare la nivelul judeţului

-monitorizarea înregistrării şi raportării cazurilor de TSA

- coordonarea activităţii de dotare a centrului şi coordonarea realizării cererilor de necesar şi rapoartelor de consum

- coordonarea campaniei de promovare a serviciilor către beneficiari la nivel local

- supervizarea redactării şi trimiterii rapoartelor narative lunare de activitate conform anexei 6

 

Personalul de specialitate Psihologii/ psihopedagog desemnaţi (nume, prenume, durată timp de lucru în centru) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….au ca atribuţii:

- preluarea în evidenţa Centrului a copiilor/ tinerilor cu TSA, elaborarea unui plan de recuperare şi a unui program terapeutic;

- completarea Formularului de Identificare a Grupului ţintă solicitat de OIRPOSDRU pentru beneficiarii centrului (persoane cu TSA) (Anexa 4 la prezentul Acord);

- informarea şi pregătirea părinţilor/ reprezentanţilor legali pentru a putea fi coterapeuţi în procesul de recuperare şi integrare a copilului cu TSA, pregătirea acestora pentru procesul de integrare/incluziune în învăţământul de masă preşcolar şi şcolar;

- acordarea serviciilor de recuperare în cadrul Centrului conform planului de recuperare stabilit de echipa de specialişti pentru fiecare persoană;

- organizarea unor activităţi de socializare pentru persoanele cu TSA (opţional);

- organizarea de grupuri de suport pentru parinţii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor centrului (opţional);

- consilierea şi pregătirea părinţilor/reprezentanţilor legali pentru continuarea programului terapeutic la domiciliu;

- evaluarea complexă şi îndrumarea părinţilor/ reprezentanţilor legali către servicii complementare de recuperare a copilului/tânărului, conform rezultatelor relevate de evaluare;

- monitorizare şi reevaluare periodică a beneficiarilor acestui serviciu.

- completarea Registrului Grup ţintă cu datele din Formularele de Identificare a Grupului ţintă şi transmiterea lunară către Fundaţia Romanian Angel Appeal a registrului completat (Anexa 5 la prezentul Acord).

- transmiterea către Fundaţia Romanian Angel Appeal prin poştă, lunar, a versiunilor originale ale Formularelor de Identificare a Grupului ţintă. Copii ale Formularelor de Identificare a Grupului ţintă şi o copie a Registrului Grupului ţintă vor fi pastrate în dosarele Centrului.

 

Personalul centrului va colabora cu personalul altor organizaţii sau servicii care oferă terapie de recuperare şi care a fost format în cadrul proiectului şi va referi cazurile către servicii complementare: terapie ocupaţională, kinetoterapie, logopedie;

 

Serviciile sunt furnizate gratuit şi sunt promovate în rândul grupului ţintă prin intermediul campaniei de informare derulate în proiect.

 

Serviciile de consiliere şi terapie în vederea recuperării pot face parte din practica supervizată a personalului format în cadrul proiectului.

 

Beneficiarii proiectului beneficiază de sistemul de referire dezvoltat în cadrul proiectului, de sistemul de inregistrare şi management al cazului agreat cu partenerii şi sunt monitorizaţi prin înregistrarea în formularele de identificare a grupului ţintă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3: Model proces verbal predare primire echipamente şi consumabile

 

 

PROCES VERBAL DE PREDARE/PRIMIRE  nr..... /data

 

    Subsemnatul(a) .........................................., angajat al ...............................,  având funcţia de.............., posesor al C.I. seria, .................nr...................  eliberat la data de ...................de către.........................declar pe propria răspundere că am predat către..............................  prin d-l (d-na).......................................

 având funcţia de........................., posesor al C.I. seria, .................nr...................  eliberat la data de ...................de către.........................următoarele bunuri...................,  conform tabelului de mai jos :

 

 

NR

Denumire produs (caracteristici)

Cantitate

Preţ Unitar

Valoare

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Am predat                                                                                                       Am primit

 

 

 

 

 


Anexa 4.

 

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ

Formular individual de înregistrare

Cod proiect: 60289

Titlu proiect: "Şi ei trebuie să aibă o şansă! - Program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist

Reprezentant legal/Coordonator proiect: Tarpan Adelaide Katerine, Manager Proiect

Axa Prioritară: : 6 "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniu Major de Intervenţie: 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

 

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

 

I. Informaţii personale:

I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________ CNP ______________________, adresa: ______________________________________________

_______________________________________________________________________________

Telefon:_________________________E-mail:_________________________

 

I.2. Gen:      Masculin            Feminin              

I.3. Naţionalitate:    română              alta(specificaţi)_________________

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):

 

sub 15 ani

 

15 – 24 ani

 

25 – 45 ani

 

45 – 54 ani

 

55 – 64 ani

 

I.5. Locul de reşedinţă:    rural              urban

 

II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite):

 

Instituţie de învăţământ superior

·Licenţă

 

·Master

 

·Doctorat

 

·post-doctorat

 

Unitate de învăţământ terţiar non-universitar

·   Şcoală post-liceală

 

·   Şcoală de maiştri

 

Unitate de învăţământ secundar

·Învăţământ secundar superior

 

o   Ciclul superior al liceului

-       Filiera teoretică

-       Filiera tehnologică

-       Filiera vocaţională

 

·Învăţământ secundar inferior

 

o         Ciclul inferior al liceului

-       Filiera teoretică

-       Filiera tehnologică

-       Filiera vocaţională

 

o   Anul de completare

-       Filiera tehnologică – ruta progresivă

 

o         Şcoala de arte şi meserii

-       Filiera tehnologică – ruta progresivă de calificare

 

o         Ciclul gimnazial

 

