Hotărârea nr. 155/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 155 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 a  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                   nr. 39/15.03.2011 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităăilor Sanitare Publice Sector 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.19 şi art. 61 din Legea învăţământului nr.1/2011;

Având în vedere art.90 şi art.91 din Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5618/11.11.2010 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2011-2012 ;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/15.03.2011 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Luând în considerare adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti                         nr. 14682/31.08.2011, înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 25314/01.09.2011;

Văzând Procesul-verbal încheiat în data de 07.09.2011 cu ocazia întâlnirii reprezentanţilor Sectorului 1 cu conducătorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 privind stabilirea reţelei şcolare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81 şi art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                nr. 39/15.03.2011, după cum urmează:

 

a) Grădiniţa de Copii nr. 1 se comasează cu Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 „Sfinţii Voievozi”, unitatea de învăţământ rezultată urmând a purta denumirea de Şcoala cu clasele                                        I-VIII nr. 1 „Sfinţii Voievozi”, cu personalitate juridică;

b) Grădiniţa de Copii nr. 2 se comasează cu Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 ”I.H. Rădulescu”, unitatea de învăţământ rezultată urmând a purta denumirea de Şcoala cu clasele                      I-VIII nr. 11 ”I.H. Rădulescu”, cu personalitate juridică;

c) Grădiniţa de Copii nr. 56 se comasează cu Şcoala cu clasele I-VIII nr. 152 “Uruguay”, unitatea de învăţământ rezultată urmând a purta denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII nr. 152 “Uruguay”, cu personalitate juridică;

d) Grădiniţa de Copii nr. 85 se comasează cu Colegiul German Goethe, unitatea de învăţământ rezultată urmând a purta denumirea de Colegiul German Goethe, cu personalitate juridică;

e) Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 se comasează cu Grupul Şcolar de Arte şi Meserii “Dimitrie Paciurea”, unitatea de învăţământ rezultată urmând a purta denumirea de Grupul Şcolar de Arte şi Meserii “Dimitrie Paciurea”, cu personalitate juridică;

f) Şcoala cu clasele I-VIII nr. 184 se comasează cu Şcoala cu clasele I-VIII nr. 182 “Alexandru Costescu”, unitatea de învăţământ rezultată urmând a purta denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII nr. 182 “Alexandru Costescu”, cu personalitate juridică;

g) Grădiniţa de Hipoacuzici nr. 65 se comasează cu Şcoala pentru Surzi nr. 1, unitatea de învăţământ rezultată urmând a purta denumirea de Şcoala pentru Surzi nr. 1, cu personalitate juridică;

h) Grădiniţa de Copii nr. 117 se comasează cu Grădiniţa de copii nr. 52, unitatea de învăţământ rezultată urmând a purta denumirea de Grădiniţa de Copii nr. 52, cu personalitate juridică;

i) Grădiniţa de Copii nr. 146 se comasează cu Şcoala cu clasele I-VIII nr. 177 “Nicolae Grigorescu”, unitatea de învăţământ rezultată urmând a purta denumirea de Şcoala cu clasele                                                                     I-VIII nr. 177 “Nicolae Grigorescu”, cu personalitate juridică;

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/15.03.2011 rămân nemodificate.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, unităţile de învăţământ preuniversitar din Sectorul 1 menţionate în art.1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     155

            Data:   07.09.2011

 

                                                                                               

 

 

