Hotărârea nr. 152/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 152 / 2011

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Protocolului de colaborare culturală între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic – AMPT

 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Serviciului Imagine Cultură Presă şi Informatică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 1 al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.81, alin.(2), lit.”q” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”k” și ”m”, coroborate cu art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, persoană juridică în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu sediul în str. Sevastopol nr.24, sector 1, în vederea elaborării şi punerii în practică a unui proiect artistic, precum şi în realizarea de evenimente culturale ce urmează a fi promovate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

 

Art.2. Se aprobă protocolul de colaborare culturală  între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, conform Anexei nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul de colaborare menționat la art. 2.

 

Art.4. Prezenta hotarare va intra în vigoare după îndeplinirea condiţiei suspensive a obţinerii împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București.

 

Art.5. Primarul Sectorului 1, Serviciul Imagine Cultură Presă şi Informatică şi Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     152

            Data:   07.09.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

          nr.152/07.09.2011

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                Ion Brad    

 

 

 

 

 

 

 

În aplicarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, în beneficiul comunităţii bucureştene şi în realizarea funcţiei publice conferite Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic de Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public, modificată şi completată;

Pornind de la patrimoniul cultural-spiritual comun al Vechii Europe şi în concordanţă cu aranjamentul comunitar de protecţie şi promovare a drepturilor omului şi de conservare a monumentelor de for public şi istorice;

Ca omagiu şi recunoaştere aduse unor personalităţi culturale din România sau originare din România, sau prieteni ai României şi ai românilor de pretutindeni şi pentru promovarea artei lor în Capitala României, în spaţiul cultural românesc, al latiniţăţii orientale;

Din dorinţa de a deschide noi posibilităţi pentru raporturile de colaborare în domeniile de interes comun, în beneficiul cetăţenilor din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti,

 

s-a incheiat prezentul

 

 

PROTOCOL

DE COLABORARE CULTURALĂ

 

Între

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul primar Andrei Ioan Chiliman, denumit in cele ce urmeaza CONSILIUL;

 

Şi

 

            ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI TURISTIC – AMPT, persoană juridică română constituită sub coordonarea Primarului General şi sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu sediul în str. Sevastopol nr.24, sector 1, Bucureşti, reprezentată legal prin Traian Radu Negrei, în calitate de director;

 

 

 

Părţile  semnatare convin următoarele:

 

Art. 1. - Părţile convin să colaboreze între ele prin elaborarea şi punerea în practică a unui proiect artistic care constă în amplasarea unor lucrări artistice în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi în realizarea de evenimente culturale şi de promovare a artiştilor români în Capitala României.

Art. 2. - Părţile convin să efectueze toate diligenţele pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru amplasare şi amenajare locală. Lista locurilor va fi stabilită de împuterniciţii părţilor şi constituie anexa, care este parte integrantă a prezentului protocol.

Art. 3. - Lucrările de artă vor fi puse la dispoziţia Municipalităţii sau Sectorului de către proprietari prin orice mod prevăzut de lege (coparticipări, achiziţii, donaţii) pentru amplasarea în locurile publice agreate şi vor deveni monument de for public, potrivit Legii române şi actelor normative care reglementează activitatea  Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic. Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic va organiza concursuri pentru selectarea operelor de artă ce vor fi amplasate în locurile agreate. Atât Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic cât şi Primarul Sectorului 1 se pot ocupa în mod direct de achiziţionarea acestora.

Art. 4. - Locurile agreate de Primarul Sectorului 1 şi de Primarul Municipiului Bucureşti prin Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, vor fi amenajate pentru instalarea operelor de artă/monumentelor prin grija compartimentelor de resort ale Sectorului 1. Amplasarea în teren a operelor de artă/monumentelor se va face prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Sectorului 1.

