Hotărârea nr. 175/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 175 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/29.09.2010 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din

Sectorul 1 al Municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de

specialitate întocmit de Direcția Investiții;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.I, punctul 44 din Ordonanța de Urgență a României nr. 58/2010 pentru modificareași completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar - fiscale;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se modifică pozițiile 66, 68, 131 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 196/29.09.2010 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, după cum urmează:

Nr.

crt.

Obiectiv

Valori cu TVA

Investiție

C+M

Investiție

C+M

mii lei

mii lei

mii euro

mii euro

68

Imobilul din Strada Aviației nr. 1-9, Blocul 4C, sc. 1, 2, 3, 4, 5

3.535,758

2.980,754

835,087

704,004

66

Imobilul din Strada Avionului nr. 11-15, Blocul 6C, sc. 1, 2, 3

1.822,250

1.555,067

430,385

367,281

131

Imobilul din Strada Căpâlna nr. 6-8, Blocul 15B, sc. 1, 2

1.912,205

1.615,427

451,835

381,537

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu


Nr.: 175 Data: 13.10.2011