Hotărârea nr. 168/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 168 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind numirea pe perioadă nedeterminată a domnului Milea Eugen în funcția de Director general, gradul II al Administrației Domeniului Public Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Resurse Umane,

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice și ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 500/201 1 privind registrul general de evidență a salariaților și prevederile Ordinului nr. 1918/2011, emis de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, privind procedura și actele pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum și a procedurii privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/201 1 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și a adresei nr. 7644/P/16.03.2011 emisă de Prefectul Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 42/77/ 2011 privind aprobarea normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 2741/18.04.2011 privind criteriile proprii de selecție în completarea Regulamentului - Cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, privind angajarea în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum și din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, pe un post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, prevăzute în anexa dispoziției;

Luând în considerare Raportul final nr. I/1191 încheiat în data de 13.09.2011, privind

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de Director general , gradul II al Administrației Domeniului Publice sector 1;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al Municipiului București și instituțiile subordonte Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia.

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea

nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de Raportul final nr. I/1191 încheiat în data de 13.09.2011, privind organizarea

și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de Director general , gradul II al Administrației Domeniului Public sector 1.

Art.2. Se ia act de numirea începând cu data de 03.10.2011, pe perioadă nedeterminată, a domnului Milea Eugen în funcția de Director General , gradul II al Administrației Domeniului Public sector 1.

Art.3. Aplicarea procedurilor legale privind numirea/încheierea contractului individual de muncă începând cu data de 03.10.2011, se realizează cu respectarea termenelor reglementate de legislația în vigoare.

Art.4. Prevederile hotărâri Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 183 din 21.06.2005 prin care (...) se numește temporar domnul Milea Eugen în funcția de director general al Administrației Domeniului Public sector 1, până la ocuparea postului prin concurs își încetează aplicabilitatea de la data de 03.10.2011.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării.

Art.6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane, Administația Domeniului Public sector 1 și Serviciul Secretariat General , Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu


Nr.: 168

Data: 28.09.2011