Hotărârea nr. 176/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 176 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2011

Vazând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 286/ 2010 a bugetului de stat pe anul 2011 , precum și a OUGR nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 144/27.07.2011 privind decontarea cheltuielilor efectuate pentru referendumul local stabilit pentru 26 iunie

2011.

Conform adresei nr. 12800/06.10.2011 transmisă de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București privind subvențiile din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății către bugetele locale (asistenți comunitari și mediatori sociali) ;

În temeiul art.45, alin.(2), lit. ‘'a'' , art.81, alin.(2), lit. ‘'d'' și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București pe anul 2011 în suma de 1.393.947,04 mii lei se majorează cu suma de 27.471,69 mii lei devenind 1.421.418,73 mii lei, conform anexei nr. 1 și este structurat pe secțiuni, după cum urmează:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 744.478,84 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 676.939,89 mii lei;

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București în suma de 1.092.900,66 mii lei, conform anexei nr.1, fiind repartizate astfel :

>    Veniturile bugetului local în sumă de 1.043.481,64 mii lei se majorează cu suma de 23.761,89 mii lei devenind 1.067.243,53 mii lei și sunt repartizate pe secțiuni, conform anexei nr.1.1, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 717.006,99 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 350.236,54 mii lei;

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în valoare de 21.947,33 mii lei se majorează cu suma de 3.709,80 mii lei devenind 25.657,13 mii lei și sunt repartizate pe secțiuni, conform anexei nr. 1.3, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 24.993,13 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 664,00 mii lei;

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.421.418,73 mii lei, conform anexei nr.1, după cum urmează :

> Bugetul local în sumă de 1.078.835,74 mii lei se majorează cu suma de 23.761,89 mii lei devenind 1.102.597,63 mii lei și este structurat pe secțiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel :

(1)    1.102.597,63 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 717.006,99 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 385.590,64 mii lei;

(2)    153.020,69 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 75.703,49 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 77.317,20 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1 ;1.2.1.1.2 );

(3)    25.067,44 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din

care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 23.494,75 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.572,69 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1;1.2.1.2.2);

(4)    39.304,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturile capitolul 55.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în valoare de 39.304,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

(5)    520,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 520,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);

(6)    47.017,84 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 20.342,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 26.675,84 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1);

(7)    168.686,59 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Sectiunea de funcționare este în sumă de 162.249,98 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 6.436,61 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ;1.2.1.6.1.1 ;1.2.1.6.1.1.1 ;1.2.1.6.1.1.2 ;1.2.1.6.1.2 ;1.2.1.6.1.2.1 ; 1.2.1.6.1.2.2 ;1.2.1.6.1.2.3 ;1.2.16.1.3 ;1.2.1.6.1.4);

(8)    6.276,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 5.656,50 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 620,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ;1.2.1.7.2);

(9)    107.744,74 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 83.382,54 mii lei ;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 24362,20mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ;1.2.1.8.2 ;1.2.1.8.3) ;

(10)    160.643,10 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din

care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 98.580,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 62.063,10 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ;1.2.1.9.2 ;1.2.1.9.3 ;1.2.1.9.4 ;1.2.1.9.5);

(11)    170.368,39 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 12.490,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 157.878,39 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.1.1. ;1.2.1.10.1.2 ; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3 ; 1.2.1.10.4)

(12)    152.988,45 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 151.554,61 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.433,84 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.11 ( 1.2.1.11.1 ; 1.2.1.11.2 );

(13)    46.829,28 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 43.729,12 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 3.100,16 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1 ; 1.2.1.12.2 ;1.2.1.12.3) ;

(14 )    24.130,61 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 0,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 24.130,61 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.13 (1.2.1.13.1).

Deficitul secțiunii de dezvoltare în valoare de 35.354,10 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârșitul anului 2010, conform pct. 4.19 din OMFP nr. 2839/14.12.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2010, care prevede: “ Excedentul bugetelor locale reflectat, începând cu anul 2011, în contul 82.98.02-Excedent- se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele doua secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercitiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel: a) ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”.

> Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 24.980,05 mii lei se majorează cu suma de 3.709,80 mii lei devenind 28.689,85 mii lei fiind repartizat pe secțiuni, conform anexei nr. 1.4, astfel :

(1) 28.689,85 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 27.471,85 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.218,00 mii lei;

(2)    53,00 mii lei pentru Ordine și Siguranță Națională capitolul 61.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 53,00 mii lei, nerectificându-se;

(3)    15.687,85 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.023,85 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 664,00 mii lei, rectificându-

se conform anexei nr. 1.4.1.1    (1.4.1.1.1. ;1.4.1.1.1.1 ;1.4.1.1.1.2 ;1.4.1.1.2 ;1.4.1.1.2.1 ;

1.4.1.1.2.2 ; 1.4.1.1.2.3 ;1.4.1.1.3 ;1.4.1.1.4 ;1.4.1.1.5);

(4)    3.300,00 mii lei pentru Asigurări și asistență socială capitolul 68.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 3.300,00 mii lei, nerectificându-se;

(5)    9.649,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10,

din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 9.095,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 554,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1).

Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de funcționare în valoare de 2.478,72 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârșitul anului 2010.

Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de dezvoltare în valoare de 554,00 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârșitul anului 2010.

> Bugetul din împrumuturi externe și interne pe anul 2011 în sumă de 290.131,25 mii lei se rectifică rămânănd la aceeași valoare, conform anexei nr. 1.5, fiind repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    215.000,00 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 215.000,00 mii lei;

(2)    215.000,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, rectificându-se conform anexei nr. 1.5.1.1(1.5.1.1.1);

(3)    75.131,25 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07

nerectificându-se, din care :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 75.131,25 mii lei;

(4)    65.131,25 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, nerectificându-se

(5)    10.000,000 mii lei pentru capitolul 84.07 Transporturi, nerectificându-se;

Art. 4. Se aprobă listele de investiții în sumă de 644,102,29 mii lei, conform

programului de investitii publice, din care:

-    352,753,04 mii lei - buget local ;

-    290.131,25 mii lei - suma alocată pentru împrumuturi externe si interne ;

-    1.218,00 mii lei - suma alocată pentru instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii ;

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Poliția Locală Sector 1, Unitățile de Învățământ din Sectorul 1, Administrația Piețelor Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.:    176

Data: 13.10.2011

5