Hotărârea nr. 174/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 174 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de

specialitate întocmit de Direcția Investiții;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile H.G.R. nr. 1.273/2005 pentru aprobarea Programului național “Lăcașurile de cult -centre spirituale ale comunității”;

Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.: 174

Data: 13.10.2011