Art. 5.  - Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic şi Primarul Sectorului 1 vor asigura, după instalarea fiecărei opere artistice/monument de for public, executarea oricăror lucrări de amenajare a amplasamentului, inclusiv peisagistica, de întreţinere curentă în mod permanent şi de administrare, precum şi punerea în evidenţă/valoare a monumentului de for public astfel instalat.

Art. 6. - Părţile vor putea colabora pentru realizarea şi dezvoltarea, de regulă în Sectorul 1, în Municipiul Bucureşti, a unor alte proiecte culturale, expoziţii în beneficiul tinerilor artişti, evenimente pentru promovarea operelor acestora, spre a fi aduse la cunoştinţa publicului bucureştean.

Art. 7. - Părţile vor colabora pentru dezvoltarea de proiecte comune între actori culturali din ţară şi din străinătate, şi vor acţiona inclusiv pentru protecţia, conservarea, restaurarea patrimoniului, a monumentelor istorice, a bunurilor culturale de interes comun, general şi universal, aflate pe teritoriul Sectorului 1, cu implicarea şi suportul membrilor Consiliului Consultativ al Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic.

Art. 8. - Părţile îşi vor acorda, la cerere, sprijin pentru organizarea unor manifestări culturale în Bucureşti, în domeniul de interes statuat prin prezentul protocol.

Art. 9. - În realizarea obiectivelor colaborării stabilite prin prezentul Protocol, părţile vor putea pune în operă şi alte proiecte, agreate prin schimb de scrisori.

Art. 10. - Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru, fără a se limita la cele enumerate:

a) Constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor prevăzute în prezentul Protocol.

b) Aducerea la cunoştinţă bucureştenilor a acţiunilor comune, în funcţie de gradul de interes sau anvergura evenimentului.

c) Informarea reciprocă privind evenimentele culturale proprii, organizate de fiecare instituţie, singură sau în parteneriat.

d) Participarea, după posibilităţi, la activităţile cultural-artistice, de voluntariat şi protecţie a monumentelor istorice de for public, iniţiate de oricare dintre părţi.

Art. 11. - Părţile convin ca orice informare publică privind activitatea care face obiectul prezentului Protocol să fie făcută în comun şi prin consultare reciprocă. Părţile mai convin ca orice neînţelegere izvorând din aplicarea prezentului Protocol să fie supusă, de îndată şi mai întâi, rezolvării amiabile pe calea unei reuniuni/şedinţe ad-hoc între împuterniciţii fiecăreia dintre părţi, solicitate în scris de oricare dintre aceştia – obligaţia de a răspunde a celeilalte părţi fiind o condiţie esenţială pentru eficienţa clauzelor prezentului articol.

Art. 12. - Prezentul Protocol  poate fi modificat şi completat oricând, prin act adiţional, semnat de împuterniciţii Părţilor semnatare, partea iniţiatoare notificând această intenţie, în timp rezonabil, celeilalte pârţi, care va răspunde în mod similar.

Art. 13. - Părţile semnatare au în vedere că prezentul Protocol se încheie pentru o perioadă de 5 ani, care se prelungeşte, fără vreo altă formalitate, cu acelaşi termen, dacă niciuna din părţi nu notifică, cu 6 luni înainte de împlinirea termenului, o voinţă contrară.

 

 

Încheiat astăzi ......................., la Bucureşti, în limba româna, în 4 exemplare originale, căte două pentru fiecare Parte semnatară.

 

 

 

   CONSILIUL LOCAL AL                    ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR ŞI

           SECTORULUI 1,                                        PATRIMONIULUI TURISTIC,           

 

                          

                 PRIMAR,                                                                DIRECTOR,

 

ANDREI IOAN CHILIMAN                                      TRAIAN RADU NEGREI

 

 

 

    Şef Serv. Imagine Cultură Presă şi Informatică

                      NATALIA PETRESCU

 

 

        

Sef Serv. Legislatie şi Spaţii cu altă Destinaţie decat cea de Locuinţă

      

    OVIDIU NICOLAE FULGEANU