Hotărârea nr. 177/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 177 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

 „Amenajare spaţiu, utilităţi-reţele exterioare şi instalare neutralizator deşeuri medicale

 în incinta CSS Odăi, aparţinând  DGAS-PC - Sector 1 - Bucureşti

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare Studiul de fezabilitate pentru amenajare spaţiu şi utilităţi aferente şi instalare neutralizator (sterilizator) deşeuri infecţioase în incinta CSS Odăi-Șos. Odăi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            În temeiul art.45, alin.(2) şi ale art.115, alin.(1), lit.„b”din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  „Amenajare spaţiu, utilităţi-reţele exterioare şi instalare neutralizator deşeuri medicale în incinta CSS Odăi, aparţinând  DGAS-PC - Sector 1 - Bucureşti”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplnire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

            Nr.:     177

            Data:  27.10.2011

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.177/27.10.2011

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                  Ion Brad

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI INVESTITIEI AMENAJARE SPATIU , UTILITATI - RETELE EXTERIOARE SI INSTALARE NEUTRALIZATOR DESEURI MEDICALE IN INCINTA CSS ODAI

Nrcrt

INDICATOR

VALOARE

(euro fara TVA)

VALOARE

(euro-incl TVA)

VALOARE (lei – fara TVA)

VALOARE

(lei-incl TVA)

Obs

1

VALOARE INVESTITIE TOTALA

(TOTAL 1 +TOTAL 2+TOTAL3+ TOTAL 4)

-din care

205.295

254.566

882.765

1.094.631

 

 

-achizitie echipamente

( 2 buc)

150.037

186.046

645.000

800.000

 

 

TOTAL 1

ACHIZITIE ECHIPAMENTE

150.037

186.046

645.000

800.000

 

 

-amenajari interioare

97 mp x 150 eur/mp

14.550

18.042

62.564

77.580

 

 

- utilitati, retele exterioare, sistematizare spatiu adiacent

17.708

21.957

76.141

94.415

 

 

TOTAL 2

AMENAJARI INT+EXT

(c+m)

32.258

40.000

138.705

171.995

 

 

-achizitie autoutilitara 1,5 to – cu agregat frig

23.000

28.520

98.900

122.636

 

 

TOTAL 3

Achizitie autoutilitara

23.000

28.520

98.900

122.636

 

2

TERMEN DE REALIZARE

-

-

-

-

 5 luni