Hotărârea nr. 167/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 167 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOT Ă RÂRE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr.

10/19/02.08.2011, 10/13/02.08.2011, 9/3/19.07.2011, 10/14/02.08.2011, 5/9/10.05.2011, 11/2/06.09.2011, 11/3/06.09.2011, 11/4/06.09.2011, 11/5/06.09.2011, 11/6/06.09.2011, 11/9/06.09.2011, 11/12/06.09.2011, 11/10/06.09.2011, 12/5/20.09.2011, 12/22/20.09.2011, 12/10/20.09.2011, 11/18/06.09.2011,

11/32/06.09.2011, 12/24/20.09.2011

a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administrației

publice locale;

-    Avizele Comisiei de circulație PMB

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările

și completările ulterioare;

-    Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.269/21.12.2000;

-    Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modifică rile ulterioare, privind formularele, procedura de

autorizare și conținutul documentațiilor prevăzute la art.2, alin.(2) și art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” și art.1 15, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al Municipiului București, precum și avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si

Urbanism prevăzute în Anexa nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și conține 19 poziții.

Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism și nu dau dreptul de construire până la obținerea autorizațiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.: 167 Data: 28.09.2011