Hotărârea nr. 180/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 180 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

prin care Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă, prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1,  punerea la dispoziţia Liceului Teoretic Bulgar „Hristo Botev”, cu sediul în Bucureşti,

 Calea Griviţei  nr. 56, Sector 1 a unui etaj cu un număr de 64 de locuri de cazare

în incinta  căminului de elevi, situat în cadrul Colegiului Tehnic “Mihai I”, cu sediul în București, Str. Butuceni nr. 10,  Sector 1, pe o perioadă de 4 (patru) ani

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de adresa Liceului Teoretic Bulgar „Hristo Botev” nr. 520/2011;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia Liceului Teoretic Bulgar “Hristo Botev”, cu sediul în Calea Griviței nr.56, Sector 1, prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, a unui etaj cu un număr de 64 de locuri de cazare în incinta căminului de elevi, situat în cadrul Colegiului Tehnic “Mihai I”, cu sediul în Str. Butuceni nr. 10, Sector 1, pe o perioadă de 4 (patru) ani.

 

            Art.2. Cheltuielile de întreţinere (cazare şi internat) vor fi suportate de către Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev”.

 

            Art.3. Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev” şi Colegiul Tehnic „Mihai I” vor încheia în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri un protocol de colaborare pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia, conform Anexei nr. 1.

Art.4. Protocolul încheiat potrivit prevederilor art. 3 urmează a fi vizat de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Directorul Liceului Teoretic Bulgar Hristo Botev”, Directorul Colegiului Tehnic “Mihai I” şi Serviciul Secretariat General, Audienţe   vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                              

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     180

            Data:  27.10.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Anexa nr.1

              la Hotărârea Consiliului Local

                                                                 nr. 180/27.10.2011

                                                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                 Ion Brad

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL

incheiat intre Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev”  si

Colegiul Tehnic “Mihai I”

 

nr.______/____________

 

 

 

Colegiul Tehnic “Mihai I”, cu sediul în București, Sector 1, Str. _______________________ , reprezentată prin director _________________________,

în calitate de predător

 

                                                   și

 

Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev”, cu sediul în București, Sector 1, Str. _______________________ , reprezentată prin director _________________________,

în calitate de primitor ,

 

în vederea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.180/27.10.2011, părțile menționate mai sus încheie prezentul protocol.

 

 

 Art.1. Predătorul pune la dispoziția primitorului, începând cu data prezentului protocol, un etaj – etajul 3 - cu un număr de 64 locuri în incinta căminului de elevi, situat în cadrul Colegiului Tehnic “Mihai I” (fost Grup Școlar Industrial Transporturi Căi Ferate), cu sediul în Str. Butuceni nr. 10, sector 1, pe o perioadă de 4 ani. Începând cu această dată Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev” are drept de folosință asupra spațiului menționat.

 

Art.2. Cheltuielile de întreținere (plata utilităților la cazare și internat) vor fi suportate de către Liceul Teoretic Bulgar ”Hristo Botev”.

 

Art.3. O schiță a amplasamentului se va constitui în Anexa 1 la prezentul protocol, iar predarea-primirea se va face pe baza unui Proces Verbal în care se va consemna: starea construcțiilor, a instalațiilor, a perimetrelor cu destinație de locuit, precum și toate aspectele considerate important a fi menționate în cadrul acestui Proces-Verbal, considerat Anexa 2 la prezentul Protocol.

 

Art.4. Investițiile de amenajare a spațiului și toate cheltuielile legate de administrarea acestuia sunt în sarcina Liceului Teoretic Bulgar ”Hristo Botev”. Toate bunurile mobile achiziționate de către acesta în vederea bunei și utilei folosințe a spațiului conform destinației sunt și rămân proprietatea cumpărătorului.

 

Art.5. Accesul la etajul 3 se va face prin intrarea principală (intrarea elevilor) și va urma restricțiile comune în ceea ce privește siguranța elevilor și a bunurilor.

 

Art.6. Liceul  Teoretic Bulgar “Hristo Botev” se obligă să  respecte   normele   igienico-sanitare, de protecția muncii, a mediului, precum și a prevederilor actelor normative specifice activităților desfășurate, inclusiv cele privind prevenirea și stingerea incendiilor.

 

Art.7. Lucrările de amenajare și modernizare se vor desfășura după un program stabilit de comun acord între cele două părți.

 

Art.8.  Toate  litigiile decurgând din interpretarea și aplicarea prezentului Protocol vor fi soluționate cu precădere pe cale amiabilă, în caz contrar, de instanțele  judecătorești de drept comun .

 

 

Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi ______________/2011, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și își produce efectele pe o perioadă de 4 (patru) ani.

 

Protocolul intră în vigoare la data avizării sale de către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

 

 

DIRECTOR

Colegiului Tehnic “Mihai I”

 

SERGIU MOGA

 

DIRECTOR,

Liceul Teoretic Bulgar  “Hristo Botev”

 

Prof. FLORICA DEMETER

 

 

Vizat AUIPUSP SECTOR 1,

DIRECTOR,

Florentina Mihăilescu

 

 

CONSILIER JURIDIC,

Mihai Dan Cucu