Hotărârea nr. 181/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 181 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea  Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei  Juridice şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialiatate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 284/2010– Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborată dispoziţiile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 Luând în considerare prevederile din Ordonanţa de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.157/26.07.2010 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1;

          În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

      CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  modificarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.157/26.07.2010 privind aprobarea Organigramei, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare si funcţionare Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi pastrează valabilitatea.

 

Art.3.  Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     181

            Data:  27.10.2011

 

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUTIE

GRADUL/ TREAPTA

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

Dir. General

 

II

SS

1

Dir. General adj.

 

II

SS

1

Dir. Economic

 

II

SS

1

Dir. Economic adj.

 

II

SS

1

Șef Serviciu

 

II

SS

9

Șef Birou

 

II

SS

5

Șef form. muncitori

 

II

 

5

 

consilier juridic

IA

SS

2

 

consilier juridic

I

SS

3

 

insp. specialitate

IA

SS

14

 

insp. specialitate

I

SS

6

 

insp. specialitate

II

SS

8

 

auditor

I

SS

1

 

subinginer

IA

SSD

1

 

referent

IA

M

4

 

referent

I

M

2

 

muncitori calificați

I

 

4

 

muncitori calificați

III

 

2

 

muncitori calificați

IV

 

8

 

șofer

I

 

13

 

muncitori necalificați

I

 

6

 

magazine

 

 

1

 

îngrijitor

 

 

2

 

TOTAL SALARIAȚI

 

 

100

                                                                  Anexa nr.1

              la Hotărârea Consiliului Local

                                                                 nr. 181/27.10.2011

                                                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                  Ion Brad

                                                                   

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCȚII

AL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1