Hotărârea nr. 172/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 172 / 2011

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor

și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma

alegerilor locale din data de 01.06.2008;

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.673/2002;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.125/28.06.2011 privind alegerea președintelui de ședință;

În temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81, alin.(2), lit.”a” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul consilier ION BRAD președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, pentru o perioadă de 3 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

5    5    5    7

Ion Brad

SECRETAR,

Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.: 172 Data: 28.09.2011