Hotărârea nr. 173/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 173 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții ”Amenajare parcări subterane în zona străzilor Ștefan Burileanu, Clucerului, Teheran,

Banul Manta ”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de

specialitate întocmit de Direcția Investiții;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții ”Amenajare parcări subterane în zona străzilorȘtefan Burileanu, Clucerului, Teheran, Banul Manta”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu


Nr.: 173

Data: 13.10.2011