Hotărârea nr. 171/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 171 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asigurării finanțării, în anul doi de sustenabilitate,

a Proiectului Centrul de Inserție Profesională implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum Raportul de

specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,

impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 76/27.03.2008 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului “ Centrul de Inserție Profesională”;

În temeiul prevederilor art.45, alin. (2), art.81, alin.(2), lit.,,n'' și art.115, alin.(1), lit.,,b'' din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂȘTE:

5

Art.1. Se aprobă asigurarea finanțării, în anul doi de sustenabilitate, a Proiectului “Centrul de Inserție Profesională”, implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea Proiectului “Centrul de Inserție Profesională” se va asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1și Serviciul Secretaria t General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

5    5    5    "    "

Ion Brad

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.: 171

Data: 28.09.2011