Hotărârea nr. 159/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 159 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;

Având în vedere adresa nr.52325/06.09.201 1 emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă București, adresa nr. 1844774/14.06.2011 emisă de Poliția Sectorului 1, adresa nr.956/07.06.201 1 a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, adresa nr. 319/02.06.2011 emisă de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și adresa nr.521/30.08.2011 emisă de Organizația Salvați Copiii prin care iși desemnează reprezentantul în Echipa Intersectorială Locală a Sectorului 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.,,n'', coroborate cu art.115, alin.(1), lit.,,b'' din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă componența Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 1, după cum urmează:

-    Mariana Oanță - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Coordonator E.I.L;

-    Nițu Steluța - Inspectoratul Teritorial de Muncă București;

-    Gane Alexandru - Poliția Sectorului 1;

-    Stanislav Doina - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

-    Bodea Andreia Mihaela - Inspectoratul Școlar al Sectorului 1;

-    Gabriel Ungureanu - Organizația Salvați Copiii România.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, membrii echipei mțeonați în art.1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.: 159 Data: 28.09.2011