Hotărârea nr. 179/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 179 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece,

respectiv iarna 2011-2012

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor                                nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Ţinând seama de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.358/21.11.2007;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1nr. 146/25.08.2011 privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2011-2012.

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părţi Consiliul Local al Sectorului 1 şi SC. Compania Romprest Service S.A. şi art. 5 alin. (3) din Actul Aditional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008;

Luând act de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A.                                                 nr. 4.021/30.09.2011 înregistrată la sediul Sectorului 1 al Municipiului București sub  nr. 29.352/30.09.2011 având ca obiect transmiterea spre aprobare de către Consiliul Local al Sectorului 1 a Programului de deszăpezire pentru iarna 2011-2012;

Văzând solicitarea venită din partea Serviciului de Utilităţi Publice din cadrul  Sectorului 1 al Municipiului București nr. D/2.502/07.10.2011 înregistrată la sediul S.C. Compania Romprest Service S.A. cu nr. 8.104/11.10.2011 privind asigurarea curăţirii permanente de zăpadă şi gheaţă a străzilor din jurul unităţilor sanitare şi a celor de învăţământ aflate în administrarea AUIPUSP Sector 1;

Ţinând cont de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A.                                            nr. 4.243/18.10.2011 înregistrată la sediul Sectorului 1 al Municipiului București sub  nr. 31.201/18.10.2011 privind suplimentarea parcului de utilaje specifice cu un număr de 10 (zece) tractoare tip CASE dotate cu plug şi sărăriţă ce pot interveni în spaţii mai aglomerate din incinta unităţilor şcolare şi sanitare de pe raza Sectorului 1.

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.80 şi art.81, alin.(1) coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.  Se aprobă programul de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2011-2012, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Faţă de cele 40 de utilaje menţionate în oferta tehnică şi financiară anexe la contractul nr. J077/S/30.06.2008, se aprobă decontarea orelor de asteptare şi pentru cele 10 (zece) utilaje suplimentare, conform adresei S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 4.243/18.10.2011 înregistrate la autoritatea contractantă sub  nr. 31.201/18.10.2011, la tarifele din oferta financiară anexă la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucuresti nr. J077/S/30.06.2008.

Art. 3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                           

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     179

            Data:  27.10.2011