·   Învăţământ primar

 

Fără şcoală absolvită

 

 

III. Statutul pe piaţa muncii:

 

Persoană activă

·       Persoană ocupată

-salariat (angajat)

 

-întreprinzător privat (patron)

 

-lucrător pe cont propriu

 

-membru al unei societăţi agricole/cooperative

 

-lucrător familial în gospodăria proprie

 

-altă situaţie  (de specificat)

 

·       Şomeri, din care:

-şomeri înregistraţi, din care:

 

-şomeri de lungă durată

 

-şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui loc de muncă, din care:

 

-şomeri de lungă durată

 

 

III. Statutul pe piaţa muncii (continuare):

 

Persoană inactivă, din care:

-elevi

 

-studenţi

 

-persoane casnice

 

-întreţinuţi de alte persoane

 

-întreţinuţi de stat sau de alte organizaţii private

 

-alte situaţii  (de specificat)

 

 

IV. Apartenenţa la un grup vulnerabil:

Persoane de etnie roma

 

Persoane cu dizabilităţi

 

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului

 

Familii care au mai mult de 2 (doi) copii

 

Familii monoparentale

 

Copii în situaţii de risc

 

Persoane care au părăsit timpuriu şcoala

 

Femei

 

Persoane aflate în detenţie

 

Persoane anterior aflate în detenţie

 

Delincvenţi juvenili

 

Persoane dependente de droguri

 

Persoane dependente de alcool

 

Persoane fără adăpost

 

Victime ale violenţei în familie

 

Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc.)

 

Imigranţi

 

Refugiaţi

 

Persoane care solicită azil

 

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat

 

Persoane care locuiesc în comunităţi izolate

 

Victime ale traficului de persoane

 

Persoane afectate de boli ocupaţionale

 

Altele (de specificat)

 

 

 

Subsemnata/ul (Nume Prenume) ........................................................................... ................................................................................cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele completate în prezentul formular corespund cu realitatea. 

 

Nume prenume

 

Semnatura

 

Subsemnata/ul (Nume Prenume)

....................................................................................................................................... cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele din prezentul formular au fost completate în prezenţa mea.

 

Nume prenume

 

Semnatura

 

 


 

ID

 Proiect: 60289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locul de reşedinţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data includerii în grupul ţintă

Data ieşirii din grupul ţintă

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

CNP

Telefon

E-mail

Adresa

Judeţ

Gen

Naţionalitate

Statutul pe piaţa muncii

Detalierea statului pe piaţa muncii - categoria angajaţi

Detalierea statului pe piaţa muncii - categoria şomeri

Detalierea statului pe piaţa muncii - categoria persoane inactive

Vârsta/
ani

Persoane aparţinând grupurilor vulnerabile

Nivelul studiilor

Anul

Luna

Anul

Luna

Motivul ieşirii din grupul ţintă

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Vă rugăm să nu completaţi în acest câmp!

Notă: Dacă persoana înregistrată are dublu statut pe piaţa muncii, se va selecta statutul relevant pentru proiectul aflat în implementare. Ex. dacă o persoană este şi student şi angajat se va selecta categoria "persoane inactive" în cazul în care este înscris în proiect în calitate de student şi categoria "angajat" în cazul în care în proiect este înscris în calitate de angajat

Notă: Dacă la coloana 10 a fost aleasă categoria "şomeri" sau "persoane inactive", în această coloană se va selecta opţiunea "nu este cazul". De asemenea se va selecta opţiunea "nu este cazul" şi în situaţia în care, deşi a fost selectată în coloana 10 opţiunea "angajaţi", persoana înregistrată nu face parte din categoria "angajaţi pe cont propriu".

Notă: Dacă la coloana 10 a fost aleasă categoria "angajaţi" sau "persoane inactive", în această coloană se va selecta opţiunea "nu este cazul". De asemenea se va selecta opţiunea "nu este cazul" şi în situaţia în care, deşi a fost selectată în coloana 10 opţiunea "şomeri", persoana înregistrată nu face parte din categoria "şomeri de lungă durată".

Notă: Dacă la coloana 10 a fost aleasă categoria "angajaţi" sau "şomeri", în această coloană se va selecta opţiunea "nu este cazul". De asemenea, se va selecta opţiunea "nu este cazul" şi în situaţia în care, deşi a fost selectată în coloana 10 opţiunea "persoane inactive", persoana înregistrată nu face parte din categoriile incluse în lista predefinită din coloana 13.

Vă rugăm să nu completaţi în acest câmp!

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5.         Registru grup tinta

 


Anexa 6  RAPORT NARATIV PERIODIC CENTRU DE ASISTENTA TSA

PROIECT:

"Si ei trebuie sa aiba o sansa! - Program de sprijin pentru integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu tulburari de spectru autist"

COD PROIECT:

60289

axa prioritară

6: "Promovarea incluziunii sociale"

DOMENIU MAJOR DE INTERVENŢIE

6.2: „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

LOCAŢIE

 

Perioada de raportare

 

 

 

Indicatori

Valoare

Număr de copii cu TSA care au beneficiat de terapie în vederea recuperării

 

Număr de adulţi cu TSA care au beneficiat de terapie

 

Număr de părinţi/aparţinători care au beneficiat de consiliere

 

Număr de sesiuni de consiliere

 

Număr de materiale informative distribuite beneficiarilor

 

Număr de materiale informative distribuite autorităţilor locale

 

 

 

 

 

RAPORT REALIZAT DE:

Nume

 

Functie

 

Semnatura

 

Data

 

 

­