Hotărârea nr. 166/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 166 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 179/26.08.2010 privind

aprobarea Proiectului „Orașul vrăjit”, cu finanțare nerambursabilă,

precum și a cheltuielilor legate de implementare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul

de specialitate întocmit de către Serviciul Imagine, Cultură, Presă și Informatică din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,

impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului

Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.457/21.04.2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potențialului

 turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice.

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea și promovarea turismului”Domeniul major de intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”,

Operațiunea -Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice și a activităților de marketing specifice.

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 179/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului „Orașul vrăjit” cu finanțare nerambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare;

În temeiul art.45, alin.(2), lit.”d”, art.81, alin.(2), lit.”j” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 179/26.08.2010 se

modifică și va avea următorul cuprins:.

„Art. 2. - (1) Se aprobă Proiectul „Orașul vrăjit”, precum și susținerea cofinanțării din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru pregătirea și implementarea corespunzătoare a Proiectului „Orasul vrajit” .

(2)    Cofinanțarea proiectului constă în :

-    Contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului în valoare

de 15.335,53 lei;

-    Costuri neeligibile ale proiectului în valoare de 38.515,92 lei, la care se adaugă plata taxei pe valoare adăugată (TVA).

(3)    Valoarea totală a Proiectului este de 998.562,64 lei, din care fința tare

neramburasabil 751. 441 lei”.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 179/26.08.2010 rămân nemodificate.

Art.3. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Direcția Management Economic, Direcția Investiții, Serviciul Imagine, Cultură Presă și Informatică și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.:    166

Data: 28.09.2011