Hotărârea nr. 151/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 151 / 2011

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 1 a Pieţei Agroalimentare Amzei

           

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al directorului Direcţiei Investiţii;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/06.03.2003 privind măsurile de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti;

            Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 59/29.03.2007 privind adoptarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului – teren şi construcţie (Piaţa Amzei), Sector 1;

            Luând seama de Procesul-verbal de predare-primire încheiat în 06.04.2007 între Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Consiliul Local al Sectorului 1 înregistrat la Administraţia Pieţelor Sector 1 cu nr. 700/06.04.2007.

Luând act de procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. Juc1867/02.09.2011 privind lucrarea „Modernizare Piaţa Agroalimentară Amzei din Sectorul 1 - Bucureşti”, executată în cadrul contractului nr. J070L/29.05.2008 încheiat între S.C. COMINCO S.A. şi Primăria Sectorului 1.

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se ia act de finalizarea lucrărilor de construcţie având ca obiectModernizare Piaţa Agroalimentară Amzei din Sectorul 1 - Bucureşti”, lucrări executate în baza contractului                       nr. J070L/29.05.2008.

Art.2. Se aprobă transmiterea imobilului Piaţa Agroalimentară Amzei – teren şi construcţie, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 1.

Art.3. În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, părţile nominalizate la art. 2 vor încheia procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

Art.4. Se mandatează Administraţia Pieţelor Sector 1 să întocmească caietul de sarcini, documentaţia de atribuire şi să organizeze procedura de licitaţie publică cu privire la concesiunea de servicii pentru operarea şi mentenanţa „Pieţei Agroalimentare Amzei”.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     151

            Data:   07.09.2011