Hotărârea nr. 170/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 170 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spații verzi și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale;

Având în vedere pevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ - teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale;

Având în vedere art.23, alin.(1), lit.”c” și alin.(2), lit.”a” - ”c” din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spații verzi și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1republicată în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 34/28.02.201 1 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spații verzi și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 95/31.05.2011

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spații verzi și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1). Art.19, alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.19, alin. (2). Sumele de bani obținute din valorificarea vehiculelor se fac venit integral la bugetul local, prin intermediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, cu excepțiile prevăzute în Anexa nr. 6 — Regulament privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza prezentei hotărâri. ”

(2)    . Alin.(6) al art.1 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează având următorul cuprins:

Art.1, alin.(6). Costurile privind expertiza tehnică se suportă din sumele obținute din valorificarea vehiculelor, prin acordarea expertului tehnic unui procent din respectivele sume, conform regulilor de mai jos, cu aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 421/2002, modificată și completată.

a)    Pentru vehiculele valorificate prin centrele de colectare și asimilate, expertul tehnic beneficiază de un procent de 50% (cincizeci) din suma totală obținută.

b)    Pentru vehiculele valorificate prin vânzare la licitație sau vânzare directă, expertul tehnic beneficiază de următoarele sume:

-    10% în cazul în care suma obținută este de până la 1.000 lei;

-    8% în cazul în care suma obținută este între 1.001 și 5.000 lei;

-    5% în cazul în care suma obținută este între 5.001 și 10.000 lei;

-    3% în cazul în care suma obținută este mai mare de 10.001 lei. ”

(3)    . După alineatul 6 al articolului 1 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alin. (6)1 cu următorul cuprins:

Art.1, alin. (6)1. Pentru operațiunile de ridicare, transport și depozitare al vehiculelor valorificate, operatorul economic are dreptul la acoperirea cheltuielilor efectuate cu operațiunile menționate, după cum urmează:

a)    Pentru vehiculele valorificate prin centrele de colectare și asimilate, operatorul economic beneficiază de un procent de 50% (cincizeci) din suma totală obținută.

b)    Pentru vehiculele valorificate prin vânzare la licitație sau vânzare directă, operatorul economic beneficiază de următoarele sume:

-    10% în cazul în care suma obținută este de până la 1.000 lei;

-    8% în cazul în care suma obținută este între 1.001 și 5.000 lei;

-    5% în cazul în care suma obținută este între 5.001 și 10.000 lei;

-    3% în cazul în care suma obținută este mai mare de 10.001 lei. ”

(4). La alin.(1) al art.13 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr.416/31.10.2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „prețul stabilit potrivit art. 1 alin. (6) ” se va citi „ prețul stabilit potrivit art. 1 alin. (5)”.

(5)    . Art.15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(6)    . Sintagma Anexa nr. 6 se referă la Anexa nr. 6 - Regulament privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, membrii Comisiei cu atribuții în valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fiind fără stăpân ridicate și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.: 170 Data: 28.09.2011