Hotărârea nr. 156/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 156 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Obiectivul de investiții „Ansamblul de Locuințe Sociale Șos. Odăi nr. 3-5”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,

impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a municipiului București și în administrarea Consiliului Local

al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 306/2003 privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen de 10 ani, a imobilului situat în Șos. Odăi nr. 3-5 către unele servicii publice;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 246/29. 1 1 .20 1 0 pentru aprobarea

Programului „Deceniul Locuirii 2010-2020”;

În conformitate cu prevederile art.124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.„b”din Legea

nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Ansamblul de Locuințe Sociale Șos. Odăi nr. 3-5”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1

Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Investiții Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Direcția Generală de Asistență și Serviciul Secretariat General,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Bogdan Nicolae Grigorescu


Nr.: 156

Data: 28.09.2011