Hotărârea nr. 18/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 18 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 


HOTĂRÂRE

pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 44/25.02.2008 privind aprobarea componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru

atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ – teritorială

a Sectorului 1, a Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare şi aprobarea Regulamentului privind atestarea calităţii de administrator de imobil 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 230/2007 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1588/2007;

În baza dispoziţiilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

În considerarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Sectorului 1;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 44/25.02.2008 privind aprobarea componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1, a Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare şi aprobarea Regulamentului privind atestarea calităţii de administrator de imobil;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1). Se aprobă modificarea componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1, aprobată prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 44/25.02.2008 privind aprobarea componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1, a Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare şi aprobarea Regulamentului privind atestarea calităţii de administrator de imobil, după cum urmează:

 

Preşedinte:

Marius Cristian Ţugurel – consilier local sector 1;

Membri:

Poliţist local – Serviciul Proximitate – Petiţii din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1;

Inspector – Biroul Resurse Umane şi Pregătire Profesională din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1; 

Consilier juridic – Serviciul Juridic Contencios din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1;

Inspector/Consilier – Serviciul Economic din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1.

 

(2). Se aprobă modificarea componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare a administratorilor de imobile existente pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, aprobată prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 44/25.02.2008 privind aprobarea componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1, a Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare şi aprobarea Regulamentului privind atestarea calităţii de administrator de imobil, după cum urmează:

 

Preşedinte:

Adrian Tănăsescu – consilier local sector 1;

Membri:

Poliţist local – Serviciul Proximitate – Petiţii din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1;

Inspector – Biroul Resurse Umane şi Pregătire Profesională din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1; 

Consilier juridic – Serviciul Juridic Contencios din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1;

Inspector/Consilier – Serviciul Economic din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1.

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 44/25.02.2008 rămân nemodificate.

           

Art.3. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, persoanele nominalizate la art.1 și art.2 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                              CONTRASEMNEAZÃ,

              Ion Brad                                                                            SECRETAR

 

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     18

Data:   28.02.2011