Hotărârea nr. 161/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 161 / 2011

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pentru perioada anului școlar 2011-2012, a spațiului în suprafață de 70 mp din incinta Centrului de Asistare și Protecție a Copilului cu Deficiențe Auditive “Sf.Mihail”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu sediul în București, Sector 1, Str. Neatârnării, nr.5, către Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, cu sediul in București, Sector 1, Str. Bucegi nr. 97

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 207/12.10.2010 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pentru perioada anului școlar 2010-2011, a spațiului în suprafață de 70 mp din incinta Centrului de Asistare și Protecție a Copilului cu Deficiențe Auditive “Sf.Mihail”, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu sediul în București, Sector 1, Str. Neatârnării, nr.5, către Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, cu sediul în București, Sector 1, Str. Bucegi nr. 97;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 47/22.03.201 1 pentru aprobarea nivelurilor alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistență socială, cu sau fără cazare, inclusiv sistemul de asistență maternală ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ;

Văzând adresa nr.1386/22.09.2011 a Liceului Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.30643/22.09.201 1;

În temeiul art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” și art.124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pentru perioada anului școlar 20112012, a spațiului în suprafață de 70 mp din incinta Centrului de Asistare și Protecție a Copilului cu Deficiențe Auditive “Sf.Mihail”, din cadrul Direcției Generale de Asistețnă Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu sediul în București, Sector 1, Str. Neatârnării, nr.5, către Liceul

Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, cu sediul in București, Sector 1, Str. Bucegi nr. 97, în scopul asigurării cazării unui număr de 5 elevi.

Art.2. Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, cu sprijinul Asociației Timotei Cipariu, se obligă să plătească contravaloarea alocației zilnice de hrană, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 47/22.03.2011 pentru aprobarea nivelurilor alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistență socială, cu sau fără cazare, inclusiv sistemul de asistență maternală ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială si Protectia Copilului Sector 1, Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, Asociația Timotei Cipariu și Serviciul Secretariat General vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu


Nr.: 161 Data: 28.09.2011