Hotărârea nr. 154/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 154 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare, consolidare şi

restaurare lăcaşuri de cult

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și  Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii;

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Tinand cont de prevederile Hotărârii Guvernului României  nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional “Lăcaşurile de cult –centre spirituale ale comunităţii”;

Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi Consiliul Local al Sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările  și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

            Nr.:     154

            Data:   07.09.2011

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.154/07.09.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
"Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programului de Reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult"
Poz.ObiectivAdresaTotal Inv C+MTotal Inv C+MValoare euroinv fara TVAc+m fara TVinvc+m
leieurodataeuro
1Împrejmuire lastrada Victor Daimaca nr. 1"812,932""192,551"4.22190.000.00
Biserica Sf. Nicolae şi Sf. Mucenic Miron (Dămăroaia)"671,844""159,133"8/30/20110.00
2Reparaţii capitale ale învelitoarei de tablă şi ale finisajelor exterioare la "Calea Dorobanţilor nr. 166, Sectorul 1""714,650""169,272"4.22190.000.00
Biserica Naşterea Maicii Domnului - Parohia Floreasca"590,620""139,894"8/30/20110.00
00
00
00

Anexa la Raportul de specialitate nr.________/_________
"Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programului de Reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult"
Poz.ObiectivAdresaTotal Inv C+MTotal Inv C+MValoare euroinv cu TVAc+m cu TVAinvc+m
leieurodataeuro
1Împrejmuire lastrada Victor Daimaca nr. 1"812,932""192,551"4.2219"812,931.70""671,844.38""192,551.15""159,133.18"
Biserica Sf. Nicolae şi Sf. Mucenic Miron (Dămăroaia)"671,844""159,133"8/30/20110.00
2Reparaţii capitale ale învelitoarei de tablă şi ale finisajelor exterioare la "Calea Dorobanţilor nr. 166, Sectorul 1""714,650""169,272"4.2219"714,650.24""590,620.03""169,272.19""139,894.37"
Biserica Naşterea Maicii Domnului - Parohia Floreasca"590,620""139,894"8/30/20110.00
00
DIRECTOR INVESTIŢII00
BOGDAN PIŢIGOI00
Întocmit: Ing. Daniela Bălăceanu