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.155/07.09.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
Nr. crt.Unitatea de invatamant denumire completaAdresa
1"Colegiul Naţional ""Sf.Sava"""Str. G-ral Berthelot Nr.23
2"Colegiul Naţional ""I.L.Caragiale"""Calea Dorobanţilor Nr.163
3"Colegiul Naţional de Informatică ""Tudor Vianu"""Str.Arh. Ion Mincu Nr.10
4"Colegiul National ""Aurel Vlaicu"""Str. Stephan Ludwig Roth Nr. 1
5"Colegiul German ""Goethe"", comasat cu Grădinița nr.85"Str. Stanislav Cihoschi Nr.17
6"Colegiul Economic ""Virgil Madgearu"""B-dul Dacia Nr.34
7Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice I.N.SocolescuStr. Occidentului Nr.12
8"Colegiul Tehnic ""Media"""Str. Jiului Nr.163
9"Colegiul Tehnic Mecanic ""Griviţa"""Calea Griviţei Nr.363
10Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi FeroviareŞos. Giuleşti Nr.10
11"Colegiul Agricol ""V.Harnaj"""B-dul Ficusului Nr.20-26
12"Liceul Teoretic ""Jean Monnet"""Str. Jean Monnet Nr.2
13"Colegiul National ""Ion Neculce"""Str. Ion Neculce Nr. 2
14"Liceul Teoretic ""Nicolae Iorga"""B-dul Ion Mihalache Nr.126
15"Liceul Teoretic ""Constantin Brâncoveanu"""Str. Pajura Nr. 9
16"Liceul Teoretic ""Alexandru Vlahuţă"""Str. Şcoala Floreasca Nr.5
17"Liceul Teoretic Bulgar ""Hristo Botev"""Calea Griviţei Nr.56
18"Liceul Greco-Catolic ""Timotei Cipariu"""Str. Bucegi nr.97
19"Liceul Bilingv ""Miguel de Cervantes"""Calea Plevnei Nr. 38-40
20"Liceul de Muzică ""George Enescu"""Str.Gheorghe Manu Nr.30
21"Liceul de Arte Plastice ""N.Tonitza"""Str. G-ral Berthelot Nr.56-58 Iancu de Hunedoara nr.27
22"Liceul ""George Călinescu"""Str. Biserica Amzei Nr.20-24
23"Colegiul Tehnic de Aeronautica ""Henri Coandă"""B-dul Ficusului Nr.44
24Grupul Şcolar Industrial Construcţii Căi FerateStr. Feroviarilor Nr.37
25Colegiul Tehnic Feroviar Mihai IStr.Butuceni Nr.10
26"Grup Şcolar de Arte şi Meserii ""Dimitrie Paciurea"", comasat cu Școala cu clasele I-VIII nr.6"Str. Băiculeşti nr.29
27"Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 ""Pajura"""B-dul Ion Mihalache Nr. 162
28Clubul Copiilor şi ElevilorStr. Herman Oberth nr.2
29"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 ""Sf.Voievozi"", comasată cu Grădinița de copii nr.1"Str.Atelierului Nr.25
30"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 ""Nicolae Titulescu"""B-dul Nicolae Titulescu Nr.50-52
31"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 ""Corneliu Popescu"""Calea Victoriei Nr.114
32Şcoala cu clasele I-VIII Nr.7Str.Neagoe Vodă Nr.11
33"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.11 ""I.H. Rădulescu"", comasată cu Grădinița de copii nr.2"Şos. Kiseleff Nr.5
34"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.12 ""Herastrau"""Str. Borşa Nr.27
35Şcoala cu clasele I-VIII Nr.13 B-dul Petrila Nr.10-12
36"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.17 ""Pia Brătianu"""Str. Petoffi Sandor Nr.14-16
37"Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 45 ""Titu Maiorescu"""Calea Dorobanţi Nr.163
38"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.118 ""Vasile Alecsandri"""Str. Ştirbei Vodă Nr.32-34
39"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.152 ""Uruguay"", comasată cu Grădinița de copii nr.56"Str. Vergiliu Nr.40
40Şcoala cu clasele I-VIII Nr.162Str. Copşa Mică Nr.1
41"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.170 ""Geo Bogza"""Str. Barbu Lăutaru Nr.4
42"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.171 ""Petre Ispirescu"""Str. Vasile Gherghel Nr.2
43"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.173 ""E.Barbu"""Str. Pavlov Nr.2-4
44Şcoala cu clasele I-VIII Nr.175 Sf.NicolaeStr. Lainici Nr.4-8
45"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.177 ""Nicolae Grigorescu"", comasată cu Grădinița de copii nr.146"Str. Coralilor Nr. 1
46Şcoala cu clasele I-VIII Nr.178Str. Dridu Nr. 2
47Şcoala cu clasele I-VIII Nr.179Str. Ardealului Nr.34
48Şcoala cu clasele I-VIII Nr.181Str. Nazarcea nr.30
49"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.182 Alexandru Costescu, comasată cu Școala cu clasele I-VIII nr.184"Str. Amintirii Nr.26
50Şcoala cu clasele I-VIII Nr.183Str.Dunei Nr. 1
51"Şcoala cu clasele I-VIII Nr.186 ""Elena Văcărescu"""Str. Stanislav Cihoschi Nr.15
52Şcoala cu clasele I-VIII Nr.192Str. Munteniei Nr. 32
53Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Nr. 1 Iosif SavaStr. Constantin Disescu Nr. 37
54Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Nr.3Str. Ştirbei Vodă Nr.101
55Şcoala Specială Nr. 7Str.Surorilor Nr.4
56Şcoala Specială Nr. 8Str. Victor Daimaca nr. 2
57Şcoala Specială Nr.10Str. G-ral Berthelot Nr.20-25
58"Şcoala pentru Surzi Nr.1, comasată cu Gradinița de hipoacuzici nr.65 "Str. Neatârnării Nr.5
59Grădiniţa de copii Nr.42Str. Gala Galaction Nr.1
60Grădiniţa de copii Nr.43Str. Ion Inculeţ Nr.2 Anexa: Str. Pavlov nr.68-70
61Grădiniţa de copii Nr.44Str. Bârlogeni Nr.24
62Grădiniţa de copii Nr.46Str. Marmurei Nr. 13-15
63Grădiniţa de copii Nr.47Str. M. Varlaam Nr.140
64Grădiniţa de copii Nr.50 Str. Nicolae Iorga Nr.5
65"Grădiniţa de copii Nr.52, comasată cu Grădinița de copii nr.117"Str. Docenţilor Nr.5
66Grădiniţa de copii Nr.97Str. Islaz Nr. 13
Str. Minervei Nr. 33
Str. Sisesti nr.66-68
67Grădiniţa de copii Nr.116Str. Mendeleev Nr.27
68Grădiniţa de copii Nr.122Str. Băneasa Nr.12
69Grădiniţa de copii Nr.203Str. C.A. Rosetti Nr. 32
70Grădiniţa de copii Nr.206 Str. C.Disescu Nr. 37
71Grădiniţa de copii Nr.222Str. Arad Nr.38
72Grădiniţa de copii Nr.248Str. Artur Virtejan Nr.15
73Grădiniţa de copii Nr.251Str. Venezuela Nr.11
Str. Miercani 89
74Grădiniţa de copii Nr.252Aleea Alexandru Nr.34
75Grădiniţa de copii Nr.281Str. Ion Inculeţ Nr.5-7
76Grădiniţa de copii Nr.283B-dul.Maresal Averescu nr.17
Str. Băneasa Nr.39 A
77Grădiniţa de copii Nr.285Str.Witting nr.15
78Grădiniţa de copii M.Ap.N.Str.G-ral Cristescu Nr. 5