Hotărârea nr. 16/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 16 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 


HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcţii  al Poliţiei Locale Sector 1, în sensul 

 transformării unei funcţii publice

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al  Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Biroul Resurse Umane şi Pregătire Profesională din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București ;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

            În temeiul Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010;

      Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale a Sectorului 1, în sensul transformării unei funcţii publice, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:     16

Data:   28.02.2011

Anexa nr.1
la Hotararea Consiliului Local
nr. 16/28.02.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA
Ion Brad
STAT DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE A SECTORULUI 1
Nr. crt.STRUCTURAFuncţie demnitate publicăFuncţia publicăClasaGradul profesionalTreapta de salarizareNivelul studiilorFuncţia contractualăTreapta profesionalăNivelul studiilor
POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 1înalt funcţionar publicde conducerede execuţie de conducerede execuţie
CONDUCERE
1POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR GENERAL1
2POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR GENERAL ADJUNCT1
3POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR EXECUTIV1
"SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS"
4SEF SERVICIU1
5CONSILIER JURIDIC PRINCIPAL2
Biroul Asistenţă Juridică
6SEF BIROU1
7INSPECTOR ASISTENT2
8REFERENT1IAM
9MUNCITOR CALIFICAT1III
BIROUL RESURSE UMANE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
10ŞEF BIROU1
11INSPECTOR ASISTENT1
12CONSILIER PRINCIPAL3
13REFERENT SUPERIOR1
BIROUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIA MUNCII
14ŞEF BIROU1
15CONSILIER SUPERIOR1
16REFERENT2IAM
17MUNCITOR CALIFICAT1III
18MUNCITOR CALIFICAT1I
SERVICIUL ECONOMIC
19ŞEF SERVICIU1
20CONSILIER PRINCIPAL1
21INSPECTOR ASISTENT1
Biroul Buget
22ŞEF BIROU1
23CONSILIER PRINCIPAL1
24INSPECTOR ASISTENT1
25INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
26MUNCITOR CALIFICAT1III
Biroul Licitaţii Contracte
27ŞEF BIROU1
28INSPECTOR ASISTENT2I
29REFERENT ASISTENT1
REFERENT1IAM
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE SECRETARIAT REGISTRATURĂ
30ŞEF SERVICIU1
31INSPECTOR ASISTENT1
32CONSILIER PRINCIPAL1
33REFERENT1IIM
34INSPECTOR SPECIALITATE1IIIS
35REFERENT 1IAM
36INSPECTOR SPECIALITATE1II
37ÎNGRIJITOR1
SERVICIUL LOGISTIC
38ŞEF SERVICIU1S
39INSPECTOR SPECIALITATE1IAS
40REFERENT3IAM
41MUNCITOR CALIFICAT1III
42MUNCITOR NECALIFICAT1
43ÎNGRIJITOR1
DIRECŢIA POLIŢIE LOCALĂ
SERVICIUL INTERVENŢII RAPIDE
44POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
45POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
46POLIŢIST LOCAL 5Iasis.
47POLIŢIST LOCAL 6IIIsup.
48POLIŢIST LOCAL 2IIIprinc.
49POLIŢIST LOCAL 20IIIasis.
SERVICIUL CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE
50POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
51POLIŢIST LOCAL 3Iasis.
52POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
53POLIŢIST LOCAL 3IIIprinc.
54POLIŢIST LOCAL 7IIIasis.
SERVICIUL 1 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
55POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
56POLIŢIST LOCAL 2Iprinc.
57POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
58POLIŢIST LOCAL 3IIIsup.
59POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
60POLIŢIST LOCAL 10IIIasis.
SERVICIUL 2 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
61POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
62POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
63POLIŢIST LOCAL 4Iasis.
64POLIŢIST LOCAL 3IIIsup.
65POLIŢIST LOCAL 2IIIprinc.
66POLIŢIST LOCAL 9IIIasis.
SERVICIUL 3 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
67POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
68POLIŢIST LOCAL 1Isup.
69POLIŢIST LOCAL 2Iprinc.
70POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
71POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
72POLIŢIST LOCAL 3IIIprinc.
73POLIŢIST LOCAL 9IIIasis.
"SERVICIUL DISPECERAT, ARMAMENT ŞI ANALIZA INFORMAŢIEI "
74POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
75POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
76POLIŢIST LOCAL 5Iasis.
77POLIŢIST LOCAL 3IIIsup.
78POLIŢIST LOCAL 6IIIasis.
SERVICIUL EVIDENŢA POPULAŢIEI
79POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
80POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
81POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
82POLIŢIST LOCAL 4IIIasis.
SERVICIUL PROCEDURI
83POLIŢIST LOCAL-SEF SERVICIU1
84POLIŢIST LOCAL 1I sup.
85POLIŢIST LOCAL 1I princ.
86POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
87POLIŢIST LOCAL 3IIIasis.
SERVICIUL PROXIMITATE PETIŢII
88POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
89POLIŢIST LOCAL 1Isup.
90POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
91POLIŢIST LOCAL 5Iasis.
92REFERENT1IAM
SERVICIUL PAZĂ ŞI BUNURI CONFISCATE
93POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
94INSPECTOR SPECIALITATE1IAM
95POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
96POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
97POLIŢIST LOCAL 2IIIprinc.
98POLIŢIST LOCAL 1IIIasis.
BIROUL CÂINI DE MISIUNE
99POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
100POLIŢIST LOCAL 1Iasis.
101POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
102POLIŢIST LOCAL 4IIIasis.
SERVICIUL CONTROL INTERN
103POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
104POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
105POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
106POLIŢIST LOCAL 5IIIasis.
BIROUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
107POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
108POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
109POLIŢIST LOCAL 1Iasis.
110POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
111POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
DIRECŢIA INSPECŢIE
SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL
112POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
113POLIŢIST LOCAL2Iprinc.
114POLIŢIST LOCAL2Iasis.
Biroul Disciplina în Construcţii
115POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
116POLIŢIST LOCAL1Isup.
117POLIŢIST LOCAL1Iprinc.
118POLIŢIST LOCAL1Iasis.
119POLIŢIST LOCAL1IIIsup.
120POLIŢIST LOCAL1IIIprinc.
SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI ŞI ACTIVITĂŢI COMERCIALE
121POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
122POLIŢIST LOCAL1Isup.
123POLIŢIST LOCAL3Iasis.
124POLIŢIST LOCAL1IIIasis.
Biroul Protecţia Mediului
125POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
126POLIŢIST LOCAL1Isup.
127POLIŢIST LOCAL3Iasis.
128POLIŢIST LOCAL1IIIasis.
SERVICIUL POLIŢIA ANIMALELOR
129POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
130POLIŢIST LOCAL6Iasis.
131POLIŢIST LOCAL1Iprinc.
132POLIŢIST LOCAL2IIIprinc.
133POLIŢIST LOCAL2IIIasis.
134MUNCITOR NECALIFICAT4
135MUNCITOR CALIFICAT2III
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE243
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE29
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE214
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1"NUMELE ŞI PRENUMELE, FUNCŢIA DEŢINUTĂ ŞI "
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE29 SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA (în original)
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE30CONDUCĂTORULUI
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE273AUTORITĂŢII / INSTITUŢIEI PUBLICE SOLICITANTE