Hotărârea nr. 164/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 164 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate

întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale;

În baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea în anul 2011 a

personalului plătit din fonduri publice;

Văzând prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;

Ținând cont de dispozițiile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 142/25.08.2011 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 142/25.08.2011, în sensul transformării unei funcții publice, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri prevederile Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 142/25.08.2011, se aplică ținând cont și de modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5    5    5"

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu


Nr.: 164 Data: 28.09.2011

2