Hotărârea nr. 160/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 160 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării Parteneriatului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1,

prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Diaconia —Așezământul Social Patriarh Iustinian Marina

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector1 ;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,

impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecție și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadrul de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr.

383/2004 privind aprobarea Standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul

protecției victimelor violenței în familie;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 36/2004 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Patriarhia Română - Asociația Diaconia, în vederea finanțării și dezvoltării în comun a Proiectului „Așezământul Social

Iustinian Marina”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/23.03.2004 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială Sector 1 cu Patriarhia Română-Asociația Diaconia, în vederea finanțării și dezvoltării în comun a proiectului „Așezământul Social Patriarh Justinian Marina”;

Luând în considerare adresa Asociației Diaconia nr.104/12.09.2011, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.29686/13.09.2011;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”n”și”q” și ale art.115, alin.(1), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă continuarea derulării Parteneriatului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și

Asociația Diaconia - Așezământul Social Iustinian Marina, pe perioada de 1 an de la data prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 și Asociația Diaconia - Așezământul Social Patriarh Iustinian Marina, vor încheia Convenția de Implementare a Proiectului Așezământul Social Iustinian Marina, conform Anexei nr. 2, care parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția de Implementare a Proiectului Așezământul Social Patriarh Iustinian Marina.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1, Asociația Diaconia - Așezământul Social Patriarh Iustinian Marina și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.: 160

Data: 28.09.2011