Hotărârea nr. 163/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 163 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea consimțământului pentru participarea la studiul derulat de Institutul pentru Dezvoltarea Copilului din București în Laboratorul de Cercetare BEIP, pentru copilul Stanciu Alina, aflat în plasament la asistent maternal profesionist, conform Sentinței Civile nr. 1464/13.11.2007, emisă de Tribunalul București Secția a-III-a Civilă

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerație prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Sentința Civilă nr. 1464/13.11.20067, pronunțată de Tribunalul București Secția a-III-a Civilă, prin care s-a instituit măsura de protecție specială plasament pentru copilul Stanciu Alina la asistentul maternal profesionist Dumitrache Nicoleta;

Având în vedere Sentința Civilă nr. 1165/09.09.201, pronunțată de Tribunalul București Secția a-IV-a Civilă, prin care se încuviințează deschiderea procedurii adopției interne pentru copilul Stanciu Alina și se deleagă exercițiul drepturilor și obligațiilor părintești față de minor către Consiliul Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n” și ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificărilșei completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă consimțământul pentru participarea la studiul derulat de Institutul pentru Dezvoltarea Copilului din București în Laboratorul de Cercetare BEIP, pentru copilul Stanciu Alina, aflat în plasament la asistent maternal profesionist, conform Sentinței Civile nr.1464/13.11.2007, emisă de Tribunalul București Secția a-III-a Civilă.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.: 163 Data: 28.09.2011