Hotărârea nr. 169/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 169 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2012 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 (Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1,

Complexul Multifuncțional Caraiman)

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

Luând în considerare propunerile privind planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2011, înaintate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prin adresa înregistrată sub nr.

905521 din 31.08.2011;

În baza prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” și art.1 15, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2012 pentru instituția publică de interes local Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2012 pentru instituția publică de interes local Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2012 pentru instituția publică de interes local Poliția Locală a Sectorului 1, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2012 pentru instituția publică de interes local Complexul Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Planul de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum și de la nivelul instituțiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data adoptării.

Art.8. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcția Juridică și Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență si Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.: 169 Data: 28.09.2011