Hotărârea nr. 153/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 153 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru  aprobarea modificării Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.196/29.09.2010  privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici

aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul

programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și  Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii;

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/29.09.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările  și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică poziția 209 a Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.196/29.09.2010  privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1, după cum urmează:

 

1 euro = 4,2340     10.08.2010

Nr.crt.

Obiectiv

Valoare cu TVA

Investiţie

C+M

Investiţie

C+M

 

 

 mii lei

 mii lei

mii euro

mii euro

209

Reabilitare termică a imobilului din Strada Măguricea nr. 39 bl. 13E

1.522,362

1.278,310

359,556

301,915

 

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

            Nr.:     153

            Data:   07.09.2011